Gautų dovanų registras

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje taikoma nulinė dovanų politika, kuri reiškia, kad departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus Dovanų politikoje ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis, ir visos darbuotojų gautos dovanos yra įvertinamos ir registruojamos neatsižvelgiant į jų vertę.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su VPGT darbuotojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ar kitokia simbolika, kurias gali gauti darbuotojai, perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarką nustato Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dovanas vertina įstaigos vadovo įsakymu sudarytos nuolatinės Dovanų vertinimo komisijos.

Gautų dovanų vertinimo registras:
2021 m.

Atnaujinimo data: 2023-10-19