>

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas korupcijai atsirasti, taip pat nustatyti veiklos sritis, turinčias daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, numatyti ir įgyvendinti prevencijos priemones šių veiklos sričių vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Už korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, jo atlikimo proceso organizavimą departamente ir jam pavaldžiose įstaigose atsakingas Vidaus tyrimų skyrius. Iki 2021 m. birželio 25 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą departamente atliko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityje vertinimo aprašymas rengiamas ir teikiamas Vidaus reikalų ministerijos korupcijos prevencijos tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais, vadovaujantis Korupcijos prevencijos organizavimo VPGT tvarkos aprašu bei Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės metu nustatomi veiklos srityje egzistuojantys korupcijos rizikos veiksniai, o jų šalinimo ir mažinimo priemonės įtraukiamos į departamento korupcijos prevencijos planavimo dokumentus (Korupcijos prevencijos veiksmų planą).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityje vertinimo aprašymų archyvas:

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2023 m. (PAGD ir jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir priemokų jiems skyrimo srityje).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m. (neatidėliotinų informacijos apie gaisrus patikrinimų organizavimo ir atlikimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. (civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 m. (objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 m. (UGM mokymo proceso organizavimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018 m. (viešųjų pirkimų reglamentavimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2017 m.(tarnybinių lengvųjų automobilių reglamentavimo srityje)

Siekiant užtikrinti departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų veiklos sričių sisteminimą bei korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo juose nuoseklumą ir periodiškumą, sudaromas ir kasmet esant poreikiui atnaujinamas departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos sričių sąrašas.

Atnaujinimo data: 2023-12-29