BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Valstybės tarnautojų užduotys

Saulius Greičius

Direktorius

1. Užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

2. Užtikrinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

3. Užtikrinti tinkamą valstybės rezervo civilinės saugos priemonių administravimą.

4. Užtikrinti gaisrinę ir civilinę saugą potencialiai pavojinguose objektuose.

5. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis.

6. Pateikti pasiūlymus dėl PAGD organizacinės struktūros tobulinimo.

Mindaugas Kanapickas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti visuomenės švietimą nelaimių ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais.

2. Organizuoti ir koordinuoti gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų parengimą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti tarptautinio ir valstybinio lygio civilinės saugos pratybų rengimą ir vykdymą.

4. Organizuoti ir koordinuoti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų tobulinimo rengimą ir įgyvendinimą.

5. Parengti ir pateikti siūlymus dėl Departamento administracijos padalinių struktūros tobulinimo, siekiant sustiprinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

Giedrius Sakalinskas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti kuruojamų administracijos padalinių suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

2. Stiprinti VPGT pajėgumus, aprūpinant specialiąja įranga ir technika.

3. Užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą, kokybišką pareigūnų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Užtikrinti projekto LT05-5-VRM-TF-001 ,,Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ vykdymą.

5. Koordinuoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

 

Eimantas Bartkevičius

Skyriaus vedėjas

1. Iki kovo 1 d. pateikti Finansų ministerijai Vidaus audito skyriaus metinę veiklos ataskaitą.

2. Iki vasario 15 d. atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, pateikti tvirtinti departamento direktoriui ilgalaikį (2021–2023 m.) bei metinį (2021 m.) veiklos planą.

3. Užtikrinti, kad siekiant kokybės vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Užtikrinti pažangos stebėjimą, kad vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos priemonių planuose nustatytais terminais.

Vida Šmigelskienė

Skyriaus vedėja 

1. Organizuoti interneto svetainės LT72 viešinimą, parengiant 10 pranešimų žiniasklaidai ir socialinio tinklo Facebook VPGT paskyrai.  

2. Organizuoti ir surengti 3 spaudos konferencijas, skirtas gaisų ir gelbėjimo darbų prevencijai.  

3. Organizuoti ir parengti 40 prevencinių pranešimų žiniasklaidai, siekiant mažinti gaisruose žūstančiųjų skaičių.

4. Organizuoti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viešinimą, skirtą supažindinti su ugniagesių gelbėtojų rengimu, parengiant 10 pranešimų žiniasklaidai apie šios mokyklos kursantus, siekiant didinti šios profesijos populiarumą.

5. Organizuoti ir parengti prevencinių patarimų paketą,  skirtą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams interneto svetainei pagd.lrv.lt ir socialinio tinklo Facebook VPGT paskyrai. 

Ieva Monika Jankuvienė

Skyriaus vedėja

1. Per pirmą ketvirtį surengti Baltijos jūros valstybių tarybos Civilinės saugos tinklo ekspertų susitikimą nuotoliniu būdu COVID-19 tematika.

2. Iki antrojo metų ketvirčio pabaigos surengti Baltijos jūros valstybių tarnybos civilinės saugos generalinių direktorių susitikimą.

3. Su suinteresuotomis Lietuvos institucijomis suderinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo susitarimą.

Klemensas Taluntis

Skyriaus vedėjas

  1. Organizuoti, susisteminti ir pateikti VRM pasiūlymus Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginės veiklos plano 2022- 2024 metams rengimui, Vyriausybės programos priemonių plano rengimui ir kitiems planavimo dokumentams rengti.
  2. Planuoti ir kontroliuoti departamentui skirtų  asignavimų naudojimą (išskyrus darbo užmokesčiui, Socialiniam draudimui ir darbdavio pašalpoms).
  3. Teikti siūlymus ir papildomų lėšų poreikius 2022-2024 metų valstybės biudžeto formavimui atsižvelgiant šį prioritetines Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sritis.
  4. Koordinuoti projektų rengimą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.

 

 

Kristina Kurminienė

Skyriaus vedėja

1. Įvertinti departamento administracijos struktūrą, pareigybių aprašymus ir esant poreikiui teikti siūlymus dėl administracijos struktūros tobulinimo ir pareigybių aprašymų, darbo krūvių ir darbo užmokesčio vienodinimo.
2. Užtikrinti būsimų ugniagesių gelbėtojų parengimą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje. 

3. Užtikrinti departamente pareigybių užimtumą.

4. Parengti asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą tikrinimų pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas vykdomų procedūrų tvarkos aprašą.

 

 

 

Jūratė Bareišienė

Skyriaus vedėja

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose. Parengti ginčų, kuriuose atstovauta departamentui, analizę bei parengti rekomendacijas, padėsiančias VPGT įstaigoms ir struktūriniams padaliniams sumažinti teisminių procesų ir kitų ginčų skaičių.

2. Tobulinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-573 ,,Dėl nuolatinės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisijos sudarymo“ veiklą, įvertinus ir nustačius šios komisijos darbo reglamento trūkumus, parengti ir pateikti direktoriui pasirašyti darbo reglamento pakeitimo projektą.

3. Padėti rengti departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertinti pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą, vizuoti departamento sudaromus civilinius sandorius ir pateikti rekomendacijas dėl sandorių kokybės gerinimo.

Giedrius Kliauga

Skyriaus vedėjas

1. Laiku parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2020 m. konsoliduotą rinkinį VSAKIS.

2. Patikslinti departamento Finansų kontrolės taisykles.

3. Nustatyti parengtas sąskaitų faktūrų algoritmą nuo gavimo iki apmokėjimo.

4. Pritaikyti prie FVAIS Buhalterinės apskaitos vadovą.

5. Pritaikyti Finansų skyriuje apskaitai naudojamus apskaitos registrus FVAIS.

Liudmila Jasipionok

Skyriaus vedėja

1. Kas ketvirtį, ketvirčiui pasibaigus per 12 kalendorinių dienų, o paskutinį metų ketvirtį – kas mėnesį, atlikti preliminarią darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavio socialinės paramos prognozę gruodžio 31 d.

2. Koordinuoti, konsultuoti, dalyvauti Informacinių technologijų ir ryšių skyriui (toliau ITRS) kuriant darbo grafikų (toliau DG) bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių (toliau DLAŽ) pildymo programą.

3. Tiesioginiam vadovui pateikti (po vertinimo) analizę apie statutinius pareigūnus (pagal pareigas, stažus, koeficientus, pareigūnų skaičių).

4. Tiesioginiam vadovui pateikti (po vertinimo) analizę apie karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (pagal pareigas, koeficientus, KVT skaičių, o darbo sutartininkams pagal pareigas, profesinio darbo stažą, koeficientus).

 

Vaidotas Jakštas

Skyriaus vedėjas

1. Kelti dalykinę kvalifikaciją.

2. Tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo PAGD prie VRM reglamentavimą.

3. Tobulinti viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo priemones. 

4. Pagerinti Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų ir kt. PAGD prie VRM specialistų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pirkimų žinių lygį.

 

 

Nadežda Bakučionienė

Skyriaus vedėja

1. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos  organizuoti apie 500  atleistų VPGT pareigūnų bylų  išslaptinimą.
2. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos  organizuoti Dokumentų valdymo sistemoje mokėjimo paraiškų, sąskaitų faktūrų procesų įdiegimą.
3. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos parengti Asmenų aptarnavimo standartą.
4. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos tikslinėms DVS naudotojų grupėms (DVS registratoriams, administratoriams, rengėjams) esant poreikiui surengti mokymus.
5. Iki 2021 m. liepos 1 d. peržiūrėti Dokumentų valdymo skyriaus ir Administracinių skyrių nuostatus ir apie funkcijų dubliavimą informuoti tiesioginį vadovą.

 

Irena Šaparnienė

Administracinio skyriaus vedėja

1. Organizuoti Panevėžio PGV veiklos ataskaitų už 2021 m. ir 2021 metų ketvirčius sudarymą. Apibendrinti ataskaitas ir nurodytais terminais pateikti  departamentui.
2. Dalyvauti departamento direktoriaus 2021-01-07 įsakymu Nr. 1-5 PAGD prie VRM pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisijos veikloje.
3. Įvertinti skyriaus darbuotojų veiklą (darbo sutartininkų iki sausio 31 d., karjeros valstybės tarnautojų iki vasario 20 d.) ir pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl vertinimo išvados.

 

 

Inesa Laugalienė

 

Administracinio skyriaus vedėja

1. Už 2020 m. surinkti duomenis ir atlikti analizę apie PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių patirtas išlaidas ir apibendrintą informaciją pateikti PAGD prie VRM Kauno PGV viršininkui, racionaliam kitų metų išlaidų paskirstymui.

 

2. Tam, kad būtų užtikrinta gaunamų sąskaitų vidaus kontrolė, paruošti PAGD prie VRM direktoriaus įsakymo projektą, kuriuo būtų paskirti atsakingi asmenys už sudarytų sutarčių vykdymą bei sąskaitose nurodytų duomenų teisingumą.

 

3. Dalyvauti PAGD prie VRM direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-573 "Dėl nuolatinės PAGD prie VRM pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisijos sudarymo" sudarytos komisijos veikloje, nagrinėjant ir vertinant PAGD prie VRM Kauno PGV pareigūnų pateiktus pirminius prašymus.

 

   

 

Milda Jagafarovienė

Administracinio skyriaus vedėja

1. Kartu su valdybos struktūrinių padalinių vadovais dalyvauti rengiant bei koreguojant Valdybos 2021 m. veiklos ir pirkimų planus.

2. Teikti Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl personalo poreikio, formavimo, aprūpinimu bei personalo paieškos.

3. Dalyvauti organizuojant Valdybos šventinius bei profesinius renginius, indentifikuoti Valdybos bei jos struktūrinių padalinių įsikūrimo bei kitas pažymėtinas datas.

4. Teikti Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl Valdybos padalinių aprūpinimo ilgalaikiu, trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu.

5. Kontroliuoti, kad efektyviai ir taupiau būtų panaudojamos Valdybai skiriamos biudžeto lėšos, vykdyti išankstinę Valdybos finansų kontrolę.

 

 

Sandra Ulčinienė Administracinio skyriaus vedėja 

1. Įvertinti Administracinio skyriaus darbuotojų kasmetinę veiklą ir pateikti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui siūlymus dėl veiklos vertinimo. Įvertinti Administracinio skyriaus darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, metinę veiklą ir pateikti siūlymą dėl veiklos įvertinimo. Nustatyti karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, užduotis 2021 metams.

2. Dalyvauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021-01-06 įsakymu Nr.1-5 sudarytoje komisijoje dėl pareigūno laikino nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu, komisijos darbe.

3. Organizuoti viešuosius pirkimus, pavestus kaip pirkimo organizatoriui, numatytus 2021 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plane.

 

 

Inga Ramanauskienė

 Administracinio skyriaus vedėja 

1. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį Departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovybės pavedimų įgyvendinimą įstaigos veiklos srityje, nustatytais terminais, pagal kompetenciją koordinuojant ir organizuojant gaunamų dokumentų pateikimą atsakingiems vykdytojams.

2. Sukomplektuoti Administracinį skyrių, ieškoti pretendentų.

3. Priskirtų konkursų/atrankų vykdymas.

4. Personalo poreikio prognozės 2021 m., įvertinant departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos esamų struktūrinių ir teritorinių padalinių laisvas pareigybes ir pateikti argumentuotus siūlymus tiesioginiam vadovui dėl laisvų pareigybių komplektavimo ar jų įsteigimo. 

5. Dalyvauti Departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2021 metų veiklos ataskaitos (reprezentacijos) rengime. 

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29