Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas Žilvinas Karaciejus.

Pagrindinė PAGD prie VRM  duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Žilvinas Karaciejus

Žemaičių pl. 33, Kaunas 

Tel. 8 649 21 724

El. p. [email protected], [email protected]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija –  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. 1-1374 pakeitimo įstatymas

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-426 „Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo.

Atnaujinimo data: 2024-02-01