>

Mobilizaciją reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas;

2. Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo:

2.1. Valstybės mobilizacijos operacijų centro sudėtis;

2.2. Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto sudėtis;

2.3. Valstybės mobilizacijos operacijų centro nuostatus;

2.4. Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto nuostatai;

2.5. Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašas;

2.6. Valstybinių mobilizacinių užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms sąrašas;

2.7. Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms sąrašas;

2.8. Mobilizacijos sistemos subjektais esančių valstybės institucijų ir įstaigų, turinčių teisę mobilizacijos metu gauti mobilizacijos sistemos uždaviniams įgyvendinti reikalingų piniginių lėšų grynaisiais pinigais iš valstybės iždo sąskaitos, sąrašas;

2.9. Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo ir apskaitos tvarkos aprašas;

2.10. Mobilizacijos sistemos būklės ir civilinių mobilizacijos institucijų ir joms pavaldžių subjektų pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti vertinimo tvarkos aprašas;

2.11. Valstybės mobilizacinių galimybių katalogo sudarymo ir tvarkymo, jame kaupiamos informacijos teikimo mobilizacijos sistemos subjektams ir kitiems subjektams, kuriems tokia informacija teikiama pagal tarptautinius įsipareigojimus, tvarkos aprašas;

Atnaujinimo data: 2023-10-24