copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Viešųjų pirkimų skyrius

mLaisva pareigybė

Skyriaus vedėjas

 

Laisva pareigybė

Patarėjas

 

Angelė Bartaškienė

Vyriausioji specialistė

1. Iki kiekvieno ketvirčio pabaigos pagal departamento struktūrinių ir teritorinių padalinių pateiktą poreikį tikslinti ir/ar papildyti departamento metinį viešųjų pirkimų planą (2020 m.) ir pateikti Direktoriui. 

2. Laiku paskelbti (paviešinti) CPV IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutartis sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriso atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo. 

3. Iki I ketvirčio pabaigos patikslinti departamento viešųjų pirkimų planą apjungiant (centralizuojant ir stambinat) atskirus smulkius pirkimus (pvz., kompiuterinės ir IT sektoriaus pirkimus, kanceliarinių ir higienos prekių pirkimus ir pan.).

Asta Kliokytė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valdybos metinį (2020 metams) viešųjų pirkimų plano projektą (valdybos perkamų priemonių sąrašus departamento metų viešųjų pirkimų planui) ir jį pateikti skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis;

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo. 

5. Savo kompetencijos ribose konsultuoti valdybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais. 

Audronė Joknienė

Vyriausioji specialistė

  1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (Valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 metams ir jį pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriui. Papildžius ar pakoregavus - nedelsiant pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriui.
  2. DVS sistemoje registruoti: parengtas sutartis: Valdybos visas sąskaitas faktūras/P V M sąskaitas faktūras; Viešojo pirkimo komisijų posėdžių protokolus; Mažos vertės pirk imt] apklausos pažymias; Nešališkumo deklaracijas; Konfidencialumo pasižadėjimus. Į DVS sistemą įkelti dokumentus: Įsakymus; rastus Viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės komisijai; raštus Techninės specifikacijos rengėjams dėl Tiekėjų klausimų; rastus dėl pirkimo procedūrų atlikimo: viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas. Nuolatos pildyti: „Viešųjų pirkimų suvestinė 2020“; „Įgaliojimų sąrašas“; „2020 m. kelionių, bilietų, apgyvendinimo paslaugų, draudimo pirkimai".
  3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame C PO kataloge bei VRS CPO. Taip pat CVP IS elektroninėmis priemonėmis atlikti pirkimus atviro konkurso būdu, supaprastinto atviro konkurso būdu, neskelbiamų derybų būdu.
  4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Gitas Radionovas

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 m. ir jį pateikti skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Egidijus Susnys

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 metams ir jį pateikti skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė pirkimus atlikti CPO elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Rasa Prakapaitė

Vyresnioji specialistė

1. Esant poreikiui koreguoti 2020 metų viešųjų pirkimų planą/suvestinę (Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dalį)  ir jį/ją paskelbti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

2. Rengti viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai. 

3. Vykdant viešųjų pirkimų  procedūras rengti pirkimo sąlygas.

Kelti kvalifikaciją ir dalyvauti seminaruose ar kituose kvalifikacijos kėlinio renginiuose. 

Gintaras Kelpša

Vyresnysis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (Valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 m. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. Dokumentų valdymo sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge. Atlikti bent 3 pirkimus CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar jos sąlygų pakeitimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1