BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Planavimo ir projektų valdymo skyrius

Klemensas Taluntis

Skyriaus vedėjas

  1. Organizuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių  strateginio veiklos plano 05 programos vykdymo ataskaitos rengimą  už 2019 metus  ir koordinuoti informacijos rengimą ministrui pavestų valdymo sričių 2021-2023 m strateginio veiklos plano projektui.
  2. Susipažinti (pagal kompetenciją) su Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje išlaidų analizės ir pirkimų valdymo, lėšų planavimas pirkimams modulio naudojimosi galimybėmis.
  3. Organizuoti  siūlymų pateikimą 2021-2023 m. valstybės biudžeto projekto rengimui  papildomoms lėšoms gauti  ir jų  poreikių pagrindimą.
  4. Susipažinti su Stebėsenos informacinės sistemos naudojimosi galimybėmis.
  5. Organizuoti finansinės analizės dėl efektyvaus darbo užmokesčio fondo panaudojimo (numatant galimybę kasmetiniam ir neeiliniam darbuotojų veiklos vertinimui) atlikimą ir tipinių šablonų greitam duomenų pateikimui parengimą.

Gražina Stašauskienė

Patarėja

  1. Parengti 2020-2022 m. įgyvendinamos programos asignavimų paskirstymą pagal  priemones, informuoti departamento padalinius ir pavaldžias įstaigas apie 2020 m. skirtus asignavimus, dalyvauti rengiant programų sąmatas (2020 m. sausis).
  2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie departamento ir pavaldžių įstaigų asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio vykdomoms Lietuvos Respublikos vyriausybės programos priemonėms, tarpinstitucinių programų vykdomoms priemonėms bei vykdomoms funkcijoms atlikti, suderinus su departamento Vadovybe, pateikti Vidaus reikalų ministerijai (2020 m. kovas-gegužė). 
  3. Parengti 2020 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių planą (2020 m. I ketv.). Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie šio plano vykdymą, esant būtinybei rengti jo pakeitimus, rengti ataskaitas ir teikti nustatytą informaciją Vidaus reikalų ministerijai bei Statistikos departamentui (2020 m. I-IV ketv).
  4. Parengti  ir pateikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl 2021-2023 m. maksimalių asignavimų paskirstymo departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomas priemones, parengti ir pateikti maksimalių asignavimų paskirstymą pagal vykdomos programos priemones, suderinus su departamento Vadovybe, pateikti Vidaus reikalų ministerijai, dalyvauti rengiant sąmatas (2020 m. birželis-rugpjūtis).
  5. Departamento naudojamoje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti (II-IV ketv).

Rita Rupšienė

Vyriausioji specialistė

1. Rengti ir pagal nustatytą terminą pateikti metų ir ketvirčių ataskaitas apie Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano priemonių vykdymą pagal Departamento vykdomas funkcijas ir Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių krypčių darbų vykdymo.

2. Rengti ir pagal nustatytą terminą pateikti informaciją apie vykdomų tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą.

3. Rengti ir pateikti reikiamą informaciją Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021-2023 strateginio veiklos plano projekto rengti.

4. Rengti Departamento 2020 metų veiklos plano projektą ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

5. Suvesti įgyvendinamų veiklos planų ir jų ataskaitų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.

Danutė Dačkienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Departamento ir jam  pavaldžių įstaigų 2020 m. vykdomos  programos sąmatą ir suvesti  į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS). Sudaryti suvestinę sąmatą  ir per asignavimų valdytojo nurodytą terminą (nuo LR valstybės biudžeto ir savivaldybių  biudžetų finansinių  rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo) pateikti Finanasų ministerijai (2020 m. sausis). 

2. Parengti pavaldžių įstaigų praėjusių metų pajamų įmokų likučių sąmatą ir suvesti į VBAMS. (2020 m. I ketvirtis).

3. Parengti Departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2020-2022 metų vykdomos programos sąmatos projektą  ir suvesti į VBAM sistemą (2020 m. rugpjūtis). 

4. Atlikti biudžeto asignavimų planų pakeitimus pagal LR Vyriausybės nutarimus ir Asignavimų perskirstymo komisijos protokolus. (2020 m.).

5. Rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie  Departamento ir jam pavaldžių įstaigų skirtų asignavimų išlaidoms naudojimą, teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl asignavimų perskirstymo (2020 m.).

Šarūnas Kiliulis

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti 2020 metų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti skirtų biudžeto lėšų įsisavinimo priemonių planą (2020 m. I ketv.). Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie šio plano vykdymą, esant būtinybei rengti jo pakeitimus, rengti ataskaitas ir teikti nustatytą informaciją Vidaus reikalų ministerijai (2020 m. I-IV ketv.).

3. Patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. valstybės rezervo civilinės saugos atsargų (toliau – VR atsargos) kaupimo užduotis, parengti Departamento VR atsargų kaupimo veiksmų planą.

4. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų asignavimų poreikį ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 2021-2023 metams įsigyti, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl šiam turtui papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-balandis).

5. Departamento naudojamoje Finansų  valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias pirkimų valdymo srityje ir lėšų planavime pirkimams vykdyti. 

Danguolė Muliuolienė

Vyriausioji specialistė

1. ParengtiValdybos ir Tarnybos vykdomų priemonių 2020 metų valstybės biudžeto išlaidų sąmatas (2021-2023 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Valdybos ir Tarnybos viršininkais ir pateikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio  mėn.). 

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Valdybai ir Tarnybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, prognozuoti lėšų poreikį projektui įgyvendinti. 

5. Departamento naudojamoje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti.

Janina Brukienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Kauno valdyba) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus) ir teikti skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Kauno valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl Kauno valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Kauno valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, rengti projektų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Vigilija Gedvilaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Klaipėdos valdyba) vykdomų priemonių 2020 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2021-2023 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Klaipėdos valdybos viršininku ir pateikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Klaipėdos valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė). 

3. Kontroliuoti Klaipėdos valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl Klaipėdos valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Klaipėdos valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, prognozuoti lėšų poreikį projektams  įgyvendinti. 

5. Departamento naudojamoje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti.  

Virginija Dirvinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių valdyba) vykdomų priemonių 2020 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2021-20232 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Šiaulių valdybos viršininku ir teikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Šiaulių valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Šiaulių valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Šiaulių valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, prognozuoti lėšų poreikį projektams įgyvendinti.

5. Departamento naudojamoje FFinansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti (II-IV ketvirčiai).

Jolita Budreikienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Panevėžio valdyba) vykdomų priemonių 2020 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2021-2023 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Panevėžio valdybos viršininku ir teikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Panevėžio valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė). 

3. Kontroliuoti Panevėžio valdybai skirtų biudžeto lėšų ir vykdomų projektų lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo, papildomo lėšų poreikio, išlaidų sąmatos pakeitimo (nuolat).

4. Rengti Panevėžio valdybos vykdomo projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines dalis ir šio projekto finansines ataskaitas.

5. Departamento Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti.

Kristina Rudinskienė

Vyresnioji specialistė

1. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie departamento ir pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti informaciją skyriaus vedėjui (2020 m. kovas-gegužė).

2. Rinkti, analizuoti, kaupti bei sisteminti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų panaudojimą, ja apibendrinti ir, suderinus su skyriaus vedėju, teikti Vidaus reikalų ministerijai.

3. Rinkti, sisteminti duomenis ir atlikti lėšų poreikio skaičiavimus valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai, rengti šios funkcijos specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą pagal savivaldybes.

4. Sudaryti Departamentui pavaldžių įstaigų suvestinę darbo užmokesčio plano (forma B- 2), išlaidų darbdavių socialinei paramai (forma B-5) bei tikslinių dotacijų (forma B-6).

5. Įsisavinti departamente naudojamą programą STEKAS ALGA darbo užmokesčio analizei atlikti.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-22