copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Irena Šaparnienė

Administracinio skyriaus vedėja

1.Organizuoti Administracinio skyriaus veiklą, užtikrinti skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų užduočių vykdymą ir skyriaus veiklos ataskaitų teikimą nustatytais terminais (2020 m. I-IV ketv.).
2. Kartu su kitais struktūrinių padalinių vadovais dalyvauti rengiant valdybos 2020 metų veiklos plano projektą, pateikti jį departamentui tvirtinti.
3. Organizuoti Panevėžio PGV viešųjų pirkimų plano sudarymą 2021 metams.
4. Organizuoti valdybos darbuotojų kasmetinių atostogų 2021 metams grafikų sudarymą ir tvirtinimą.

Asta Vozbutienė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Atlikti PAGD prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos galiojančių sutarčių analizę. Sutarčių analizės rezultatus iki 2020 m. balandžio 1 d. pateikti skyriaus vedėjai.
2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją 2021 m. Panevėžio PGV pirkimų planui, pateikti skyriaus vedėjai iki 2020 m. lapkričio 30 d.
3. Parengti Panevėžio PGV finansinių ir energetinių išteklių panaudojimo ataskaitą. Pateikti ataskaitą skyriaus vedėjai.
4. Vizuoti Panevėžio PGV ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo įsakymus.
5. Tikrinti gaunamas sąskaitas-faktūras, kontroliuoti jų pagrįstumą.

Aušra Aukštikalnytė

Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Atlikti civilinės saugos būklės 2020 metais Panevėžio apskrities savivaldybėse vertinimą, civilinės saugos funkcijų vykdymo analizę, parengti apibendrintą duomenų suvestinę bei veikos rezultatų apibendrintą ataskaitą. Informaciją pateikti PAGD prie VRM, analizės rezultatus – Civilinės saugos skyriaus, Panevėžio PGV vadovams.
2. Analizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti apskrities savivaldybių administracijų vykdomų ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų organizavimą ir vykdymą. Teikti metodinę pagalbą apskrities savivaldybių įgaliotiems specialistams ūkio subjektų reitingavimo bei jų suskirstymo į grupes, civilinės saugos būklės patikrinimų organizavimo ir vykdymo klausimais. Kontroliuojamos veiklos rezultatų analizės duomenis teikti Civilinės saugos skyriaus, Panevėžio PGV vadovams.
3. Kaupti informaciją apie apskrities savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijų bei operacijų centrų veiklą, vykdyti šios veiklos stebėseną ir analizę. Teikti metodinę pagalbą ir rekomendacijas apskrities savivaldybių administracijų vadovams ir jų įgaliotiems specialistams dėl ekstremaliųjų situacijų komisijų bei operacijų centrų veiklos organizavimo. Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijų bei operacijų centrų veiklos rezultatų analizės duomenis teikti Civilinės saugos skyriaus, Panevėžio PGV vadovams.

Virgilijus Smailys

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Kontroliuoti lėšų, skirtų civilinės saugos funkcijai vykdyti, panaudojimą savivaldybėse.
2. Surengti ne mažiau kaip 5 užsiėmimus moksleiviams apie saugų elgesį prie vandens, vandenyje ir žiemos metu ant ledo.
3. Kontroliuoti savivaldybių civilinės saugos prevencijos priemonių planų vykdymą.
4. Atlikti civilinės saugos uždavinių vykdymo savivaldybėse metinę analizę ir teikti ją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Aata Vanagaitė–Černiauskienė

Civilinės saugos skyriaus vyresnioji specialistė

1. Parengti suvestinių duomenis atliekant gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos periodinę techninę priežiūrą ir periodinius patikrinimus kiekvieną mėnesį bei atliekant periodinę techninę priežiūrą, jungiant elektros sirenas 2 kartus per metus.
2. Parengti suvestinių duomenis po GPIS patikrinimo valstybės lygiu, kuris atliekamas 2 kartus per metus kartu su sirenų jungimu.
3. Vykdyti Utenos apskrities teritorijoje esančių kolektyvinių apsaugos statinių apskaitą.
4. Teikti metodinę pagalbą savivaldybių institucijoms ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir    valdymo srityse.
5. Dalyvauti rengiant prevencinius mokymus moksleiviams maudymosi sezono ir žiemos metu.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1