BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


PAGD veikla civilinės saugos srityje

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba parengė metodinę priemonę ,,Ekstremaliųjų situacijų valdymas“ (toliau – metodinė priemonė). Ši metodinė priemonė skirta civilinės saugos sistemos subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinės saugos organizavimą, tačiau rengėjai tikisi, kad ji bus naudinga ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems ekstremaliųjų situacijų valdymo procese.

Metodinę priemonę sudaro penki skyriai. Pirmame skyriuje aprašomos Lietuvai būdingos ekstremaliosios situacijos, civilinės saugos organizavimo šalyje teisinė bazė, civilinei saugai keliami tikslai ir uždaviniai, trumpai apibrėžiama civilinės saugos subjektų kompetencija civilinės saugos srityje. Antrame skyriuje išsamiai išnagrinėta ekstremaliųjų situacijų prevencija. Trečiame gvildenama civilinės saugos sistemos parengtis. Ketvirtame pateikiamas reagavimo į ekstremaliąsias situacijas organizavimo procesas. Penktame – būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo organizavimas.

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tikisi, kad metodinės priemonės  skaitytojai įgis išsamios informacijos apie civilinės saugos organizavimą, ras atsakymus į rūpimus klausimus. Tai užtikrins mūsų kryptingą veiklą gerinant civilinės saugos organizavimą Lietuvoje, bendromis pastangomis prisidėsime prie visuomenės saugumo stiprinimo. Plačiau....

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos parengė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 ,,Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kuriuo patvirtintas Civilinės saugos būklės patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Teisės aktas parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 2, 8, 12, 14, 15, 21, 26, 27, 28, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Nr. XII-732).

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 ,,Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2014-04-29, Nr. 4892)

1. Svarbiausias pirmininkavimo klausimas yra Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (toliau – Sprendimas). Pasiekta esminės pažangos. 
Lietuvos pirmininkavimo metu klausimas buvo svarstytas trejuose (š. m.liepos 9 d., rugsėjo 9-10 d. ir neeiliniame rugsėjo 24 d.) Civilinės saugos darbo grupės (ProCiv) posėdžiuose, keturiuose techniniuose trišaliuose susitikimuose (š. m.  liepos 10 ir 11 d., rugsėjo 6 ir 13 d.), dviejuose neformaliuose trišaliuose susitikimuose (triloguose) (š. m. liepos 9 d. ir rugsėjo 17 d.). Paskutiniame triloge buvo iš principo sutarta dėl viso dokumento. 
Š. m. spalio 9 d. klausimas teikiamas svarstyti Coreper II, siekiama Tarybos pritarimo kompromisiniam pasiūlymui, o taip pat užbaigti derybas su Parlamentu ir priimti dokumentą Lietuvos pirmininkavimo metu. 
Priimtas Sprendimas sudarys teisines prielaidas iš esmės atnaujinti ES civilinės saugos pagalbos ekstremaliųjų situacijų metu teikimo mechanizmą ES ir trečiosioms valstybėms, leis valstybėms narėms palankesnėmis sąlygomis rengtis ekstremaliosioms situacijoms ir į jas reaguoti ir taip užtikrinti didesnį ES, kartu ir Lietuvos, piliečių saugumą. Sprendimu bus užtikrintas finansavimas septyneriems metams naujam Sąjungos civilinės saugos mechanizmui, kurio narė yra ir Lietuva, ir pagalbos teikimo kofinansavimo tvarka. 
 
2. Kitas svarbus Pirmininkavimo klausimas yra Tarybos išvadų dėl masinio evakavimo nelaimių atvejais parengimas. Tarybos išvadų projektas buvo parengtas š. m. liepos mėn. ir svarstytas š. m. rugsėjo 9-10 d. ProCiv darbo grupės posėdyje. 
Vertinamos iš valstybių narių gautos pastabos ir š. m. spalio 8 d. ProCiv darbo grupės posėdyje svarstymas bus tęsiamas. Numatoma dokumentą priimti Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu.
Tarybos išvados apibendrins ES gerąją patirtį gyventojų masinio evakavimo srityje ir numatys šios gyventojų apsaugos priemonės plėtojimo ir tobulinimo gaires. Bus sudarytos teisinės prielaidos tobulinti ES ir nacionalines civilinės saugos sistemas, efektyviau užtikrinti gyventojų saugumą.
 
3. Š. m. liepos 16-18 d. Vilniuje įvyko Pirmininkavimo programoje numatytas praktinis seminaras Masinio evakavimo nelaimių atvejais tema. Seminaro dalyvių vertinimu renginys buvo labai sėkmingas.
Renginio metu civilinės saugos ekspertai pasidalino gerąja patirtimi, įvardino problemas ir pateikė pasiūlymus dėl minėtos gyventojų apsaugos priemonės tobulinimo. Seminaro medžiagos pagrindu buvo parengtas aukščiau minėtų Tarybos išvadų projektas.
 
4. Š. m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. Vilniuje įvyko Pirmininkavimo programoje numatytas Civilinės saugos mechanizmo valstybių narių Generalinių direktorių susitikimas. Valstybių narių ir Europos Komisijos atstovų vertinimu renginys buvo labai sėkmingas.
Vienas svarbiausių susitikimo klausimų buvo neformalių konsultacijų ir derybų formuojant kvalifikuotą daugumą Taryboje siekiant pritarti kompromisiniam Sprendimo projektui (žiūrėti 1 kl.) užbaigimas. Susitikimo metu paaiškėjo, kad Taryboje susiformavo kvalifikuota balsų dauguma ir klausimas turi būti svarstomas spalio 9 d. Coreperyje. Posėdyje taip pat apsvarstyta daug kitų svarbių klausimų: ES savanoriškų pajėgumų numatytų Sprendime formavimas, grėsmių ir rizikos vertinimų valstybėse narėse pažanga, šiais metais Europoje įvykusių potvynių padarinių apžvalga ir kt. Valstybių narių civilinės saugos vadovai formaliuose ir neformaliuose susitikimuose aptarė civilinės saugos plėtros strateginius klausimus, Europos Komisijos atstovai pristatė aktualią medžiagą ir pasižymėjo generalinių direktorių išsakytas pastabas ir pasiūlymus dėl civilinės saugos plėtros. Generalinių direktorių formato darbotvarkė simboliškai perduota Graikijai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-22