BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Tarptautinis bendradarbiavimas civilinės saugos srityje

 

Europos Bendrijos civilinės saugos mechanizmas (toliau – mechanizmas) buvo sukurtas 2001 m. siekiant užtikrinti greitą bei efektyvų pagalbos teikimą nukentėjusioms šalims ir teikiamos pagalbos koordinavimą.

Mechanizmo veikloje dalyvauja 27 Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. Mechanizme gali dalyvauti ir šalys kandidatės, pasirašiusios Susitarimo memorandumą. 

Mechanizmą sudaro penki elementai, kurie padeda vykdyti veiksmingas pasirengimo ir reagavimo į nelaimes priemones Bendrijos lygiu:

Stebėsenos ir informacijos centras (MIC) yra pagrindinis mechanizmo elementas. Jis yra Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generaliniame direktorate (DG ECHO), pasiekiamas visą parą. Stebėsenos ir informacijos centras stebi situaciją ir renka informaciją apie gresiančias arba įvykusias ekstremaliąsias situacijas pasaulyje, gauna pagalbos prašymus, juos įvertina ir persiunčia mechanizme dalyvaujančioms šalims, užtikrina šių šalių, nukentėjusios valstybės ir civilinės saugos ekspertų nelaimės vietoje ryšio palaikymą, teikia informaciją apie ekstremaliosios situacijos eigą, koordinuoja pagalbos pasiūlymus su nukentėjusios valstybės poreikiais. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius palaiko ryšius su šiuo centru ir jį informuoja apie Lietuvos galimybes suteikti pagalbą.

Saugi Bendroji ekstremaliųjų situacijų ryšių ir informacijos sistema (CECIS) sudaro sąlygas Stebėsenos ir informacijos centrui ir mechanizme dalyvaujančių valstybių ryšio punktams palaikyti ryšius ir keistis informacija apie gresiančias arba susidariusias ekstremaliąsias situacijas, pagalbos prašymus ir pagalbos priemones. Ši sistema turi du pogrupius: civilinės saugos ir jūrų taršos.

Mokymo programa siekiama išplėtoti civilinės saugos pagalbos teikimą užtikrinant pagalbos teikimo komandų, civilinės saugos modulių ir kitų pagalbos priemonių darną bei  papildomumą ir pagerinti civilinės saugos ekspertų kompetenciją. Ši programa apima mokymo kursus, bendrų pratybų organizavimą ir ekspertų mainų sistemą, pagal kurią civilinės saugos ir jūrų taršos specialistai gali būti komandiruojami į kitas valstybes.  

Civilinės saugos moduliai yra savarankiškos iš anksto nustatytai užduočiai ir poreikiams skirtos vienos ar kelių valstybių narių pajėgos (komandos), kurias sudaro žmonės ir materialinės priemonės. Moduliai sudaromi savanoriškumo principu siekiant prisidėti prie Europos greitojo reagavimo pajėgų.  Šiuo metu yra nustatyti reikalavimai 17 modulių.  

Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/index.htm

Civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komitetas (CEPC) yra pagrindinis NATO patariamasis komitetas gyventojų apsaugos ir civilinių išteklių panaudojimo NATO tikslams klausimais.

CEPC teikia NATO konsultacijas ir telkia civilines pajėgas pasirengimo teroro išpuoliams ir jų padarinių valdymo, reagavimo į nelaimes ir tarptautinės pagalbos teikimo, ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos srityse.

CEPC koordinuoja planavimą siekdamas užtikrinti civilinę paramą Aljanso karinėms operacijoms ir paremti valstybės institucijas civilinių ekstremaliųjų situacijų srityje.

CEPC yra atskaitingas NATO Šiaurės Atlanto Tarybai (NAC) ir koordinuoja keturių specializuotų grupių darbą:

Civilinės saugos grupė (CPG) (atstovauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai);

Transporto grupė (TG) (atstovauja Susisiekimo ministerijos atstovai);

Pramonės išteklių ir komunikacijų grupė (IPCG) (atstovauja Energetikos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos atstovai);

Visuomenės sveikatos, maisto ir vandens grupė (PHFWG) (atstovauja Sveikatos apsaugos ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos atstovai).

CEPC taip pat prižiūri NATO Euroatlantinio reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (EADRCC) veiklą NATO būstinėje. EADRCC yra ryšio punktas, koordinuojantis reagavimą į nelaimes NATO šalyse narėse bei partnerėse ir tose šalyse, kur NATO vykdo karines operacijas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyrius palaiko ryšius su šiuo centru ir jį informuoja apie Lietuvos galimybes suteikti pagalbą.

CEPC atstovauja visos NATO šalys narės, nuolatiniai susitikimai taip pat organizuojami su NATO šalimis partnerėmis. CEPC plenarinės sesijos vyksta du kartus per metus, jose atstovauja valstybių ekstremaliųjų situacijų valdymo institucijų vadovai iš NATO šalių narių ir partnerių. Komitetas taip pat susitinka kiekvieną savaitę nuolatinėse sesijose, kuriose dalyvauja nacionalinių atstovybių prie NATO atstovai. Šie susitikimai gali vykti tik NATO šalių narių formatu arba kviečiant ir šalis partneres.   

LRV 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 65-3242)

 

Žydrūnas Kuodis

Civilinės saugos atašė

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie NATO

NG Building, NATO HQ

1110 Briuselis, Belgija

Tel.      +32 2707 2857

Mob.  +32 491621147

Faks.  +32 2707 2850

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18