Priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Ūkio subjektų priežiūrą vykdančių valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų priimtų sprendimų apskundimo tvarka:

1. Jeigu objekto atstovas nesutinka su jam nurodyme surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus objekte, jis per vieną mėnesį nuo nurodymo gavimo dienos gali jį apskųsti vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. (Pagrindas – Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1-60, 73 p.).

2. Nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundo pateikimas nesustabdo nutarimo dėl objekto eksploatavimo uždraudimo vykdymo. (Pagrindas – Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1-60, 85 p.).

3. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui, o vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus sprendimai – Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui (Pagrindas – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739, 17, 18 p.).

Asmuo, nesutinkantis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktu atsakymu ar priimtu sprendimu dėl jo prašymo, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui. 

Verslininkams apie inspektavimą: pagrindinės verslininko teisės

Atnaujinimo data: 2023-10-19