copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

 

Inga Ramanauskienė

 Administracinio skyriaus vedėja 

1.Nuolatinio pobūdžio: tęsti personalo poreikio prognozes 2020 m. ir apibendrinus statistinius duomenis, prioriteto tvarka organizuoti, suderinus su Vilniaus PGV ir  Departamento vadovybe, trūkstamų statutinių pareigybių padaliniuose – atrankas ir vykdyti tinkamų pretendentų paiešką Vilniaus PGV.

2.Iki 2020-03-01 parengti Departamento direktoriui raštą su motyvuotu siūlymu dėl etatų sąrašo pakeitimo Administraciniame skyriuje. Įsteigti Vyriausiojo specialisto pareigybę vykdyti funkcijas vidaus administravimo - materialinių išteklių valdymo srityje.

3. Iki 2020-06-01 parengti siūlymą darbuotojui Administracinio skyriaus, atliekančiam metus laiko funkciją, nesančio skyriuje darbuotojo, dėl jo pareigybės aprašymo papildymo teisės aktų nustatyta tvarka ir inicijuoti tolesnį derinimą su Vilniaus PGV, Departamento vadovybe ir kitais suinteresuotais Departamento darbuotojais bei atlikti visų būtinų dokumentų parengimą dėl aukštesnio pareiginės algos koeficiento nustatymo.

4. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus PGV 6-a Komanda vykdo specialias funkcijas - narų veiklos organizavime, gelbėjimo darbų vandenyje vykdyme ir suspausto oro kvėpavimo aparatų priežiūroje (suspausto oro balionų pildymo srityse), inicijuoti derinimą su Departamento vadovybe dėl naujų statutinių pareigybių įsteigimo (8 etatai) vyresniųjų ugniagesių gelbėtojų, užtikrinant organizavimą 6-os Komandos budinčių pamainų pareigūnų pareigybių aprašymų koregavimą ir pareigūnų perkėlimą į aukštesnes pareigas tarnybinės veiklos vertinimo ar atrankų metu per 2020 m. I-III ketvirčius.

5. Iki 2021-01-10 pateikti Departamentui siūlymus (projektą) dėl 2021 m. Vilniaus PGV metiniame veiklos plane numatytas priemones (veiksmus), koordinuoti jį ir Departamentui patvirtinus, pagal kompetenciją kiekvieną ketvirtį  užtikrinti informacijos pateikimą.

Ingrida Papaečkienė

Administracinio skyriaus vyresnioji specialistė 

1. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos parengti išduotų tarnybinių pažymėjimų suvestinę, visų Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinių padalinių statutinių valstybės tarnautojų,  karjeros valstybės tarnautojų, nurodant išdavimo ir galiojimo datas.

2. Parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Darbo užmokesčio apskaitos skyriui  - Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų suteikimo ir kasmetinių atostogų likučių suvestinę (suskaičiavus  turimą likutį 2020 12 31 dienai)

3. Kiekvieno mėnesio paskutinei dienai - parengti  įstaigos Darbo užmokesčio ir pareigybių pokyčių lentelę.

4. Per einamuosius metus parengti ir pateikti pasiūlymą Skyriaus vedėjui dėl atliekamos veiklos organizavimo tobulinimo (vykdomų  procedūrų),  kompetencijos ribose.

Vygintas Mendeika 

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Parengti mokomąją medžiagą vidurinės mokyklos moksleiviams įvykus techninės kilmės pavojui (pajutus dujų kvapą patalpoje ir pirotechnikos naudojimas).

2. Organizuoti Operacijų centro stalo pratybas su Druskininkų savivaldybe tema – ES likvidavimas sutrikus elektros tiekimui gyventojams.

3. Organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymą, švietimą ir viešinimą.

Danutė Pučkytė

Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.Parengti Kolektyvinės apsaugos statinio savininkui priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo pavyzdinę instrukciją.

2.Dalyvauti Ukmergės raj. Sav. organizuojamose OC stalo pratybose tema – ES likvidavimas sutrikus šilumos ir geriamo vandens tiekimui gyventojams.

3.Organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymą, švietimą ir viešinimą.

Albertas Sabestinas 

Civilinės saugos skyriaus vyresnysis specialistas

1. Parengti mokomąją medžiagą pradinės mokyklos moksleiviams įvykus techninės kilmės pavojui (pajutus dujų kvapą patalpoje ir pirotechnikos naudojimas).

2. Dalyvauti Varėnos rajono savivaldybėje organizuojamose kompleksinėse pratybose pasiūlant savivladybei temą – Varėnos gyventojų evakavimas iš savivaldybės į gretimą savivaldybę.

3. Organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymą, švietimą ir viešinimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1