BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Pranešėjų apsauga

Informacijos apie valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus teikimo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tvarkos aprašas.

Visiems asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimą departamente, užtikrinama:

 • saugūs informacijos apie pažeidimą teikimo kanalai
 • konfidencialumas
 • draudimas daryti neigiamą poveikį

Asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems pranešėjais, taip pat taikoma:

 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją
 • teisė gauti kompensaciją
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas
 • atleidimas nuo atsakomybės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, asmuo gali būti pripažintas pranešėju, jeigu:

1. Asmenį su departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykia arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

2. Pateikiamas nustatytos formos pranešimas apie pažeidimą arba laisvos formos pranešimas, kuriame būtina nurodyti:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą būtina pažymėti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimą galima pateikti el. paštu pranesk@vpgt.lt. El. pašto priežiūros, gautų pranešimų tvarkymo funkcijas vykdo Vidaus tyrimų skyrius.

Apie pažeidimą pranešusiams asmeniui pageidaujant, jis nedelsiant raštu informuojamas apie pranešimo gavimo faktą. Tokiu atveju privaloma nurodyti savo kontaktinius duomenis.

Įvertinus pranešime pateiktą informaciją, ji, esant pagrindui, per 2 darbo dienas persiunčiama kompetetingai institucijai, apie tai informuojant pranešimą pateikusį asmenį.

Apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo, ją pateikęs asmuo raštu informuojamas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.

Asmenų, pateikusų informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės reglamentuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133.

Pabrėžiama, kad žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai asmuo Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją apie pažeidimą, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, profesinės paslapties, banko paslapties, įstaigos konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus atvejį, kuomet informacija apie pažeidimą pateikiama viešai, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-26