BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Ūkio subjektų priežiūrą vykdančių valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų priimtų sprendimų apskundimo tvarka:

1. Jeigu ūkio subjekto  atstovas nesutinka su jam nurodyme „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus objekte, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo jis turi teisę apskųsti nurodymą atitinkamai PAGD pavaldžiai įstaigai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui (Pagrindas – Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63, 25 p.).

2. Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą gali būti apskųstas per 10 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui. Skundo padavimas nesustabdo šio nutarimo vykdymo (Pagrindas – Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63, 33 p.).

3. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui, o vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus sprendimai – Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui (Pagrindas – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739, 22, 23 p.).

Asmuo, nesutinkantis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktu atsakymu ar priimtu sprendimu dėl jo prašymo, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui. 

Verslininkams apie inspektavimą: pagrindinės verslininko teisės

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-13