BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Civilinę saugą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 2009, Nr. 159-7207);

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1.  2010 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“;

2.  2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 551  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2116; 2013, Nr. 67-3352);

3.  2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 48-2315);

4.  2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2652);

5.  2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-2894);

6.  2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2756);

7.  2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 65-3242; 2012, Nr. 142-7330);

8.  2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 69-3443; TAR, 2014-05-06, Nr. 5148);

9.  2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.  2010 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 993 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 84-4412);

11.  2017 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 2017-06414);

12.  2010 m. liepos 21 d. Nr. nutarimas 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4766);

13.  2022 m. vasario 2 d. Nr. 85 „Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašas ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas“;

14.  2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ;

15.  2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010 Nr. 102-5272; 2011, Nr.33-1159, TAR, 2014, Nr. 2014-12644);

16.  2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 104-5386; 2012, Nr. 21-966; TAR, 2014-04-22, Nr. 4592);

17.  2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5537; 2012, Nr. 43-2115);

18. 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 96 Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ (TAR, 2018-02-02, Nr. 1681);

19. 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr.  17976); 

20. 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6425);

21. 2011 m. gegužės 4 d. Nr. 501 nutarimas „Dėl Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 54-2602);

22. 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 988 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015, 15200; TAR, 2018-02-02, Nr. 1678); 

23. 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-654).

24. 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 723 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai 

1. 2010 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-240 „ Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 49-2416);

2.  2020 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1V-24 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo"; 

3.  2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1V-1021 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

4. 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1V-218 "Dėl Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo“;

5. 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro įsakymas

2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-628/1V-612 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" (Žin., 2013, Nr. 82-4100).

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymas

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-780 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas

1. 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-455 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų“

2. 2022 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-937 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijas“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai

1.  2010 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl Pasiūlymų dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1698);

2.  2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1-110 „Dėl savivaldybių  ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2009);

3.  2016 m. sausio 8 d.  direktoriaus įsakymas Nr. 1-3 Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

4.  2015 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymas Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemones, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“

5.  2016 m. rugsėjo 9 d.  įsakymas Nr. 1-292 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 2016-23468);

6.  2010 m. rugsėjo 16 d.  įsakymas Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.  2016 m. liepos 21 d.  įsakymas Nr. 1-239 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje kaupimo, tvarkymo ir jų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8. 2010 m. rugsėjo 29 d.  įsakymas Nr. 1-285 „Dėl LR Civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6087);

9. 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-323 ,,Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2010 Nr. 138-7091);

10. 2010 m. gruodžio 8 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-341 „Dėl Rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos“ (Žin., 2010, Nr. 146-7508); 

11. 2011m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

12. 2011 m. vasario 23 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 24-1200); 

13. 2011 m. gegužės 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

14. 2011 m. birželio 2 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360);

15. 2011 m. liepos 18 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-225 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 95-4509);

16. 2012 m. sausio 12 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-14 ,,Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiacinės saugos centro įsakymas

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas“

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas

Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas

Europos Sąjungos teisės aktai civilinės saugos srityje
 
1. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (lietuvių ir anglų kalbomis);
2. Tarybos išvados dėl masinio evakavimo ištikus nelaimėms Europos Sąjungoje (lietuvių ir anglų kalbomis).
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-22