>

Civilinę saugą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. 2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Nacionalinė saugumo komisija;

1.2. Būtinų užduočių skyrimo, atlikimo ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašas;

1.3. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo, darbo organizavimo, sušaukimo tvarkos, uždavinių ir funkcijų tvarkos aprašas;

1.4. Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;

1.5. Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės uždavinių, funkcijų ir darbo organizavimo tvarkos aprašas;

1.6. Kriterijų, kuriuos atitinkančiuose ūkio subjektuose privaloma sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, aprašas;

1.7. Kriterijų, kuriuos atitinkančių kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, aprašas;

1.8. Krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašas;

1.9. Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašas;

1.10. Parengties pareigūnų funkcijoms ir valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai atlikti reikalingų valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo tvarkos aprašas;

1.11. Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašas;

1.12. Savanorių, tarptautinių humanitarinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų pajėgų patirtų išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

1.13. Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašas;

1.14. Valstybės institucijų ir įstaigų, kurios rengia krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, sąrašas;

1.15. Valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose privaloma sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, sąrašas;

1.16. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų, kurie privalo kaupti jų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmenines apsaugos priemones, sąrašas;

1.17. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų kaupiamų jų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašo, kiekio ir laikotarpio nustatymo tvarkos aprašas;

1.18. Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl krizės ar ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas;

1.19. Krizių valdymo ir civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas.

2. 2023 m. balandžio 26 d. Nr. 302 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo"

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Netekę galios teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro įsakymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Radiacinės saugos centro įsakymas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtinti teisės aktai civilinės saugos srityje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtinti įsakymai civilinės saugos srityje

Netekę galios teisės aktai:

Kiti teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai civilinės saugos srityje
 
  • Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Tarybos išvados dėl masinio evakavimo ištikus nelaimėms Europos Sąjungoje (lietuvių ir anglų kalbomis).

Atnaujinimo data: 2024-04-19