BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Milda Jagafarovienė

Administracinio skyriaus vedėja

1. Užtikrinti skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų užduočių vykdymą ir skyriaus veiklos ataskaitų teikimą nustatytais terminais.

2. Kartu su kitais struktūrinių padalinių vadovais dalyvauti rengiant valdybos 2020 metų veiklos plano projektą.

3. Per einamuosius metus kontroliuoti valdybos viešųjų pirkimų plano lėšų panaudojimą, esant poreikiui, teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų plano pakeitimo, papildymo.

4. Atlikti valdybos Administracinio skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį/neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą teisės aktų : nustatyta tvarka ir terminais.

5. Sudaryti viso valdyboje turimo turto ir įsipareigojimams inventorizuoti komisijas. Dalyvauti sudarytų komisijų darbe.

Irma Slausgalvienė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Rengti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2020 metų kiekvieno mėnesio kasmetinių atostogų grafikų įsakymų projektus.

2. Vykdyti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV karjeros valstybės tarnautojų ir statutinių valstybės tarnautojų pažymėjimų užsakymą, išdavimą ir nurašymą.

3. Vesti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų duomenis apskaitos programoje STEKO ALGA.

4. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, susijusiose su PAGD prie VRM Klaipėdos PGV personalo klausimais.

Jolanta Klumbytė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Surinkti ir apibendrinti duomenis apie Klaipėdos PGV tiekėjus, teikiančius prekes ir paslaugas pagal verslo liudijimą ir individualią veiklą; pateikti ataskaitą PAGD prie VRM.

2. Surinkti ir kaupti informaciją reikalingą PAGD prie VRM apie Klaipėdos PGV komandiruojamus  darbuotojus ir jiems išmokėtus dienpinigius už 2020 metus.
3. Per einamuosius metus kontroliuoti Klaipėdos PGV viešųjų pirkimų plano panaudojimą ir informuoti  pirkimo iniciatorius apie lėšų panaudojimą.
4. Surinkti informaciją reikalingą VĮ Turto bankui apie Klaipėdos PGV nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas už 2020 metus

Elena Šiukštienė

Administracinio skyriaus vyresnioji specialistė

1. Vykdyti struktūrinių padalinių energetinių resursų sunaudojimo apskaitą, duomenis teikti resursų tiekėjams.

2. Rinki ir teikti departamentui valdybos struktūrinių padalinių prekių, paslaugų ir darbų poreikį, kontroliuoti lėšų  panaudojimą pagal galiojantį viešųjų pirkimų planą, teikti paraiškas turto įsigijimui.

3. Dalyvauti valdyboje sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.

4. Vykdyti nuomos, panaudos ir pasaugos sutarčių administravimą, kontroliuoti jų vykdymą.

Stanislovas Kučinskas

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti civilinės saugos mokymus pagal patvirtintas klausytojų kategorijas.
2. Tikrinti civilinės saugos būklę valdybos veiklos teritorijo esančių savivaldybių institucijose ir įstaigose, I grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, teikia metodinę pagalbą.
3. Atlikti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų analizę.
4. Apibendrinti savivaldybėse kaupiamus duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti.

Rolandas Čelnaq

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Dalyvauti valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių administracijų, I grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimuose bei parengti tikrinimo ataskaitas;

2. Vykdyti Klaipėdos PGV kuruojamose savivaldybėse gyventojų perspėjimo sistemos priežiūrą, organizuoti veikimo kontrolę, rinkti duomenis ir informaciją apie sistemos veikimą;

3. Apmokyti Klaipėdos PGV specialistus dirbti su naujai įrengtomis perspėjimo sistemos sirenomis (patikrinimas ir realus įjungimas).
4. Organizuoti civilinės saugos mokymus pagal patvirtintas klausytojų kategorijas.

Ingrida Zubienė

Civilinės saugos skyriaus vyresnioji specialistė

1. Dalyvauti valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių administracijų, I grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimuose bei parengti tikrinimo ataskaitas.
2. Viešinti civilinės saugos veiklą teikiant pagalbą įvairių renginių metu savivaldybėms, ūkio subjektams, įstaigoms.
3. Viešinant civilinės saugos veiklą bei stiprinant jos statusą, organizuoti renginį “Civilinės saugos egzaminas-2020”, skirtą atsakingiems už civilinę saugą darbuotojams.
4. Inicijuoti savivaldybes bei kitas įstaigas vykdyti civilinės saugos pratybas bei jose dalyvauti.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18