Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja:

- Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse ir komitetuose (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 10 d. potvarkis Nr. 69):

 • Integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo ir solidarumo sąlygos įgyvendinimo (IPCR / SCI) pogrupyje;
 • Europos Sąjungos Tarybos Civilinės saugos darbo grupėje (PROCIV);
 • UNECE TEIA pogrupyje;
 • Programos Copernicus komitete;
 • Civilinės saugos komitete;
 • Direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis medžiagomis, pavojaus kontrolės įgyvendinimo nuolatiniame komitete.

- Investicijų atrankos komisijoje (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1V-311);

- Letuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijoje (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 10 d įsakymas Nr. 1V-24);

- Darbo grupėje, sudarytoje klausimams materialinių išteklių aprūpinimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, koordinuoti ir spręsti (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. kovo 23 d. potvarkis Nr. 31-53).

- darbo grupėje, sudarytoje strateginės komunikacijos ir visuomenės informavimo Lietuvoje ir užsienyje klausimams, susijusiems su grėsmėmis nacionaliniam saugumui, sąlygotomis nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo šalia Lietuvos valstybės sienos, koordinuoti ir spręsti (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. rugpjūčio 5 d. potvarkis Nr. 113).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos komisijos:

 • Apdraustųjų asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų nustatymo komisija;
 • Atrankos į laisvas pareigūnų pareigas komisija;
 • Centrinė fizinio pasirengimo vertinimo komisija;
 • Centrinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija;
 • Departamento teritorinių struktūrinių padalinių  pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija;
 • Materialinių pašalpų skyrimo komisijos sudarymo;
 • Materialinės žalos, kurią vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ir (ar) jo šeimos nariai patyrė dėl priežasčių, susijusių su pareigūno tarnyba, nustatymo komisija ;
 • Naudojamų pastatų, esančių Visagino sav. teritorijoje, kasmetinių ir neeilinių apžiūrų komisija;
 • Nuolatinė komisija sudaryta  įgyvendinti 2020 m. birželio 25 d. pasirašytą Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinę sutartį;
 • Pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo nuolatinė komisija;
 • Pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo komisija;
 • Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija;
 • Specialioji ekspertų komisija įslaptintai informacijai administruoti;
 • Tarnybinių ginčų komisija;
 • Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo komisija;
 • Techninė komisija;
 • Terminijos komisija;
 • Turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisija;
 • Ugniagesių gelbėtojų mokyklos atrankos komisija;
 • Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos etikos komisija;
 • Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų, už kurias atsakinga departamento Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pripažinimo netinkamomis naudoti pagal paskirtį arba netinkamomis ilgalaikiam saugojimui komisija;
 • Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų, už kurias atsakinga departamento Materialinių išteklių valdymo valdyba, pripažinimo netinkamomis naudoti pagal paskirtį arba netinkamomis ilgalaikiam saugojimui komisija;
 • Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo komisija;
 • Valstybės tarnautojų etikos komisija;
 • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos komisija;
 • Valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo grupės: 

 • Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo darbo grupė;

 • darbo grupė „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ numatytų veiklų investicijų projektams parengti;

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-10