BDAR
Close

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Padaliniams nustatytos užduotys

Saulius Greičius

Direktorius

1. Užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

2. Užtikrinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

3. Užtikrinti tinkamą valstybės rezervo civilinės saugos priemonių administravimą.

4. Užtikrinti gaisrinę ir civilinę saugą potencialiai pavojinguose objektuose.

5. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis.

6. Pateikti pasiūlymus dėl PAGD organizacinės struktūros tobulinimo.

Mindaugas Kanapickas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti visuomenės švietimą nelaimių ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais.

2. Organizuoti ir koordinuoti gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų parengimą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti tarptautinio ir valstybinio lygio civilinės saugos pratybų rengimą ir vykdymą.

4. Organizuoti ir koordinuoti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų tobulinimo rengimą ir įgyvendinimą.

5. Parengti ir pateikti siūlymus dėl Departamento administracijos padalinių struktūros tobulinimo, siekiant sustiprinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

Giedrius Sakalinskas Direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti kuruojamų administracijos padalinių suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

2. Stiprinti VPGT pajėgumus, aprūpinant specialiąja įranga ir technika.

3. Užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą, kokybišką pareigūnų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Užtikrinti projekto LT05-5-VRM-TF-001 ,,Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ vykdymą.

5. Koordinuoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

 

1. Iki kovo 1 d. pateikti Finansų ministerijai, Valstybės kontrolei, Vidaus reikalų ministerijai, PAGD direktoriui Vidaus audito skyriaus metinę veiklos ataskaitą.

2. Iki vasario 15 d. atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, pateikti tvirtinti  departamento direktoriui ilgalaikį (2023–2025 m.) bei metinį (2023 m.) veiklos planą.

3. Užtikrinti, kad siekiant kokybės vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Užtikrinti pažangos stebėjimą, kad vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos priemonių planuose nustatytais terminais.

1. Organizuoti gyventojų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms viešinimą (informaciniai pranešimai, infografikai, videoklipų sklaida).

2. Organizuoti straipsnių rengimą apie gaisrų prevenciją interneto portalams, regioninei žiniasklaidai, rajonų savivaldybių interneto svetainėms, akcentuojant gaisrų priežastis ir būtinus pokyčius bei priemones užtikrinant gyventojų saugumą.

3. Siekiant gerinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įvaizdį, organizuoti ir surengti šv. Florijono – Ugniagesių gelbėtojų dienos minėjimą.

4. Organizuoti pilotinio modelio „Bendra priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema – kokybiška ir patikima pagalba nelaimės atveju“ viešinimas.

5. Parengti informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašą.

1. Parengti ir Europos Komisijai pateikti naujos (2023 m.) Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos aprašymą, kuris bus patalpintas DG ECHO internetiniame puslapyje.

2. Atlikti ne mažiau kaip 5 ES šalių atskirų rodiklių lyginamąją analizę.

3. Parengti informaciją apie PAGD veiklas Baltijos jūros valstybių tarybos Civilinės saugos tinklo susitikimui (1 susitikimas) ir ES Baltijos jūros strategijos Saugumo prioritetinės srities Valdymo grupės susitikimams (2 susitikimai).

1. Organizuoti  departamento  veiklos planų rengimą 2023 metams ir kontroliuoti juose numatytų priemonių vykdymą bei informacijos suvedimą SIS.

2. Teikti siūlymus Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos 2024–2026 metų planui.

3. Planuoti ir kontroliuoti departamentui 2023 metams skirtų  asignavimų naudojimą (išskyrus darbo užmokesčiui, Socialiniam draudimui ir darbdavio pašalpoms), nustatytais terminais parengti lėšų paskirstymo ir lėšų naudojimo planus, pagal vykdomas funkcijas kontroliuoti jų naudojimą.

4. Surinkti, analizuoti ir teikti siūlymus Lietuvos Respublikos 2024-2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimu.

 5. Departamente  inicijuoti informacinės sistemos viešųjų pirkimų procesui valdyti diegimą.

1. Įgyvendinti PAGD struktūrinius pokyčius ir pagal poreikį pateikti siūlymus struktūrai tobulinti.

2.  Organizuoti ir užtikrinti pareigūnų parengimą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje ir priėmimą į pareigas.

3. Užtikrinti PAGD pareigybių užimtumą.

4. Parengti žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos parengimo planą.

 

1. Vertinti trišalės jungtinės veiklos sutarties tarp VRM, PAGD ir Radviliškio r. savivaldybės, pasirašytos įgyvendinant pilotinį modelį „Bendra priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema – kokybiška ir patikima pagalba nelaimės atveju“, įgyvendinimą ir, esant poreikiui, teikti pasiūlymus, susijusius su efektyvesniu sutarties ir (ar) pilotinio modelio įgyvendinimu.

2. Pagal poreikį ir kompetenciją dalyvauti 2023 m. numatomų vykdyti pilotinių modelių, susijusių su SPT funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, perdavimu VPGT, įgyvendinime.

3. Įvertinti departamento direktoriaus įsakymų, nustatančių įgaliojimų atlikti departamento direktoriaus funkcijas suteikimą, efektyvumą. Surinkti pasiūlymus iš departamento struktūrinių ir teritorinių struktūrinių padalinių dėl šių teisės aktų tobulinimo ir, esant poreikiui, parengti ir pateikti pasirašyti departamento direktoriaus įsakymo (-ų) pakeitimo projektą.

4. Analizuoti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimą ir, esant poreikiui, teikti pasiūlymus dėl įgyvendinimo tobulinimo ir (ar) rengti, derinti bei teikti  pasirašyti sutarties pakeitimo projektą (-us).

1. Laiku parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2023 m. konsoliduotą rinkinį VSAKIS.

2.  Parengti dokumentus bankinių paslaugų viešajam pirkimui.

3. Sekti Finansų skyriaus darbuotojų darbo krūvį ir, esant poreikiui, jį perskirstyti, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą.

4.  Išanalizuoti Finansų ministerijos FVAIS ,,Pirkimų“ modulį atsižvelgiant į departamento poreikius.

 5. Išanalizuoti Finansų ministerijos FVAIS ,,Turto apskaitos“ modulį atsižvelgiant į departamento poreikius.

1. Kas ketvirtį, ketvirčiui pasibaigus per 12 kalendorinių dienų, o paskutinį metų ketvirtį – kas mėnesį, atlikti preliminarią darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavio socialinės paramos prognozę gruodžio 31 d.

2. Kontroliuoti numatomą viršvalandinį darbą pamainose (rinkti, sisteminti duomenis apie planuojamą viršvalandinį darbą).

3. Tiesioginiam vadovui (po vertinimo) pateikti analizę apie statutinius pareigūnus (pagal pareigas, stažus, koeficientus, pareigūnų skaičių) ir karjeros valstybės tarnautojus (pagal pareigas, stažus, koeficientus).

4. Užtikrinti pilotiniame projekte dalyvaujančių darbuotojų nuolatinį konsultavimą, darbo laiko organizavimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo, darbo grafikų sudarymo, atlyginimo skaičiavimo, departamente taikomų socialinių garantijų klausimais.

1. Dalyvauti VRM sistemos viešųjų pirkimų centralizavimo darbo grupės veikloje.

2. Užtikrinti VPS darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

3. Tobulinami PAGD pirkimų veiklą reglamentuojantys dokumentai.

4. Pradėti taikyti dinaminę pirkimo sistemą.

5. Atnaujinti tipines PAGD pirkimo sąlygas.

1. Atsižvelgiant į DBSIS funkcionalumus, per einamųjų metų pirmąją pusmetį parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių naujos redakcijos projektą.

2. Per einamuosius metus inicijuoti ir koordinuoti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos popierinių archyvinių dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, naikinimo procesą: bylų atrinkimą, naikinimo aktų projektų parengimą, naikinti atrinktų bylų patikrinimą, jų suderinimą su Lietuvos Valstybės naujuoju archyvu, fizinį bylų sunaikinimą.

3.  Per einamuosius metus organizuoti DBSIS sukurtų dokumentų valdymo procesų efektyvumo ir naujų dokumentų rūšių automatizuoto valdymo poreikių vertinimą ir įgyvendinimą. Departamento veiklai būtinų dokumentų, užduočių ir darbų eigos šablonų pritaikymo pagal departamento poreikį organizavimas.

4. Per einamuosius metus organizuoti mokymus dokumentų valdymo ir darbo su DBSIS klausimais.

5. Per einamuosius metus organizuoti dokumentų rengimo (įforminimo, derinimo) patikrinimus ir patikrinimus,  ar tinkamai pagal  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliojimus pasirašomi (tvirtinami) dokumentai.

1. Koordinuoti ir kontroliuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie VRM veiklos plane Materialinių išteklių valdymo valdybai (toliau – valdyba) numatytų užduočių vykdymą.

2. Užtikrinti saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugomų valdybos sandėliuose saugojimą ir priežiūrą.

3. Organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų veiksmų plano vykdymą.

4. Organizuoti Išvykčių apskaitos modulio modernizavimą. 

1. Organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdymo skyriaus 2023 metais planuojamų atikti viešųjų pirkimų duomenų pateikimą į bendrą pirkimų planą.

2. Organizuoti moraliai pasenusio, nenaudojamo ir nereikalingo turto aukcionus. Organizuoti departamento aprūpinimą centralizuotai įsigytu turtu.

3. Organizuoti departamento aprūpinimą centralizuotai įsigytu turtu. 

4. Organizuoti departamento pastatų (patalpų) remonto darbus, naujų pastatų statybą.

1. Atlikti analizę ir pateikti vadovybei informaciją apie valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (toliau – VPGT) eksploatuojamų transporto priemonių būklę ir įsigijimo poreikį.

2. Organizuoti lengvųjų ir krovininių transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos pirkimą.

3. Atlikti analizę ir pateikti vadovybei informaciją apie VPGT teritorinių padalinių automobilinių cisternų aprūpinimo atitinką minimaliam įrangos sąrašui (tabelis).

1. Organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) gaisrinių vandens siurblių remontą.

2. Organizuoti VPGT automobilinių gaisrinių kopėčių remontą, dalinius ir pilnutinius bandymus.

3. Pagal patvirtintą  grafiką organizuoti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų techninės priežiūros, remonto ir darbinės būklės tikrinimo darbus.

1. Išanalizuoti VPGT naudojamų informacinių išteklių atsparumą skirtingoms ekstremaliosioms situacijoms (elektros tiekimo sutrikimas, elektroninių ryšių paslaugų sutrikimas). Parengti analizės dokumentą.

2. Išanalizuoti kitų įstaigų ir organizacijų informacinių išteklių atsparumo skirtingoms ekstremaliosioms situacijoms (elektros tiekimo sutrikimas, elektroninių ryšių paslaugų sutrikimas) vertinimus. Pateikti analizės dokumentą.

3. Parengti pasiūlymus / reikalavimus savanorių ugniagesių perspėjimo ir informavimo sistemos sukūrimui ir funkcionalumui. Pateikti reikalavimų dokumentą.

1. Organizuoti PAGD veiklos srities parinkimą korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti, taip pat organizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pasirinktoje veiklos srityje.

2. Organizuoti prevencines priemones tarnybinių patikrinimų, tarnybinių nusižengimų tyrimų dėl PAGD pareigūnų ir valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar tyrimų dėl darbuotojų darbo pareigų pažeidimų skaičiui mažinti.

3. Organizuoti antikorupcinės aplinkos kūrimo priemones ir stiprinti PAGD ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

4. Laisvų skyriaus etatų pildymas pritraukiant kvalifikuotus pareigūnus.

5. Organizuoti korupcijos prevencijos veiksmų plano parengimą.

6. Organizuoti VPGT korupcijai atsparios aplinkos tobulinimo plano parengimą. 

1. Koordinuoti ir kontroliuoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

2. Koordinuoti visuomenės švietimo renginius gaisrų prevencijos klausimais.

3. Koordinuoti Gaisrų prevencijos veiksmų plano įgyvendinimą.

4. Įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas, teikti pasiūlymus dėl Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo projekto.

5. Vertinti įdiegtą rotacijos taikymą objektų priešgaisrinių patikrinimų srityje ir teikti pasiūlymus dėl proceso tobulinimo.

1.  Organizuoti einamaisiais metais suplanuotų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų įgyvendinimą.

2. Pagal kompetenciją organizuoti pasirengimo valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratyboms „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ veiklas.

3. Pagal kompetenciją organizuoti Europos Komisijos finansuojamo projekto „Pasirengimo galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje investicinis projektas“ (sutarties Nr. ECHO/SUB/2019/TRACK1/807526) (angl. „Preparation of proposal (investment project) addressing disaster risk management due to Belarusian Nuclear Power Plant possible threats“) projekto veiklų įgyvendinimą.

4. Pagal kompetenciją organizuoti specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybėms pasirengti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai poreikių planavimo veiklas.

1.  Atlikti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354, peržiūrą, pateikti VRM siūlymus šiam nutarimui tobulinti.

2. Pagal kompetenciją dalyvauja CBRN medžiagų aptikimo ir ėminių ėmimo komandos ir pasirengimo Astravo avarijai modulių kūrimo procese.

3. Suteikti metodinę pagalbą vietoje dviem teritoriniams struktūriniams padaliniams parengties užtikrinimo srityje.

4. Organizuoti savalaikį techninių specifikacijų parengimą ir pateikti jas pirkimų iniciatoriui.

5. Organizuoti PGP reagavimo į pagalbos prašymus, algoritmo peržiūrą ir jo pateikimą Bendrajam pagalbos centrui. 

1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – departamento Panevėžio PGV) teritorijoje.

2. Stiprinti departamento Panevėžio PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti  branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3.  Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą departamento Panevėžio PGV teritorijoje.

4.  Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, gerinti darbuotojų mikroklimatą, didinti  pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.

5. Vykdyti departamento Panevėžio PGV projektines veiklas.

1. Mažinti gaisruose žuvusiųjų ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PAGD prie VRM Kauno PGV) teritorijoje.

2.  Stiprinti Kauno PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3.  Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Kauno PGV teritorijoje.

4. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą.

5. Užtikrinti Kauno PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą.

6. Vykdyti projektines veiklas.

1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teritorijoje.

2. Stiprinti Klaipėdos PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3. Užtikrinti Klaipėdos PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Klaipėdos PGV teritorijoje.

5. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, gerinti darbuotojų mikroklimatą, didinti pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.

6. Vykdyti projektines veiklas.

1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių PGV) teritorijoje.

2. Stiprinti Šiaulių PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3. Užtikrinti Šiaulių PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Šiaulių PGV veiklos teritorijoje.

5. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, gerinti darbuotojų mikroklimatą, didinti  pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.

6. Vykdyti projektines veiklas.

1.  Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - Vilniaus PGV) teritorijoje. 

2.  Stiprinti Vilniaus PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju. 

3. Užtikrinti Vilniaus PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių vykdymą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Vilniaus PGV teritorijoje. 

5. Vykdyti projektines veiklas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27