copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Teisės ir personalo skyrius

Igoris Ponomariovas

Skyriaus vedėjas

I. Suorganizuoti departamento Teisės ir personalo skyriaus darbuotojų seminarą ir (ar) konsultacijas aktualiais personalo administravimo bei skyriaus darbo organizavimo klausimais.

2. Pagal kompetenciją dalyvauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – Departamentas) personalo ir vidaus administravimo reglamentuojančių teisės aktų rengime.

3.Tiesioginiam ir įstaigos vadovui pateikti pasiūlymus dėl įstaigos personalo optimizavimo.

Jūratė Bareišienė

Patarėja

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai. Parengti ginčų, kuriuose atstovauta Departamentui, analizę, sisteminant pagal ginčų pobūdį ir priežastis, bei parengti rekomendacijas, padėsiančias VPGT įstaigoms ir struktūriniams padaliniams sumažinti teisminių procesų ir kitų ginčų, nagrinėjamų kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose.

2. Atlikti norminių Departamento direktoriaus įsakymu, susijusių su struktūriniais VPGT pakeitimais ir reglamentuojančių darbo ir poilsio laiką, darbo ir poilsio apskaitos tvarka, analize, nustatyti trūkumu, teikti pasiūlymus dėl minėtų įsakymų pakeitimų, šiuos pakeitimus parengti (dalyvauti rengiant).

3. Padėti rengti departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertinti pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą, vizuoti departamento sudaromus civilinius sandorius ir VPGT darbuotojams, rengiantiems civilinius sandorius, pateikti rekomendacijas dėl sandorių kokybės gerinimo bei suderinimo su teisės aktų reikalavimais.

Mindaugas Mačijauskas

Patarėjas

1. Pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl naujų priemonių taikymo centralizuotai tvarkant personalo administravimo funkcijas įstaigoje.

2. Pagal kompetenciją dalyvauti Departamento personalo ir vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų rengime.

Violeta Glinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. suorganizuoti 10 atrankų j laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigas ir 3 konkursus į pareigas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. kiekvieno mėnesio pirmos dienos duomenimis parengti 11 departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių (įsteigtų, užimtų ir laisvų) gautų duomenų ataskaitas, prireikus pateikti analizę pagal turimą informaciją.

Irena Jeruščenkė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) sudarytų sandorių sugrupuotas lenteles.

2. Įvertinti ir (ar) peržiūrėti viešųjų dokumentų (pirkimo – pardavimo sutarčių) atitikimą LR viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams.

Raminta Juzėnienė

Vyriausioji specialistė

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai. Administruoti departamento paskyrą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale.

2. Perimti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale esančių bylų administravimą iš departamento teritorinių struktūrinių padalinių.

3. Padėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, projektus.

Jūratė Saunorienė

Vyriausioji specialistė

1. Pasikeitus Vidaus tarnybos statutui, Valstybės tarnybos įstatymui iki 2019 m. sausio 20 d. perskaičiuoti PAGD valstybės tarnautojų (įskaitant nuotolines pareigybes) atostogų, tenkančių darbo ar kalendoriniams metams, dienų skaičių, iki 2019 m. sausio mėnesio pabaigos sudaryti 2019 metų PAGD direktoriaus pavaduotojų, Teisės ir personalo skyriaus ir pavaldžių įstaigų vadovų 2019 m. atostogų grafiką, kiekvieną mėnesį teikti PAGD direktoriui tvirtinti 2019 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei teritorinių struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafika.

2. Tvarkyti duomenis Vidaus reikalų pareigūnų registre (toliau — VRPR), pakeitus VRPR PAGD struktūrą.

3. Formuoti ir atiduoti į archyvą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. atleistų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, asmens bylas.

Nijolė Čironienė

Vyriausioji specialistė

1. Sklandus ir kokybiškas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų. Siekis laiku parengti visus reikiamus dokumentus ir garantuoti jų įgyvendinimą.

2. Pagal kompetenciją tvarkyti Departamento Vilniaus PGV darbuotojų registrus ir informacines sistemas.

3. Organizuoti ir kontroliuoti paskirstus Departamento Vilniaus PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų srautus profilaktiniams sveikatos patikrinimams. Sudaryti srautų pasiskirstymo sąrašus, prieš tai suderinus su struktūrinių padalinių vadovais. Teikti visą reikiamą informaciją Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui apie Departamento Vilniaus PGV vidaus tarnybos pareigūnų srautus. Koordinuoti ir kontroliuoti Departamento vidaus tarnybos sistemos pareigūnų 2019 m. erkinio encefalito skiepų srautus.

Vilma Prieskienienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo įgyvendinimo nuostatas.

2. Organizuoti kuruojamo padalinio pareigūnų privalomus periodinis sveikatos patikrinimus.

3. Tvarkyti kuruojamo padalinio bylas, registrus ir informacines sistemas.

Violeta Nauckūnienė

Vyriausioji specialistė

1. Formuoti darbuotojų tarnybos ir asmens bylas bei pildyti jas reikiamais dokumentais bei duomenimis.

2. Laiku atlikti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau –  VATIS) ir VRPR sistemų papildymą ir tvarkymą.

3. Rengti asmenims pretenduojantiems j vidaus tarnybą, atsižvelgiant j statutinių valstybės tarnautojų sveikatos būklę bei gydytojų išvadas, siuntimus j CMEK, organizuoti pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus.

4. Tvarkyti duomenis apie departamento darbuotojus, apdraustus valstybiniu socialiniu draudimu, teikti juos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Irena Sušinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Tvarkyti Kauno PGV darbuotojų duomenis informacinėse sistemose VATARAS ir VATIS.

2. Per einamuosius metus nuolat atnaujinti duomenis informacinėje sistemoje VRPR.

3. Užtikrinti tinkamą Kauno PGV dokumentų bylų perdavimą archyvui.

4. Per einamuosius metus užtikrinti, kad kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavusių Kauno PGV darbuotojų duomenys būtų laiku įvedami  į VRPR ir VATARAS.

Skirmantė Grigaitienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo įgyvendinimo nuostatas.

2. Tinkamai ir laiku tvarkyti VRPR, VATARAS ir VATIS sistemų registrus.

3. Pagal kompetenciją rengti sprendimų projektus.

Mantas Jalnionis

Vyriausiasis specialistas

1. Tinkamai ir laiku tvarkyti VRPR, VATARAS ir VATIS registrus.

2. Parengti kokybiškus sprendimų projektus.

Rasa Daugėlienė

Vyriausioji specialistė

1. Laiku ir tinkamai dokumentų valdymo sistemoje (trumpai – DVS .DocLogix) registruoti dokumentus, kontroliuoti dokumentacijos plano taikymą.

2. Tvarkingai ir saugiai perkelti archyvines bylas ir sistemingai išdėstyti jas naujoje vietoje, remiantis archyvų tvarkymo nuostatomis ir dokumentų saugojimo taisyklėmis.

Jūratė Čechovičienė

Vyriausioji specialistė

1. Po reorganizacijos sutvarkyti priskirtų darbuotojų tarnybos ir asmens bylas, peržiūrėti registrus, suvesti bei atnaujinti reikiamus duomenis.

2. Sutvarkyti ir perduoti į tarnybos archyvą visas iki 2018-12-31 Elektrėnų PGT priskirtas bylas.

Natalja Prusakova

Vyriausioji specialistė

1. Laiku rengti departamento direktoriaus įsakymų dėl departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų skatinimo, apdovanojimo projektus, organizuoti apdovanotųjų darbuotojų apskaitą, kuruoti apdovanojimų ir reikalingų blankų gamybą. Laiku rengti asmenų pristatymo valstybės apdovanojimams dokumentus.

2. Atsižvelgiant į periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų kvotas ir statutinių valstybės tarnautojų sveikatos pasų galiojimą, reguliuoti į periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus turinčių vykti statutinių valstybės tarnautojų srautus.

3. Tvarkyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinių pratimų atlikimo rezultatų suvestines.

Asta Rugieniūtė

Vyresnioji specialistė

1. Periodiškai atnaujinti dokumentus, pasikeitimus statutinių, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bylose.

2. Išanalizuoti Vidaus tarnybos statuto, Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, susijusius su statutinių bei karjeros valstybės tarnautojų priėmimu, atleidimu, ir numatyti tinkamą dokumentų tvarkymą.

3. Atnaujinti ankstesnių metų tarnybos bylas (perrišti jas naujai, išdėstyti skyriais).

Laima Bidlauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Derinti statutinių valstybės tarnautojų profilaktinius sveikatos patikrinimus VRM Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinėje registracijų sistemoje ir koordinuoti jų patikrinimų vykdymą.

2. Koordinuoti statutinių valstybės tarnautojų skiepų nuo erkinio encefalito eigą.

3. Parengti informatyvią medžiagą statutiniams valstybės tarnautojams dėl integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių taikymo.

4. Tvarkyti kuruojamo padalinio bylas bei registrus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1