Ūkio subjektų patikrinimo tvarka, poveikio priemonių taikymas

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekami objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai skirstomi į planinius ir neplaninius. Objektų patikrinimai atliekami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Visi tikrinami objektai skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). Statiniai objektų grupėms priskiriami pagal naudojimo paskirtį, vadovaujantis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, pastato paskirtis nustatoma pagal patalpą, kuri atitinka dažniau tikrinamos grupės kriterijus nei visas pastatas.

Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų (planinių) periodiškumas:

I grupės objektų patikrinimai atliekami kartą per kalendorinius metus, užtikrinant, kad tarp patikrinimų būtų ne trumpesnis kaip 11 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 1 metų ir 1 mėnesio laikotarpis;

II grupės objektų – kartą per 2 kalendorinius metus, užtikrinant, kad tarp patikrinimų būtų ne trumpesnis kaip 1 metų ir 11 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 2 metų ir 1 mėnesio laikotarpis;

III grupės objektų – kartą per 3 kalendorinius metus, užtikrinant, kad tarp patikrinimų būtų ne trumpesnis kaip 2 metų ir 11 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 3 metų ir 1 mėnesio laikotarpis;

IV grupės objektų patikrinimai atliekami tik esant Viešojo administravimo įstatyme ir Aprašo V skyriuje nurodytiems neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindams.

Tvarkingi objektai (priskiriami I-III grupėms) atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams gali deklaruoti patys nustatyta tvarka. Deklaracija teritorinei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įstaigai teikiama ir joje pateiktos informacijos atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimas I grupei priskiriamų objektų bus atliekamas kas 3 metai, II grupei priskiriamų objektų – kas 4 metai, III grupei priskiriamų objektų – kas 5 metai.

Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo dešimt iki septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešių šimtų eurų. Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimas, dėl kurio gali kilti gaisras, sprogimas, užtraukia baudą asmenims nuo dešimt iki septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.  Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.) užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio devynių. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki šešių tūkstančių eurų.

Statinį, tam tikras patalpas (išskyrus gyvenamąsias), įrenginius, įrangą eksploatuoti uždraudžiama, statinio statybos, rekonstravimo, remonto darbai, technologinių linijų naudojimas sustabdomas (toliau – uždraudimas eksploatuoti objektą) šiais atvejais:

– jeigu objekto atstovui buvo taikyta įstatymų nustatyta poveikio priemonė už teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;

– jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir neužtikrinama objekto, kuriame nustatyta pažeidimų, ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga.

Atnaujinimo data: 2023-10-19