copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

 

Inesas Laugalienė

 

Administracinio skyriaus vedėja

1. Pagal patvirtintą skaičiavimo metodiką ir VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymais patvirtintus dydžius perskaičiuoti PAGD prie VRM Kauno PGV patikėjimo teise valdomų  gyvenamųjų patalpų  nuomos mokestį ir kontroliuoti papildomų susitarimų su gyventojais pasirašymą.

2. Pagal PAGD prie VRM nurodymą iš struktūrinių padalinių surinkti ir susisteminti informaciją, reikalingą 2020 m. Veiklos plano paruošimui.

3. Paruošti  PAGD prie VRM  direktoriaus įsakymo projektą dėl atsakingų asmenų paskyrimo už  važiavimo išlaidų kompensavimo perskaičiavimą nuo 2016 m. m sausio 6 d. iki 2019 m. kovo 8 d. ir kontroliuoti šio įsakymo vykdymą, atsižvelgiant į PAGD prie VRM važiavimo išlaidų nepriemokų kompensavimo priimtą tvarką.

4. Už 2019 m. surinkti duomenis apie patikėjimo teise valdomo PAGD prie VRM Kauno PGV turto išlaikymui patirtas (komunalines, eksploatavimo ir administravimo, remonto ir kitas) sąnaudas pagal Kauno PGV struktūrinius padalinius, ir pateikti suvestinę informaciją darbuotojui, atsakingam už duomenų pateikimą į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą.

Deimantė Bogušienė

 

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti atliekant išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų, gautinų sumų, sukauptų gautinų sumų, kitų gautinų sumų, grąžintų finansavimo sumų, tiekėjams mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų, kitų trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto, piniginių lėšų banko sąskaitose (išskyrus PAGD prie VRM Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus apskaitomas sumas) metinę inventorizaciją pagal 2019 m. lapkričio 30 d. būklę.

2. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, kuriuo pripažinta, kad Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktas (važiavimo išlaidos mažinamos 35 proc.) buvo neteisėtas, perskaičiuoti važiavimo išlaidas už numatytą laikotarpį.

3. Dalyvauti atliekant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto (atsargų), išsinuomoto turto, pagal panaudos ir pasaugos sutartis naudojamo turto metinę inventorizaciją 2020 m. spalio 31 d. būklei.

4. Susipažinti su teisės aktų pasikeitimais, pritaikyti juos darbe (komandiruočių apskaita, važiavimo išlaidų apskaita ir kt.) bei teikti su šiais pokyčiais susijusią informaciją valdybos struktūrinių padalinių darbuotojams.

Jolanta Mendelienė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (toliau – VTIPS) tinkamai ir laiku (nustatytais terminais) pateikti duomenis apie PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių valdomų statinių ir/ar patalpų patiriamas komunalines, eksploatavimo, administravimo, remonto ir kt. sąnaudas.

2. Vadovaujantis patvirtintu 2020 m. viešųjų pirkimų planu inicijuoti PAGD prie VRM Kauno PGV struktūriniams padaliniams 2020-2021 metams gamtinių dujų ir  elektros energijos viešuosius pirkimus bei PAGD Viešųjų pirkimų skyriui pateikti planuojamų pirkimų technines specifikacijas ir sutarčių projektus bei reikalingus duomenis ir kitą informaciją viešųjų pirkimų vykdymui.

3. Vadovaujantis PAGD prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto  direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-146 surinkti iš PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių 2021 metams planuojamų pirkti priemonių sąrašus, nurodant  kiekius, pirkimo objekto klasifikavimo BVPŽ kodą ir  pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriui.

4. Dalyvauti PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių vadovų pasitarimuose dėl statinių ir pastatų statybos, rekonstrukcijos ir/ar modernizavimo ir remonto darbų įgyvendinimo, pagal kompetenciją teikti siūlymus, konsultacijas dokumentų rengimo klausimais.

Donatas Antanaitis

Administracinio skyriaus vyresnysis specialistas

1. Kiekvieną mėnesį teikti PAGD prie VRM Kauno PGV viršininkui tvirtinti  kito mėnesio 2020 m. PAGD prie VRM Kauno PGV vidaus tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų grafiką.

2. Periodiškai programoje ,,STEKO ALGA“ atnaujinti duomenis apie PAGD prie VRM Kauno PGV vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojam, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteiktas kasmetines atostogas.

3. Organizuoti grąžintų negaliojančių vidaus tarnybos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų, išduotų iki 2016 m. kovo 1 d., naikinimą.

4. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti naikinti grąžintus negaliojančius vidaus tarnybos pareigūnų pažymėjimus.

 

   

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1