copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Finansų skyrius

Giedrius Kliauga

Skyriaus vedėjas

1. Laiku parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2019 m. konsoliduotą rinkinį Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau-VSAKIS).

2. Organizuoti susitikimus mažiausiai 6 departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose su jų vadovais, darbuotojais bei tuose padaliniuose nutolusiuose darbo vietose dirbančiais darbuotojais ir aptarti 2019 m. įvykusios reorganizacijos rezultatus bei ieškoti būdų esamiems procesams tobulinti ir optimizuoti bei pateikti siūlymus. 

3. Atlikti Finansų skyriaus darbo su Finansų valdymo apskaitos informacine sisitema (toliau – FVAIS) analizę, nustatyti galimas rizikas ir tobulintinas sritis iki 2020 m. spalio 1 d. 

4. Užtikrinti laiku atliktą atsiskaitymą su tiekėjais, taip pat sudarytų sutarčių įgyvendinimą pagal kompetenciją. 

Donatas Kukys

Patarėjas

1. Nagrinėti ministerijų, kitų institucijų, organizacijų juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus ir paklausimus, ir parengti atsakymus

2. Esant poreikiui dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus, nuostatus ir kitus dokumentus bei teisės aktus

3. Susisteminti ir pateikti skyriaus vedėjui informaciją apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, sumas.

4. Išanalizuoti Valstybės kontrolės pateiktą finansinio audito medžiagą ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui išsakytoms pastaboms (ar trūkumams) pašalinti.

Meroslava Nikolajeva

Vyriausioji specialistė

1. Laiku parengti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos tarpinius ir metinį Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2. Laiku parengti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos tarpinius ir metinį finansinių  ataskaitų  rinkinius.      

3. Atliekant  Ugniagesių gelbėtojų mokyklos metinę inventorizaciją laiku sudaryti ir išsiųsti  inventorizacijos tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

 

Natalija Jasinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Pateikti Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Elektrėnų PGT) tarpusavio operacijų informaciją, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais iki 2020 m. sausio 30 d.

2. Pateikti Elektrėnų PGT biudžeto vykdymo ataskaitas iki 2020 m. sausio 30 d.

3.Pateikti Elektrėnų PGT didžiąją knygą iki 2020 m. sausio 30 d.

Neringa Marcinkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įsisavinti FVAIS, užtikrinant korektišką Vilniaus PGV buhalterinės apskaitos duomenų suvedimą ir palyginant su duomenimis, apskaitomais Vilniaus PGV apskaitos sistemoje.

2. Dalyvauti turto ir įsiskolinimų inventorizacijoje, sutikrinant faktinius likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis.

3. Savo kompetencijos ribose konsultuoti darbuotojus turto valdymo ir panaudojimo klausimais.

Justina Laureckienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir skyriaus vedėjui pateikti Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Klaipėdos PGV) ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų metines ataskaitas. 

2. Kiekvieną ketvirtį suderinti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų  bei ūkinio inventoriaus likučius su materialiai atsakingais asmenimis. 

3. Atlikti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei ūkinio inventoriaus atidavimo į eksploataciją priežiūrą ir kontrolę. 

Jurgita Diržinskaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę.

2. Pateikti derinimui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  tarpusavio operacijas su kitais viešojo sektoriaus subjektais, detalizuoti tarpusavio operacijas, pateikti nederinamą eliminavimo informaciją ir suvesti finansinių ataskaitų duomenis bei patvirtinti duomenų pilnumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3. Parengti ir pateikti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2020 metų tarpinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

4. Teikti skubią informaciją pagal PAGD ir VRM nurodymus.

5. Kelti kvalifikaciją viešojo sektoriaus apskaitos srityje.

Milda Milinavičienė

Vyriausioji specialistė

1. Teikti duomenis už Šiaulių PGV Finansų skyriaus darbuotojams, atsakingiems už finansinės atskaitomybės sudarymą, biudžeto vykdymo ataskaitų, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui.

2. Teikti duomenis Finansų skyriaus darbuotojams, atsakingiems už finansinės atskaitomybės sudarymą, viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio operacijų derinimui ir pateikia duomenis VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimui.

3. Įsisavinti ir dirbti su  FVAIS programa.

4. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

 

Audrutė Jakovlevienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti  Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  formas reikalingas  biudžeto vykdymo ataskaitai ir finansų ataskaitų  rinkiniui  pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę ir  pateikti atsakingam asmeniui už rinkinių parengimą, pasirašymą ir pateikimą.

 

2. Parengti  Finansavimo sumų pažymas  ir atlikti 2019  metų sąskaitų  uždarymą pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

 

3. FVAIS-e, pagal pareigybės aprašymą nurodytas funkcijas, užregistruoti (pasivijimo laikotarpį) 2019 m. įvykusias ūkines operacijas ir sutikrinti atitikimus pagal teiktas ataskaitas. 

Nadežda Baidak

 

Vyresnioji specialistė

1. Departamento ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto ir atsargų apskaita pagal sąskaitas bei pagal materialiai atsakingus asmenis.

2. Kiekvieną mėnesį parengti  turto likučių sumines ataskaitas, apyvartos žiniaraščius, ketvirčiui pasibaigus parengti ir atspausdinti turto sąrašus, suminius registrus ir suderinti su materialiai atsakingais asmenimis.

3.Remiantis inventorizacijos aprašais sutikrinti faktiškai inventorizuotus likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis. Patikrinti,  ar inventorizacijos aprašai įforminti teisingai.

4. VSAKIS sistemoje FAR atlieka stebėtojo funkcijas.

5. Parengti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 priedą (informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą (informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą (informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma)

Regina Voisiat

Vyresnioji specialistė

1. Vykdyti specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms pervedimą ir jų apskaitą.

2. Užtikrinti visų pirminių dokumentų  korektišką  suvedimą  į vieninga programą FVAIS .

3. Sudaryti ir išsiusti inventorizacijos aprašus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

Daiva Petrikaitė

Vyresnioji specialistė

1. Naujos apskaitos programos VBAMS tolesnis įsisavinimas.

2. Pabaigti 2019 metų turto ir eksploatacinių medžiagų ūkinių operacijų registravimą VBAMS ir ateinančių metų turto ir eksploatacinių medžiagų ūkines operacijas vykdyti tik VBAMS buhalterinės apskaitos sistemoje

 

Nijolė Juškauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Įdiegus naują finansų apskaitos programą FVAIS ir perkėlus Marijampolės PGT, Šakių PGT, Vilkaviškio PGT, Jurbarko PGT materialinių ir nematerialinių vertybių duomenis pilnai sutvarkyti perkelto turto finansavimą.

 

2. Įsisavinti ir pilnai išmokti dirbti su nauja finansų valdymo ir apskaitos informacine programa FVAIS.

 

3. Pasiruošti metinei inventorizacijai naujoje finansų valdymo ir apskaitos informacinėje programoje FVAIS: suderinti materialinių ir nematerialinių vertybių, esančių Marijampolės PGT, Šakių PGT, Vilkaviškio PGT ir Jurbarko PGT, likučius su materialias asmenimis ir ištaisyti esančius neatitikimus.

 

Rita Kantauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengia ir pateikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį, metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę.

2. Teisės aktų nustatytais terminais pateikia tarpusavio operacijų su kitais viešojo sektoriaus subjektais derinimą, tarpusavio operacijų detalizavimą, nederinamą eliminavimo informaciją, suveda finansinių ataskaitų duomenis, patvirtina duomenų pilnumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

3. Paruošia balansinių ir nebalansinių turto ir įsipareigojimų likučių perkėlimo (migravimo) duomenis Integruotoje finansų apskaitos sistemoje.

4. Atlieka kitus finansinių metų užbaigimo darbus.

Jolanta Leliukienė

Vyresnioji specialistė

1. Pabaigti vesti duomenis į FVAIS programą.

2. Teikti duomenis inventorizacijos komisijoms apie esamą turtą valdyboje.

3. Atlikti papildomas nenumatytas užduotis.

4. Užtikrinti teisingą ir savalaikę ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą Šiaulių PGV.

 

Vilma Tarvydienė

Vyresnioji specialistė

1. Kelti kvalifikaciją turto apskaitos klausimais.

2. Užtikrinti teisingą ir savalaikę ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą Šiaulių PGV.

3. Teikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto išrašus iš buhalterinės apskaitos programos inventorizacijos komisijai.

4. Baigti vesti į FVAIS programą Šiaulių PGV turto apskaitą.

5. Atlikti skubius papildomus darbus pagal tarnybinį būtinumą.

Angelė Burkertė

Vyresnioji specialistė

1. Pagal kompetenciją sukaupti ir apibendrinti informaciją, reikalingą finansinių ataskaitų aiškinamajam raštui parengti bei tarpusavio operacijų derinimui Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ir pagal kompetenciją pateikti skyriaus darbuotojams.

2. Vykdyti ir stebėti programų finansuojamų iš valstybės biudžeto sąmatų vykdymą. Pagal kompetenciją ir poreikį teikti informaciją skyriaus darbuotojams.

 

 3. Surinkti ir apibendrinti duomenis apie Klaipėdos PGV tiekėjus, teikiančius prekes ir paslaugas pagal verslo liudijimus, individualios veiklos pažymas ir pagal kompetenciją pateikti skyriaus darbuotojui tolimesniam duomenų pateikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1