copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Dokumentų valdymo skyrius

 

 

Nadežda Bakučionienė

Skyriaus vedėja

1. Iki 2020-09-01 parengti  naujos redakcijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių pakeitimo projektą, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų pasikeitimai, patvirtinti  naujais teisės aktais.
2. Iki 2020 m. IV ketvirčio pabaigos perimti (apie 500)  iš Vidaus reikalų ministerijos archyvo nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2006 m. birželio 30 d. atleistų valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų  bylų ir, vadovaujantis  Valstybės tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 dalimi bei  Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, nustatytais reikalavimais, jose esančią išslaptintą informaciją išslaptinti.
3. Iki 2020 m. IV ketvirčio pabaigos tikslinėms DVS naudotojų grupėms (DVS registratoriams, administratoriams, rengėjams) esant poreikiui surengti mokymus.
4. Iki 2020 m. IV ketvirčio  pabaigos atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose ir pateikti pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo
.
5. Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos peržiūrėti Dokumentų valdymo skyriaus ir Administracinių skyrių nuostatus ir apie funkcijų dubliavimą informuoti tiesioginį vadovą.

Jolita Vanagėlienė

Patarėja

1. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 procentų departamento dokumentų būtų elektroniniai.
2. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti departamento dokumentų valdymo sistemos optimizavimą tobulinant veiklos procesus ir dokumentų valdymo sistemą.
3. Rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus veiklos klausimais (įsakymo „Dėl departamento „Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir kt.).
4. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo  arba jų pažeidimo departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose ir pateikti analizę tiesioginiam vadovui.
5. Organizuoti departamento vadovybės darbo pasitarimus, susitikimus, susirinkimus bei inicijuoti viešuosius pirkimus, reikalingus šiems renginiams organizuoti.

Ieva Raminta Bagdonienė

Vyriausioji specialistė

1. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų projektus ir teikti derinti dokumentų ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
2. Atlikti įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizaciją.
3. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti 2021 metų įslaptintos dokumentacijos plano projektą ir teikti derinti specialiajai ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui

Diana Rakickaja

Vyriausioji specialistė

1. Per pirmą metų ketvirtį dokumentų valdymo sistemoje pašalinti dokumentacijos medyje atsiradusius profilių ar saugų netikslumus, įvesti naujas bylas pagal patvirtintą 2020 metų dokumentacijos planą. Užtikrinti sklandų darbą DVS. Teikti konsultacijas ir pagalbą VPGT darbuotojams.
2. Dokumentų valdymo sistemoje  paruošti 2020 m. bylas uždarymui ir  archyvavimui. 
3. Suformuoti 2018 m. atitinkamas bylas iš ilgai saugomų ir direktoriaus įsakymų registrų.

Giedrė Pesliakienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti NATO Lietuvai perduotų ir ES Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žymos „Slaptai“, „Konfidencialiai“  ir „Riboto naudojimo“ atitikmeniu inventorizaciją. Inventorizacijos išvadas įforminti aktais.
2. Per einamuosius metus, įvertinus tolesnį dokumentų saugojimo tikslingumą, atrinkti NATO Lietuvai perduotus ir ES Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, pažymėtus slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“  ir „Riboto naudojimo“ sunaikinimui. Sunaikinimo išvadas įforminti aktais.
3. Per teisės aktuose nustatytą laiką, užtikrinant kriptografinės informacijos ir KP apsaugą, parengti Kriptografinės autorizacijos pažymėjimų suteikimo instruktažą ir pasirašytinai instruktuoti asmenis paskirtus administruoti ar naudotis KP.
4. Per einamuosius metus atlikti KP inventorizaciją.
 

Daiva Tarnauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Konsultuoti darbuotojus DVS, elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo, kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo, tvirtinimo, tikrinimo bei elektroninių bylų sudarymo klausimais. Per pirmą šių metų pusmetį parengti rekomendacijas ir organizuoti įstaigos darbuotojų supažindinimą su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pasikeitimais.
2. Organizuoti bei vykdyti dokumentų paiešką bei išdavimą pagal pateiktus juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir dokumentus. Ketvirtame ketvirtyje atlikus vykdomo proceso analizę pateikti skyriaus vadovui aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių pasiūlymus.
3. Parengti bylų naikinimo akto projektą

Laimutė Bulovaitė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti 2021 metų dokumentacijos plano dalį, apimančią Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bylas, iki 2020 m. spalio 15 d.
2. Parengti ilgai saugomų bylų apyrašų projektus iki 2019 m. lapkričio 1 d.
3 Koreguoti dokumentacijos planą DVS (pagal poreikį).
4. Supažindinti Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidurinės ir aukštesniosios grandies pareigūnus su naujomis Dokumentų rengimo taisyklėmis iki 2020 m. liepos 1 d.

Inga Ramonienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti ilgo saugojimo bylų naikinimo aktą.
2. Parengti trumpo saugojimo bylų naikinimo aktą.
3. Užtikrinti tinkamą ilgo saugojimo bylų archyvavimą.
4. Kartą per ketvirtį organizuoti valdybos darbuotojams apmokymus, kad elektroninių dokumentų rengimas (siekiamybė) padaliniuose būtų ne mažesnis nei 30 proc.
5. Atlikti departamento Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dokumentų apyvartos analizę.

Vaida Damaševičienė

Vyresnioji specialistė

1. Teikti žodines ir praktines konsultacijas Klaipėdos PGV struktūrinių padalinių darbuotojams dokumentų rengimo ir dokumentų valdymo sistemos (toliau - DVS) klausimais. Esant poreikiui, apmokyti naujus darbuotojus dirbti su dokumentų valdymo sistema.
2. Iki III ketvirčio pabaigos peržiūrėti ir papildyti 2020 m. dokumentacijos planą, teikti siūlymus dėl Klaipėdos PGV dokumentacijos plane nenaudojamų bylų išėmimo iš plano bei naujų bylų ir registrų papildymo poreikio, dalyvauti ir teikti siūlymus rengiant teisės aktų projektus dokumentų valdymo klausimais.
3. Nuolat per 2020 metus pagal kompetenciją administruoti dokumentų valdymo sistemos procesus, t. y. dokumentų registravimas, perdavimas vadovams rezoliucijai įrašyti, bylų (segtuvų) ir registrų tvarkymas ir sukūrimas, bylų saugos nustatymas, pasitaikančių klaidų fiksavimas bei jų analizės pateikimas tiesioginiam vadovui.

Silvija Jasiūnaitė

Specialistė

1. Parengti saugojimui departamento Panevėžio PGV Utenos PGT ir Molėtų PGT 2019 metais atleistų pareigūnų tarnybos bylas.
2. Sudaryti (papildyti) departamento  Panevėžio PGV Utenos PGT, Anykščių PGT, Ignalinos PGT, Molėtų PGT ir Zarasų PGT pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis sąrašus.
3. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti 2019 m. departamento  Panevėžio PGV Utenos PGT tvarkomas bylas archyviniam saugojimui.
4. Atlikti departamento  Panevėžio PGV Utenos PGT, Anykščių PGT, Ignalinos PGT, Molėtų PGT, Zarasų PGT įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Slaptai“ ir „Riboto naudojimo“ inventorizaciją.
5. Parengti ir suderinti atleistų valstybės tarnautojų ilgai saugomų asmens bylų ir personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašus.

Daina Tamulionienė

Specialistė

1.  Parengti iki 2020-12-01 (Telšių APGV, Plungės PGT, Mažeikių PGT) trumpo saugojimo naikinamų dokumentų nurašymo aktą.

2. Parengti iki 2020-03-01 ilgo saugojimo personalo valdymo bylų apyrašą Nr. 2 (2017 metų).

3. Parengti iki 2020-04-01 ilgo saugojimo atleistų valstybės tarnautojų asmens bylų apyrašą Nr.3 (2017 metų).

4. Sudaryti Telšių PGT pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų sąrašus iki 2020 m. vasario 15 d.

5. Konsultuoti darbuotojus elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo, kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo, tvirtinimo, tikrinimo bei elektroninių bylų sudarymo klausimais, tvarkyti bei atnaujinti DVS kontaktų „medį“. Atlikti Dokumentų valdymo sistemos, dokumentų, registrų analizę bei pateikti rekomendacijas iki 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių PGV administracijos darbuotojams bei Dokumentų valdymo skyriui.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1