BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Interreg ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektai


Projekto pavadinimas Projektas LLI-441 „Žmonių saugumą užtikrinančių paslaugų gerinimas Baltijos jūros pakrantėje per tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Vakarų Lietuvos regiono ir Kuržemės regiono Latvijoje (ONLY SAFE!)“

Partneriai: Palangos miesto savivaldybė, Liepojos miesto savivaldybės Komunalinių paslaugų įstaiga, Liepojos miesto savivaldybės policija, Latvijos respublikos valstybinė policija, Neringos savivaldybė.

Projekto tikslas – Efektyvinti viešųjų paslaugų teikimą, tobulinant Vakarų Lietuvos ir Kuržemės regionų institucijų, atsakingų už žmonių saugumą vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo, gebėjimus, stiprinti minėtų institucijų, bendradarbiavimą ir koordinavimą, gerinti gelbėtojų pasirengimą ir užtikrinti kasdienį modernios gelbėjimo įrangos naudojimą.

Projekto siekis – Šiame projekte siekiama sukurti tarpvalstybinį žmonių saugumo užtikrinimo tinklą pasitelkiant partnerių tarpvalstybinio bendradarbiavimo patirtį. Tokio tinklo sukūrimas ir veiksmingos žmonių saugos užtikrinimo sistemos stiprinimas yra tiesiogiai susijęs su šiomis konkrečių sprendimų grupėmis:

Įstaigų gebėjimų stiprinimas, apimantis tokią veiklą kaip darbuotojų mokymas, bendrų pratybų organizavimas, glaudus institucinis bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi ir gerąja patirtimi.

Informacinės - švietimo veiklos stiprinimas mokant turistus ir žvejus elgtis vandenyje ir ant vandens, informuoti juos apie esamas aplinkos sąlygas (vandens temperatūra, bangavimas, pavojingos vietos ir objektai, ledo sąlygos ir kt.).

Žmonių gelbėjimo ir jų saugos priemonių bei įrangos atnaujinimas ir modernizavimas perkant mobilumo ir žmonių gelbėjimo įrankius, pirmosios medicinos pagalbos paslaugas.

Laikotarpis  2020.08.01-2022.07.31

Projekto finansavimas – Projekto biudžetas – 529 192,21 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bendrasis finansavimas - 449 813,34 Eur. Klaipėdos PGV Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dalis -102 184,54 Eur.

Finansuojama pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Daugiau aktualios informacijos apie projektą galite sužinoti čia


Radiacinių, cheminių ir biologinių avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos - Lietuvos pasienyje (LLI-195 ATOM)

Partneriai: Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; PAGD

Projekto tikslas: Operatyvus ir  efektyvus reagavimas  į radiologinius  saugant  ir  pervežant jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančius krovinius;  pasienio regiono ugniagesių gelbėtojų gebėjimas dirbti ir komunikuoti kartu; pajėgų koordinavimas; materialinės techninės bazės atnaujinimas ir išbandymas praktinėje veikloje; ugniagesių gelbėtojų kvalifikacijos tobulinimas.

Laikotarpis – 2017.06.01-2019.08.31

Projekto finansavimas – Projekto biudžetas - 1 170 198 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bendrasis finansavimas - 994 668,30 Eur. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dalis -172 716 Eur., Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos - 343 380 Eur.

Finansuojama pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. 

Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui (LLI-213 ResCo)

Partneriai: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija; PAGD

Projekto tikslas – Operatyvus ir  efektyvus GMP ir ugniagesių gelbėtojų  reagavimas ištikus pastatų griūčiai pasienio regione; pasienio regiono  medikų ir ugniagesių gelbėtojų gebėjimas dirbti ir komunikuoti kartu; materialinės techninės bazės atnaujinimas.

Laikotarpis – 2017.04.01 – 2019.03.31

Projekto finansavimas – Visa projekto vertė –  556 970 Eur. Utenos PGV dalis – 128 286 Eur.

Finansuojama pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.


Projekto pavadinimas Ekologinių rizikų valdymo išteklių plėtra - LLI-232 DERMER (angl. k. Development of environmental risk management resource)

Partneriai: Jelgavos miesto savivaldybė; Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Šiaulių miesto savivaldybė; PAGD

Projekto tikslai – Teorinių ir praktinių mokymų su savanoriškų priešgaisrinių draugijų nariais organizavimas; Būtinos įrangos prevenciniam gaisrų stebėjimui bei efektyvesniam gesinimui įsigijimas; Šviečiamųjų ir prevencinių veiklų mokyklose bei bendruomenėse organizavimas.

Laikotarpis  2017.04.01-2019.03.31

Projekto finansavimas  Visa projekto vertė – 1 160 320,66 Eur; Šiaulių PGV tenkanti dalis – 273 275 Eur.

Finansuojama pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto pavadinimas: LLI-92 "Svarbiausia saugumas! Koordinavimas plėtra ir gebėjimų formavimas gelbėtojų palei Baltijos jūros kranto" (angl. Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore. Safety First!)

Partneriai: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninio vystymo ministerija; PAGD; Pašvadibas iestade „Ventspilis Digitalais centrs“; Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests; UAB „Neringos komunalininkas“;  Pašvadibas iestade „Pasšvaldibas policija“; Pavilostas nuovada pašvaldiba


Projekto tikslas: Visuomenės informavimas apie saugų elgesį pajūryje, siekiant mažinti skęstančiųjų skaičių. Vykdomi seminarai, mokymai, modernizuojama gelbėjimo įranga.

Laikotarpis – 2017.04.01 – 2019.02.02

Projekto finansavimas: Visa projekto vertė – 589 336,88 Eur. Klaipėdos PGV tenkanti dalis – 149 073,99

Finansuojama pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

 

 

Projekto pavadinimas: Gelbėjimo tarnybų sporto infrastruktūros gerinimas ir ugniagesybos sporto propagavimas (sklaida) pasienio regione LLI-372 (All for safety)

Partneriai: Jelgavos miesto savivaldybė; Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; PAGD

Projekto tikslai:

- propaguoti ugniagesio-gelbėtojo profesiją ir savanoriją;

- stiprinti fizinį ir profesinį pasirengimą specialistų dalyvaujančių gelbėjimo darbuose;

- atnaujinti gelbėjimo įrangą ir gelbėtojų apsaugos priemones

Projekto įgyvendinimui skirta – 564 290 Eur

PAGD tenkanti dalis 180 620 Eur

Projektas vykdytas nuo 2018 m. rugpjūčio 1d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Projektas pasibaigęs

Projekto pavadinimas Geroji praktika vykdant gelbėjimo darbus (angl. Best practices in rescuing and threats elimination) nr. LT-PL-1R-008.

Partneriai: Marijampolės PGV; Alytaus PGV; Lenkijos Valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Balstogėje; Lenkijos valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Olštine.

Projekto tikslas  Bendradarbiavimo stiprinimas tarp Lenkijos priešgaisrinių padalinių ir Lietuvos gelbėjimo tarnybų siekiant pagerinti priešgaisrinių gelbėjimo padalinių pasirengimą atliekant gelbėjimo darbus, gelbstint žmonių gyvybę, turtą ir aplinką: gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, ugniagesių gelbėtojų mokymų ir pratybų organizavimas.

Laikotarpis: 2017.01.01 – 2018.12.31

Projekto finansavimas – Visa projekto vertė 1 000 000 Eur; Marijampolės PGV tenkanti dalis – 236 044 Eur; Alytaus PGV dalis – 219 216 Eur.

85 proc. projekto išlaidų finansuojama pagal INTEREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.


Projekto pavadinimas. Bendradarbiavimo stiprinimas tarp Lenkijos priešgaisrinių padalinių ir Lietuvos gelbėjimo tarnybų siekiant pagerinti priešgaisrinių gelbėjimo padalinių pasirengimą atliekant gelbėjimo darbus, gelbstint žmonių gyvybę, turtą ir aplinką: gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, ugniagesių gelbėtojų mokymų ir pratybų organizavimas.

Partneriai: PAGD; Lenkijos Valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Balstogėje; Lenkijos valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Olštine.

Projekto tikslas  Bendradarbiavimo stiprinimas abipus Lietuvos-Lenkijos sienos veikiančių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, siekiant užtikrinti tarnybų parengtį ir pajėgumus likviduojant taršą naftos produktais, spręsti nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo problemas, tobulinti veiksmų koordinavimą ir valdymą, užtikrinant pasienio gyventojų, aplinkos ir turto saugumą: įsigyjama kvėpavimo aparatai, autobusiukas, priekaba, gelbėjimo įranga, sulaikanti boninė užtvara.

Laikotarpis  2017.03.01 – 2019.02.28

Projekto finansavimas – Visa projekto vertė – 999 459 Eur; Alytaus PGV tenkanti dalis 246 291 Eur;  Marijampolės PGV – 225 216 Eur.

85 proc. projekto išlaidų finansuojama pagal INTEREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas –  #C005 ResQU2 užtikrinti anksčiau įgyvendintų ChemSAR, HAZRAD, DiveSMART ir Mir-Ex projektų sukauptos patirties ir rezultatų tvarumą. Šiuo projektu yra siekiama skleisti įgytą patirtį ir žinias kitoms susisijusioms institucijoms, profesionalams bei sprendimų priėmėjams vietiniu, regioniniu ir ES lygiu. Kadangi įvykęs incidentas Baltijos jūros regione dažniausiai neapsiriboja viena valstybe ir už gelbėjimo darbus atsakingomis institucijomis, ypatingai svarbu planuoti ir mokytis bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu.

Projektas papildytų jau egzistuojantį institucijų tarptautinį bendradarbiavimą ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms didelėms pratyboms.

Projekto rezultatai  – ResQU2 padidins pasirengimą didelėms nelaimėms reikalaujančioms kelių valstybių institucijų bendradarbiavimo. Paskatins keistis žiniomis, patirtimi ir gebėjimais už ekstremalių situacijų likvidavimą atsakingas institucijas ir sprendimų priėmėjus, stiprins tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto siekis – Saugesnės ir efektyvesnės gelbėjimo operacijos, daugiau išgebėta gyvybių mūsų regione.

Projektas finansuojamas iš INTERREG Baltijos jūros regiono programos lėšų.

Bendra projekto vertė - 988607,59 EUR;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos tenkanti visų išlaidų dalis – 78860,76 EUR; Subsidija sudaro 85%, t.y. 67031,64 EUR.

Projekto trukmė 24 mėn.

Iš viso dalyvauja 10 projekto partnerių, projektui vadovauja Suomijos Turku Universitetas.

Kiti partneriai: The Finnish Border Guard, Southwest Finland Emergency Services, Estonian Police and Border Guard Board, Hamburg Ministry of the Interior and Sports, Safety Region Zeeland, The Naval Academy ir Latvian Maritime Academy.

Oficiali projekto svetainė: https://blogit.utu.fi/resqu2


#R102 OIL SPILL “Enhancing Oil Spill Response Capability in the Baltic Sea Region” projekto tikslas yra stiprinti pasirengimą reaguoti į naftos išsiliejimus Baltijos jūros regione skirtingais atsakomybių lygiais: ministerijų, vykdančiųjų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų. Tobulinti priemones, procedūras ir įgūdžius bendradarbiavime tarp valstybinių ir atskirų sektorių Baltijos jūros regiono šalyse ypač sekliuose vandenys ir pakrančių zonose. Identifikuoti administracines ar kitas procedūras kurias būtų galima pagerinti siekiant glaudesnio bendradarbiavimo BJR (pvz., komunikacija):

visų lygmenų (tarp) nacionalinių mokymo programų kūrimas;

organizuoti mokymo renginius, tobulinti mokymo priemones;

tarpvalstybinių pratybų organizavimas ir dalyvavimas (pvz., Balex Delta, HELCOM ir t.t.);

suvienodinimas teisinės bazės susijusios su naftos išsiliejimų padarinių gamtai mažinimu;

paskatinti diegti naujausias technologijas;

agalbinių priemonių įsigijimas.

Dalyvauti renginiuose, surengti vienas dideles naftos produktų surinkimo pratybas pajūryje. Išbandyti naujausias technologijas naudojamas naftos produktų surinkime, pasirengti darbuotojus vadovausiančius nevyriausybinių organizacijų savanoriams renkant teršalus pakrantėje.

Projektas papildytų jau egzistuojantį institucijų tarptautinį bendradarbiavimą ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms didelėms pratyboms.

Projekto rezultatai – OIL SPILL projektas padidins pasirengimą dideliems naftos išsiliejimo nelaimėms Baltijos jūros priekrantės zonose. Paskatins keistis žiniomis, patirtimi ir gebėjimais už ekstremalių situacijų likvidavimą atsakingas institucijas ir sprendimų priėmėjus, stiprins tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto siekis – Saugesnės ir efektyvesnės gelbėjimo operacijos, labiau koordinuotas ir sutelktas visų institucijų dalyvaujančių naftos rinkimo operacijose darbas. Tai bus siekiama rengiant didelio masto pratybas.

Projektas finansuojamas iš INTERREG Baltijos jūros regiono programos lėšų.

Bendra projekto vertė 3700000 EUR;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos tenkanti visų išlaidų dalis – 146699 EUR; Subsidija sudaro 85%, t.y. 124694,15 EUR.

Projekto trukmė 36 mėn.

Iš viso dalyvauja 13 projekto partnerių, projektui vadovauja Suomijos Turku Universitetas.

Kiti partneriai: Ministry of Environment of Estonian Republic, Southwest Finland Emergency Services, Danish Civil Protection League, Finnish Red Cross, Tallinn University of Technology, Östra Götaland Fire and Rescue Service, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, Klaipedos Universitetas, Neste Corporation, Finnish Environment Institute, Latvian Maritime academy

Oficiali projekto svetainė: https://blogit.utu.fi/oilspill/


Projekto pavadinimas #R023 "HAZARD-MITIGATING EMERGENCIES AND ACCIDENTS IN TEN-T SEAPORTS IN THE BALTIC SEA REGIONS"

Partneriai:

1.1 Partneriai atstovaujantys gelbėjimo tarnyba arba kitas už tai atsakingas institucijas:

•  Pietų Suomijos Gelbėjimo tarnyba (FI)

•  Hamburgo ugniagesių ir gelbėtojų tarnyba (DE)

•  PAGD – Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (LT)

•  Viimsi savivaldybė (EE)

1.2 Partneriai uostai:

•  Turku uostas (FI)

•  Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija (LT)

•  Naantali uostas (FI)

•  Neste korporacija ir logistika (FI)

•  Hamburgo uostas (DE)

 1.3 Mokslo ir žinių institucijos:

•  Vilniaus Gedimino technikos universitetas

•  Hamburgo technologijų universitetas (DE)

•  Lenkijos saugos ir patikimumo asociacija (PL)

•  Turku universitetas (FI)

•  Euroacademy (EE)

Projekto tikslas – Mažinti didelio masto nelaimes ir ekstremaliąsias situacijas didžiausiuose Baltijos jūros regiono uostose ir stiprinti jų saugumą. Siekiant šio tikslo keliamas uždavinys: Suburti logistikos operatorius, gelbėjimo tarnybas ir atitinkamas regionines ir vietos valdžios institucijas, siekiant spręsti didelio masto nelaimių Baltijos jūros regiono uostose rizikos problemą.

Laikotarpis – 2016.03.01 – 2019.02.28

Projekto finansavimas: Bendras projekto biudžetas yra 4,4 mln. Eur. Klaipėdos PGV tenkanti dalis – 235040 EUR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07