BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Valstybės tarnautojų užduotys

Direktorius  Saulius Greičius 
Direktoriaus pavaduotojas  Mindaugas Kanapickas
Direktoriaus pavaduotojas  Giedrius Sakalinskas

 

Eimantas Bartkevičius

Skyriaus vedėjas

1. Iki kovo 1 d. pateikti Finansų ministerijai Vidaus audito skyriaus metinę veiklos ataskaitą.

2. Iki vasario 15 d. atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, pateikti tvirtinti departamento direktoriui ilgalaikį (2020–2022 m.) bei metinį (2020 m.) veiklos planą.

3. Iki kovo 1 d. atlikti vidaus audito teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus (vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, pavyzdinius vidaus audito tarnybų nuostatus, pavyzdinę vidaus audito metodiką, Vidaus reikalų ministro įsakymą).

4. Užtikrinti, kad siekiant kokybės vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Užtikrinti, kad vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos priemonių planuose nustatytais terminais.

Ernestas Subačius

Vyriausiasis specialistas

1. Iki vasario 15 d. atlikti bendrą rizikos vertinimo analizę (prieš sudarant ilgalaikį bei metinį Vidaus audito skyriaus veiklos planą).

2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą ir programą.

3. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams  pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jeigu reikia) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

Arūnas Balčiauskas

Vyriausiasis specialistas

1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą ir programą.

2. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jei bus reikalinga) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vidaus auditų pažangos stebėjimo procedūras.

4. Suformuoti vidaus auditų ataskaitų ir darbo dokumentų archyvines bylas.

Rolandas Dainauskis

Vyriausiasis specialistas

1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą bei programą.

2. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jei bus reikalinga) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vidaus auditų pažangos stebėjimo procedūras.

Vida Šmigelskienė

Skyriaus vedėja 

1. Organizuoti 30  prevencinių pranešimų rengimą departamento interneto svetainei, socialinio tinklo „Facebook“ Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskyria ir naujienų portalams.  

2. Organizuoti 5 informacinius pranešimus ir 5 infografikus, kaip gyventojams pasirūpinti saugumu.  

3. Organizuoti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 30-mečiui skirtą renginį ir parengti jo scenarijų.

4. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viešinimas: organizuoti nformacinių skrajučių ir 10-ties straipsnių apie UGM rengimą. 

Sonata Kukienė

Vyriausiasis specialistas

1. Didinti visuomenės pasitikėjimą valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir parengti straipsnių apie geriausius šalies ugniagesius gelbėtojus bei paviešinti naujienų portaluose. 

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 30-mečiui surinkti istorinę šio laikotarpio medžiagą ir nuotraukas, viešinti informaciją apie jubiliejų ir departamento veiklą. 

3. Departamento interneto svetainei, socialinio tinklo „Facebook“ Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskyrai ir naujienų portalams parengti straipsnių ciklą apie akciją „Gyvenkime saugiai“, autonominių dūmų detektorių svarbą ir pavyzdžius, kai šie detektoriai išgelbėjo žmonių gyvybes. 

4. Populiarinti ugniagesio gelbėtojo profesiją ir rengti informacinius pranešimus apie stipriausiųjų šalies ugniagesių gelbėtojų dalyvavimą šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose ir viešinti juos departamento interneto svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskyroje ir naujienų portaluose. 

Ieva Monika Jankuvienė

Skyriaus vedėja

1. 2020 m. sausio 22 d. Jerevane dalyvauti dvynių projekto pristatyme – gynime, pristatyti departamentą ir numatomas veiklas.

2. Organizuoti Lietuvos pirmininkavimo BJVT seminaro, planuojamo 2020 m. lapkričio mėn. koncepcijos parengimą.

3. Vykdyti numatytas viešinimo veiklas Modex pratybų, vyksiančių 2020 m. gegužės 25–28 d. Lietuvoje, metu.

Renata Liaudanskienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus parengti tekstus rusų kalba pagal VRM rekomendacijas dėl saugaus elgesio vandenyje ir pranešimus apie gresiančius ekstremaliuosius įvykius bei situacijas, skelbiamus internetinėje svetainėje www.lt72.lt

2. Suorganizuoti Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 6-ajį Gyventojų apsaugos ir gelbėjimo ekstremaliųjų situacijų darbo grupės posėdį Lietuvoje.

3. Organizuojant Lietuvoje Baltijos jūros valstybių tarybai pirmininkaujančios šalies seminarą  „Informacijos valdymas, sprendimų priėmimas ir rekomendacijų gyventojams teikimas“ ir jo metu Vilniuje užtikrinti svečių apgyvendinimą ir transportavimą, palaikant ryšius su viešbučiais ir PAGD Materialinių išteklių ir logistikos grupe.

Klemensas Taluntis

Skyriaus vedėjas

 1. Organizuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių  strateginio veiklos plano 05 programos vykdymo ataskaitos rengimą  už 2019 metus  ir koordinuoti informacijos rengimą ministrui pavestų valdymo sričių 2021-2023 m strateginio veiklos plano projektui.
 2. Susipažinti (pagal kompetenciją) su Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje išlaidų analizės ir pirkimų valdymo, lėšų planavimas pirkimams modulio naudojimosi galimybėmis.
 3. Organizuoti  siūlymų pateikimą 2021-2023 m. valstybės biudžeto projekto rengimui  papildomoms lėšoms gauti  ir jų  poreikių pagrindimą.
 4. Susipažinti su Stebėsenos informacinės sistemos naudojimosi galimybėmis.
 5. Organizuoti finansinės analizės dėl efektyvaus darbo užmokesčio fondo panaudojimo (numatant galimybę kasmetiniam ir neeiliniam darbuotojų veiklos vertinimui) atlikimą ir tipinių šablonų greitam duomenų pateikimui parengimą.

Gražina Stašauskienė

Patarėja

 1. Parengti 2020-2022 m. įgyvendinamos programos asignavimų paskirstymą pagal  priemones, informuoti departamento padalinius ir pavaldžias įstaigas apie 2020 m. skirtus asignavimus, dalyvauti rengiant programų sąmatas (2020 m. sausis).
 2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie departamento ir pavaldžių įstaigų asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio vykdomoms Lietuvos Respublikos vyriausybės programos priemonėms, tarpinstitucinių programų vykdomoms priemonėms bei vykdomoms funkcijoms atlikti, suderinus su departamento Vadovybe, pateikti Vidaus reikalų ministerijai (2020 m. kovas-gegužė). 
 3. Parengti 2020 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių planą (2020 m. I ketv.). Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie šio plano vykdymą, esant būtinybei rengti jo pakeitimus, rengti ataskaitas ir teikti nustatytą informaciją Vidaus reikalų ministerijai bei Statistikos departamentui (2020 m. I-IV ketv).
 4. Parengti  ir pateikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl 2021-2023 m. maksimalių asignavimų paskirstymo departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomas priemones, parengti ir pateikti maksimalių asignavimų paskirstymą pagal vykdomos programos priemones, suderinus su departamento Vadovybe, pateikti Vidaus reikalų ministerijai, dalyvauti rengiant sąmatas (2020 m. birželis-rugpjūtis).
 5. Departamento naudojamoje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti (II-IV ketv).

Rita Rupšienė

Vyriausioji specialistė

1. Rengti ir pagal nustatytą terminą pateikti metų ir ketvirčių ataskaitas apie Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano priemonių vykdymą pagal Departamento vykdomas funkcijas ir Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių krypčių darbų vykdymo.

2. Rengti ir pagal nustatytą terminą pateikti informaciją apie vykdomų tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą.

3. Rengti ir pateikti reikiamą informaciją Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021-2023 strateginio veiklos plano projekto rengti.

4. Rengti Departamento 2020 metų veiklos plano projektą ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

5. Suvesti įgyvendinamų veiklos planų ir jų ataskaitų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.

Danutė Dačkienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Departamento ir jam  pavaldžių įstaigų 2020 m. vykdomos  programos sąmatą ir suvesti  į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS). Sudaryti suvestinę sąmatą  ir per asignavimų valdytojo nurodytą terminą (nuo LR valstybės biudžeto ir savivaldybių  biudžetų finansinių  rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo) pateikti Finanasų ministerijai (2020 m. sausis). 

2. Parengti pavaldžių įstaigų praėjusių metų pajamų įmokų likučių sąmatą ir suvesti į VBAMS. (2020 m. I ketvirtis).

3. Parengti Departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2020-2022 metų vykdomos programos sąmatos projektą  ir suvesti į VBAM sistemą (2020 m. rugpjūtis). 

4. Atlikti biudžeto asignavimų planų pakeitimus pagal LR Vyriausybės nutarimus ir Asignavimų perskirstymo komisijos protokolus. (2020 m.).

5. Rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie  Departamento ir jam pavaldžių įstaigų skirtų asignavimų išlaidoms naudojimą, teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl asignavimų perskirstymo (2020 m.).

Šarūnas Kiliulis

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti 2020 metų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti skirtų biudžeto lėšų įsisavinimo priemonių planą (2020 m. I ketv.). Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie šio plano vykdymą, esant būtinybei rengti jo pakeitimus, rengti ataskaitas ir teikti nustatytą informaciją Vidaus reikalų ministerijai (2020 m. I-IV ketv.).

3. Patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. valstybės rezervo civilinės saugos atsargų (toliau – VR atsargos) kaupimo užduotis, parengti Departamento VR atsargų kaupimo veiksmų planą.

4. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų asignavimų poreikį ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 2021-2023 metams įsigyti, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl šiam turtui papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-balandis).

5. Departamento naudojamoje Finansų  valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias pirkimų valdymo srityje ir lėšų planavime pirkimams vykdyti. 

Danguolė Muliuolienė

Vyriausioji specialistė

1. ParengtiValdybos ir Tarnybos vykdomų priemonių 2020 metų valstybės biudžeto išlaidų sąmatas (2021-2023 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Valdybos ir Tarnybos viršininkais ir pateikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio  mėn.). 

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Valdybai ir Tarnybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, prognozuoti lėšų poreikį projektui įgyvendinti. 

5. Departamento naudojamoje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti.

Janina Brukienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Kauno valdyba) vykdomų priemonių 2019 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2020-2022 metų sąmatų projektus) ir teikti skyriaus vedėjui (2019 m. sausio mėn., 2019 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos asignavimų poreikį 2020-2022 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2019 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Kauno valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl Kauno valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Kauno valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, rengti projektų finansines dalis ir šių projektų finansines ataskaitas.

Vigilija Gedvilaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Klaipėdos valdyba) vykdomų priemonių 2020 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2021-2023 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Klaipėdos valdybos viršininku ir pateikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Klaipėdos valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė). 

3. Kontroliuoti Klaipėdos valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl Klaipėdos valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Klaipėdos valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, prognozuoti lėšų poreikį projektams  įgyvendinti. 

5. Departamento naudojamoje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti.  

Virginija Dirvinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių valdyba) vykdomų priemonių 2020 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2021-20232 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Šiaulių valdybos viršininku ir teikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Šiaulių valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė).

3. Kontroliuoti Šiaulių valdybai skirtų biudžeto lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo ir papildymo, teikti ataskaitas (nuolat).

4. Kontroliuoti Šiaulių valdybos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, panaudojimą, prognozuoti lėšų poreikį projektams įgyvendinti.

5. Departamento naudojamoje FFinansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti (II-IV ketvirčiai).

Jolita Budreikienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Panevėžio valdyba) vykdomų priemonių 2020 m. valstybės biudžeto programų sąmatas (2021-2023 metų sąmatų projektus), suderinti juos su Panevėžio valdybos viršininku ir teikti skyriaus vedėjui (2020 m. sausio mėn., 2020 m. rugpjūčio mėn.).

2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie Panevėžio valdybos asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti skyriaus vedėjui informaciją dėl valstybės biudžeto papildomų lėšų poreikio (2020 m. kovas-gegužė). 

3. Kontroliuoti Panevėžio valdybai skirtų biudžeto lėšų ir vykdomų projektų lėšų panaudojimą, analizuoti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, teikti siūlymus dėl valdybai skirtų asignavimų paskirstymo patikslinimo, papildomo lėšų poreikio, išlaidų sąmatos pakeitimo (nuolat).

4. Rengti Panevėžio valdybos vykdomo projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines dalis ir šio projekto finansines ataskaitas.

5. Departamento Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje gilinti žinias išlaidų analizės ir pirkimų valdymo srityse, lėšų planavimas pirkimams vykdyti.

Kristina Rudinskienė

Vyresnioji specialistė

1. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją apie departamento ir pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais asignavimų poreikį 2021-2023 metams, pateikti informaciją skyriaus vedėjui (2020 m. kovas-gegužė).

2. Rinkti, analizuoti, kaupti bei sisteminti informaciją apie Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų panaudojimą, ja apibendrinti ir, suderinus su skyriaus vedėju, teikti Vidaus reikalų ministerijai.

3. Rinkti, sisteminti duomenis ir atlikti lėšų poreikio skaičiavimus valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai, rengti šios funkcijos specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą pagal savivaldybes.

4. Sudaryti Departamentui pavaldžių įstaigų suvestinę darbo užmokesčio plano (forma B- 2), išlaidų darbdavių socialinei paramai (forma B-5) bei tikslinių dotacijų (forma B-6).

5. Įsisavinti departamente naudojamą programą STEKAS ALGA darbo užmokesčio analizei atlikti.

 

 

Kristina Kurminienė

Skyriaus vedėja

1. Parengti Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus veiklos planą 2020 metams.
2.  Įvertinti departamento pareigybių aprašymus ir esant poreikiui (neatitikimams)

teikti direktoriui siūlymus tobulinti ir vienodinti pareigybių aprašymus, inicijuoti pareigybių aprašymų pakeitimus.

3. Įvertinti departamento teritorinių struktūrinių padalinių laisvas pareigybes ir pateikti siūlymus dėl laisvų pareigybių poreikio pagrįstumo.

4. Tobulinti departamento pareigybių sąrašą.

Evelina Veiknienė 

Patarėja

1. Atlikti darbo kultūrinių pokyčių apklausą ir analizę bei pateikti siūlymus kultūrinių pokyčių tobulinimui departamente;

2. Atlikti analizę apie žmogiškųjų išteklių plėtrą ir pateikti siūlymus;

3. Vykdyti departamento darbuotojų informavimą apie karjeros galimybes departamente.

Olga Jurkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal pateiktą teritorinių struktūrinių padalinių poreikį organizuoti ir vykdyti „C“ kategorijos vairavimo kursų mokymus.

2. Organizuoti VPGT darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pagal UGM planą ir pateikti siūlymus UGM plano tobulinimui.

3. Įvertinti struktūrinių ir teritorinių struktūrinių padalinių pateiktą kvalifikacijos poreikį ir organizuoti mokymus išorėje ir viduje.

Alevtina Krenickaja

Vyriausioji specialistė

 1. Organizuoti ir užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priskirto teritorinio struktūrinio padalinio (toliau – padalinio) darbuotojams.
 2. Organizuoti padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  tarnybinės veiklos vertinimą ir atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę bei pateikti siūlymus tobulinimui.

3. Atlikti padalinio pareigybių aprašymų analizę ir pateikti siūlymus tobulinimui.

Gintarė Gruodė

Vyriausioji specialistė

1.

Birutė Narmontienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti ir užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą padalinio darbuotojams.

2. Organizuoti padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  tarnybinės veiklos vertinimą ir atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę bei pateikti siūlymus tobulinimui.

3. Atlikti padalinio pareigybių aprašymų analizę ir pateikti siūlymus tobulinimui.

Asta Gerulienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodines rekomendacijas dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimo vykdymo ir organizuoti Šiaulių PGV seminarą dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo.

2. Parengti žmogiškųjų išteklių plėtros gaires.

3. Parengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo proceso departamente, departamento struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  ir departamentui pavaldžiose įstaigose tobulinimo gaires.

Ingrida Papečkienė

Vyriausioji specialistė

1.

Donata Kabelytė

Vyriausioji specialistė

1. Siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimą efektyviai spręsti konfliktus bei mažinti patiriamo streso poveikį, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų valdymo mokymus pagal UGM mokymo grafiką.

2. Siekiant užtikrinti savižudybių prevencijos tęstinumą bei stiprinti ugniagesių gelbėtojų psichologinį pasirengimą, vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybių rizikos atpažinimą ir pagalbos teikimą bei pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems po kritinių įvykių.

3. Pagal poreikį ir iškylančią problematiką atlikti 1 pasirinktos apimties mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

Akvilė Steponavičiūtė

Vyriausioji specialistė (psichologė)

1. Siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimą efektyviai spręsti konfliktus bei mažinti patiriamo streso poveikį, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų valdymo mokymus pagal UGM mokymo grafiką.

 2. Siekiant užtikrinti savižudybių prevencijos tęstinumą bei stiprinti ugniagesių gelbėtojų psichologinį pasirengimą, vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybių rizikos atpažinimą, prevenciją, pagalbos teikimą bei pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems po kritinių įvykių.

3. Pagal poreikį ir iškylančią problematiką atlikti 1 pasirinktos apimties mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

Virginija Venskūnienė

Vyriausioji specialistė (psichologė)

1. Siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimą efektyviai spręsti konfliktus bei mažinti patiriamo streso poveikį, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus pagal UGM mokymo grafiką.    

2. Siekiant organizuoti savižudybių prevenciją bei stiprinti ugniagesių gelbėtojų psichologinį pasirengimą, vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pagalbos teikimą bei pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems pagal UGM mokymo grafiką.

3. Pagal poreikį ir iškylančią problematiką atlikti 1 pasirinktos apimties mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

Mindaugas Mačijauskas Vyriausiasis specialistas 1.
Violeta Glinskienė Vyriausioji specialistė 1.
Jūratė Saunorienė Vyriausioji specialistė 1.
Nijolė Čironienė Vyriausioji specialistė 1.
Vilma Preskienienė Vyriausioji specialistė 1.
Violeta Nauckūnienė Vyriausioji specialistė 1.
Jūratė Čechovičienė Vyriausioji specialistė 1.
Irena Sušinskienė Vyriausioji specialistė 1.
Asta Rugieniūtė Vyriausioji specialistė 1.
Skirmantė Grigaitienė Vyriausioji specialistė 1.
Indrė Dambrauskienė Vyriausioji specialistė 1.
Mantas Jalnionis Vyriausiasis specialistas 1.
Rasa Daugėlienė Vyriausioji specialistė 1.
Ingrida Mukienė Vyriausioji specialistė 1.
Irma Danielė Vyresnioji specialistė 1. 
Laima Bidlauskienė Vyresnioji specialistė 1. 

 

 

 

 
 

Skyriaus vedėjas

 

Jūratė Bareišienė

Patarėja

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai. Parengti ginčų, kuriuose atstovauta Departamentui, analizę, sisteminant pagal ginčų pobūdį ir priežastis, bei parengti rekomendacijas, padėsiančias VPGT įstaigoms ir struktūriniams padaliniams sumažinti teisminių procesų ir kitų ginčų, nagrinėjamų kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose.

2. Atlikti norminių Departamento direktoriaus įsakymu, susijusių su struktūriniais VPGT pakeitimais ir reglamentuojančių darbo ir poilsio laiką, darbo ir poilsio apskaitos tvarka, analize, nustatyti trūkumu, teikti pasiūlymus dėl minėtų įsakymų pakeitimų, šiuos pakeitimus parengti (dalyvauti rengiant).

3. Padėti rengti departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertinti pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą, vizuoti departamento sudaromus civilinius sandorius ir VPGT darbuotojams, rengiantiems civilinius sandorius, pateikti rekomendacijas dėl sandorių kokybės gerinimo bei suderinimo su teisės aktų reikalavimais.

Irena Jeruščenkė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) sudarytų sandorių sugrupuotas lenteles.

2. Įvertinti ir (ar) peržiūrėti viešųjų dokumentų (pirkimo – pardavimo sutarčių) atitikimą LR viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams.

Olga Grinienė Vyriausioji specialistė  

Raminta Juzėnienė

Vyriausioji specialistė

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai. Administruoti departamento paskyrą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale.

2. Perimti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale esančių bylų administravimą iš departamento teritorinių struktūrinių padalinių.

3. Padėti rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, projektus.

Giedrius Kliauga

Skyriaus vedėjas

1. Laiku parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2019 m. konsoliduotą rinkinį Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau-VSAKIS).

2. Organizuoti susitikimus mažiausiai 6 departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose su jų vadovais, darbuotojais bei tuose padaliniuose nutolusiuose darbo vietose dirbančiais darbuotojais ir aptarti 2019 m. įvykusios reorganizacijos rezultatus bei ieškoti būdų esamiems procesams tobulinti ir optimizuoti bei pateikti siūlymus. 

3. Atlikti Finansų skyriaus darbo su Finansų valdymo apskaitos informacine sisitema (toliau – FVAIS) analizę, nustatyti galimas rizikas ir tobulintinas sritis iki 2020 m. spalio 1 d. 

4. Užtikrinti laiku atliktą atsiskaitymą su tiekėjais, taip pat sudarytų sutarčių įgyvendinimą pagal kompetenciją. 

Donatas Kukys

Patarėjas

1. Nagrinėti ministerijų, kitų institucijų, organizacijų juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus ir paklausimus, ir parengti atsakymus

2. Esant poreikiui dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus, nuostatus ir kitus dokumentus bei teisės aktus

3. Susisteminti ir pateikti skyriaus vedėjui informaciją apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, sumas.

4. Išanalizuoti Valstybės kontrolės pateiktą finansinio audito medžiagą ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui išsakytoms pastaboms (ar trūkumams) pašalinti.

Meroslava Nikolajeva

Vyriausioji specialistė

1. Laiku parengti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos tarpinius ir metinį Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2. Laiku parengti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos tarpinius ir metinį finansinių  ataskaitų  rinkinius.      

3. Atliekant  Ugniagesių gelbėtojų mokyklos metinę inventorizaciją laiku sudaryti ir išsiųsti  inventorizacijos tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

 

Natalija Jasinskienė

Vyriausioji specialistė

1. Pateikti Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Elektrėnų PGT) tarpusavio operacijų informaciją, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais iki 2020 m. sausio 30 d.

2. Pateikti Elektrėnų PGT biudžeto vykdymo ataskaitas iki 2020 m. sausio 30 d.

3.Pateikti Elektrėnų PGT didžiąją knygą iki 2020 m. sausio 30 d.

Neringa Marcinkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įsisavinti FVAIS, užtikrinant korektišką Vilniaus PGV buhalterinės apskaitos duomenų suvedimą ir palyginant su duomenimis, apskaitomais Vilniaus PGV apskaitos sistemoje.

2. Dalyvauti turto ir įsiskolinimų inventorizacijoje, sutikrinant faktinius likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis.

3. Savo kompetencijos ribose konsultuoti darbuotojus turto valdymo ir panaudojimo klausimais.

Justina Laureckienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir skyriaus vedėjui pateikti Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Klaipėdos PGV) ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų metines ataskaitas. 

2. Kiekvieną ketvirtį suderinti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų  bei ūkinio inventoriaus likučius su materialiai atsakingais asmenimis. 

3. Atlikti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei ūkinio inventoriaus atidavimo į eksploataciją priežiūrą ir kontrolę. 

Jurgita Diržinskaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento metinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę.

2. Pateikti derinimui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  tarpusavio operacijas su kitais viešojo sektoriaus subjektais, detalizuoti tarpusavio operacijas, pateikti nederinamą eliminavimo informaciją ir suvesti finansinių ataskaitų duomenis bei patvirtinti duomenų pilnumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3. Parengti ir pateikti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2020 metų tarpinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

4. Teikti skubią informaciją pagal PAGD ir VRM nurodymus.

5. Kelti kvalifikaciją viešojo sektoriaus apskaitos srityje.

Milda Milinavičienė

Vyriausioji specialistė

1. Teikti duomenis už Šiaulių PGV Finansų skyriaus darbuotojams, atsakingiems už finansinės atskaitomybės sudarymą, biudžeto vykdymo ataskaitų, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui.

2. Teikti duomenis Finansų skyriaus darbuotojams, atsakingiems už finansinės atskaitomybės sudarymą, viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio operacijų derinimui ir pateikia duomenis VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimui.

3. Įsisavinti ir dirbti su  FVAIS programa.

4. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

 

Audrutė Jakovlevienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti  Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  formas reikalingas  biudžeto vykdymo ataskaitai ir finansų ataskaitų  rinkiniui  pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę ir  pateikti atsakingam asmeniui už rinkinių parengimą, pasirašymą ir pateikimą.

 

2. Parengti  Finansavimo sumų pažymas  ir atlikti 2019  metų sąskaitų  uždarymą pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

 

3. FVAIS-e, pagal pareigybės aprašymą nurodytas funkcijas, užregistruoti (pasivijimo laikotarpį) 2019 m. įvykusias ūkines operacijas ir sutikrinti atitikimus pagal teiktas ataskaitas. 

Nadežda Baidak

 

Vyresnioji specialistė

1. Departamento ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto ir atsargų apskaita pagal sąskaitas bei pagal materialiai atsakingus asmenis.

2. Kiekvieną mėnesį parengti  turto likučių sumines ataskaitas, apyvartos žiniaraščius, ketvirčiui pasibaigus parengti ir atspausdinti turto sąrašus, suminius registrus ir suderinti su materialiai atsakingais asmenimis.

3.Remiantis inventorizacijos aprašais sutikrinti faktiškai inventorizuotus likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis. Patikrinti,  ar inventorizacijos aprašai įforminti teisingai.

4. VSAKIS sistemoje FAR atlieka stebėtojo funkcijas.

5. Parengti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 priedą (informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą (informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma), 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą (informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių forma)

Regina Voisiat

Vyresnioji specialistė

1. Vykdyti specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms pervedimą ir jų apskaitą.

2. Užtikrinti visų pirminių dokumentų  korektišką  suvedimą  į vieninga programą FVAIS .

3. Sudaryti ir išsiusti inventorizacijos aprašus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

Daiva Petrikaitė

Vyresnioji specialistė

1. Naujos apskaitos programos VBAMS tolesnis įsisavinimas.

2. Pabaigti 2019 metų turto ir eksploatacinių medžiagų ūkinių operacijų registravimą VBAMS ir ateinančių metų turto ir eksploatacinių medžiagų ūkines operacijas vykdyti tik VBAMS buhalterinės apskaitos sistemoje

 

Nijolė Juškauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Įdiegus naują finansų apskaitos programą FVAIS ir perkėlus Marijampolės PGT, Šakių PGT, Vilkaviškio PGT, Jurbarko PGT materialinių ir nematerialinių vertybių duomenis pilnai sutvarkyti perkelto turto finansavimą.

 

2. Įsisavinti ir pilnai išmokti dirbti su nauja finansų valdymo ir apskaitos informacine programa FVAIS.

 

3. Pasiruošti metinei inventorizacijai naujoje finansų valdymo ir apskaitos informacinėje programoje FVAIS: suderinti materialinių ir nematerialinių vertybių, esančių Marijampolės PGT, Šakių PGT, Vilkaviškio PGT ir Jurbarko PGT, likučius su materialias asmenimis ir ištaisyti esančius neatitikimus.

 

Rita Kantauskienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengia ir pateikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį, metinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę.

2. Teisės aktų nustatytais terminais pateikia tarpusavio operacijų su kitais viešojo sektoriaus subjektais derinimą, tarpusavio operacijų detalizavimą, nederinamą eliminavimo informaciją, suveda finansinių ataskaitų duomenis, patvirtina duomenų pilnumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

3. Paruošia balansinių ir nebalansinių turto ir įsipareigojimų likučių perkėlimo (migravimo) duomenis Integruotoje finansų apskaitos sistemoje.

4. Atlieka kitus finansinių metų užbaigimo darbus.

Jolanta Leliukienė

Vyresnioji specialistė

1. Pabaigti vesti duomenis į FVAIS programą.

2. Teikti duomenis inventorizacijos komisijoms apie esamą turtą valdyboje.

3. Atlikti papildomas nenumatytas užduotis.

4. Užtikrinti teisingą ir savalaikę ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą Šiaulių PGV.

 

Vilma Tarvydienė

Vyresnioji specialistė

1. Kelti kvalifikaciją turto apskaitos klausimais.

2. Užtikrinti teisingą ir savalaikę ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą Šiaulių PGV.

3. Teikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto išrašus iš buhalterinės apskaitos programos inventorizacijos komisijai.

4. Baigti vesti į FVAIS programą Šiaulių PGV turto apskaitą.

5. Atlikti skubius papildomus darbus pagal tarnybinį būtinumą.

Angelė Burkertė

Vyresnioji specialistė

1. Pagal kompetenciją sukaupti ir apibendrinti informaciją, reikalingą finansinių ataskaitų aiškinamajam raštui parengti bei tarpusavio operacijų derinimui Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ir pagal kompetenciją pateikti skyriaus darbuotojams.

2. Vykdyti ir stebėti programų finansuojamų iš valstybės biudžeto sąmatų vykdymą. Pagal kompetenciją ir poreikį teikti informaciją skyriaus darbuotojams.

 

 3. Surinkti ir apibendrinti duomenis apie Klaipėdos PGV tiekėjus, teikiančius prekes ir paslaugas pagal verslo liudijimus, individualios veiklos pažymas ir pagal kompetenciją pateikti skyriaus darbuotojui tolimesniam duomenų pateikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Liudmila Jasipionok

Skyriaus vedėja

1.Atlikus Programos darbo grafikų bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka)  (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą VPGT (stebėti, konsultuoti, spręsti klausimus, susijusius su darbu įsigytoje programoje).

2. Nuolatos teikti grįžtamąjį ryšį darbuotojams, kurie dalyvaus įsigyjamos WEB aplinkos bandomojoje eksploatacijoje, siekiant, kad įsigytas sprendimas tinkamai funkcionuotų VPGT.

3. Teikti vadovams PAGD prie VRM valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu.

4. Parengti darbo užmokesčio fondo prognozavimo šablonus greitam duomenų gavimui.

Rita Girsienė

Vyriausioji specialistė

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Valda Lingienė

Vyriausioji specialistė

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Daiva Keturakienė

Vyriausioji specialistė

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Nijolė Abraitienė

Vyriausioji specialistė

  1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Eva Grigonienė

Vyresnioji specialistė

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Anželika Ševelinskaja

Vyresnioji specialistė

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Jūratė Petrulienė

Vyresnioji specialistė

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

Anželina Štarienė

Vyresnioji specialistė 

1. Paruošti mokėjimo žiniaraščius už 2020 m. dėl neišmokėto darbo užmokesčio 2009-2013 m. dalies grąžinimo.

2. Atlikus Programos  darbo grafikų  bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymui ir abipusei integracijai iš/į programą STEKO ALGA  darbo užmokesčio ir personalo modulius sukūrimo ir įdiegimo paslaugos pirkimą (toliau – WEB aplinka) (keturioms duomenų bazėms), iki 1000 vartotojų kuruoti jos įdiegimą priskirtose apskaitai padaliniuose  (stebėti, konsultuoti dėl  darbo įsigytoje programoje)

3. Teikti skyriaus vedėjai valdymui reikalingą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo užmokesčiu

4. Pasirinktinai kontroliuoti darbuotojų priskaitymus-atskaitymus, kad įsitikinti programa STEKAS Alga teisingai skaičiuoja darbo užmokestį.

 

mLaisva pareigybė

Skyriaus vedėjas

 

Laisva pareigybė

Patarėjas

 

Angelė Bartaškienė

Vyriausioji specialistė

1. Iki kiekvieno ketvirčio pabaigos pagal departamento struktūrinių ir teritorinių padalinių pateiktą poreikį tikslinti ir/ar papildyti departamento metinį viešųjų pirkimų planą (2020 m.) ir pateikti Direktoriui. 

2. Laiku paskelbti (paviešinti) CPV IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutartis sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriso atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo. 

3. Iki I ketvirčio pabaigos patikslinti departamento viešųjų pirkimų planą apjungiant (centralizuojant ir stambinat) atskirus smulkius pirkimus (pvz., kompiuterinės ir IT sektoriaus pirkimus, kanceliarinių ir higienos prekių pirkimus ir pan.).

Asta Kliokytė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valdybos metinį (2020 metams) viešųjų pirkimų plano projektą (valdybos perkamų priemonių sąrašus departamento metų viešųjų pirkimų planui) ir jį pateikti skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis;

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo. 

5. Savo kompetencijos ribose konsultuoti valdybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais. 

Audronė Joknienė

Vyriausioji specialistė

 1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (Valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 metams ir jį pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriui. Papildžius ar pakoregavus - nedelsiant pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriui.
 2. DVS sistemoje registruoti: parengtas sutartis: Valdybos visas sąskaitas faktūras/P V M sąskaitas faktūras; Viešojo pirkimo komisijų posėdžių protokolus; Mažos vertės pirk imt] apklausos pažymias; Nešališkumo deklaracijas; Konfidencialumo pasižadėjimus. Į DVS sistemą įkelti dokumentus: Įsakymus; rastus Viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės komisijai; raštus Techninės specifikacijos rengėjams dėl Tiekėjų klausimų; rastus dėl pirkimo procedūrų atlikimo: viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas. Nuolatos pildyti: „Viešųjų pirkimų suvestinė 2020“; „Įgaliojimų sąrašas“; „2020 m. kelionių, bilietų, apgyvendinimo paslaugų, draudimo pirkimai".
 3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame C PO kataloge bei VRS CPO. Taip pat CVP IS elektroninėmis priemonėmis atlikti pirkimus atviro konkurso būdu, supaprastinto atviro konkurso būdu, neskelbiamų derybų būdu.
 4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Gitas Radionovas

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 m. ir jį pateikti skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Egidijus Susnys

Vyriausiasis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 metams ir jį pateikti skyriaus vadovui. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. DVS sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė pirkimus atlikti CPO elektroniniame CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo.

Rasa Prakapaitė

Vyresnioji specialistė

1. Esant poreikiui koreguoti 2020 metų viešųjų pirkimų planą/suvestinę (Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dalį)  ir jį/ją paskelbti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

2. Rengti viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai. 

3. Vykdant viešųjų pirkimų  procedūras rengti pirkimo sąlygas.

Kelti kvalifikaciją ir dalyvauti seminaruose ar kituose kvalifikacijos kėlinio renginiuose. 

Gintaras Kelpša

Vyresnysis specialistas

1. Parengti (iki vadovo nurodyto termino) Valdybos metinį viešųjų pirkimų planą (Valdybos perkamų priemonių sąrašus Departamento metiniam viešųjų pirkimų planui) 2020 m. Papildžius ar pakoregavus – nedelsiant pateikti skyriaus vadovui.

2. Dokumentų valdymo sistemoje registruoti parengtas sutartis.

3. Skelbiamus mažos vertės pirkimus atlikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė pirkimus atlikti elektroniniame CPO kataloge. Atlikti bent 3 pirkimus CPO kataloge.

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laiku paskelbti (paviešinti) CVP IS elektroninėmis priemonėmis kiekvieno pirkimo (išskyrus, kai pirkimas bus atliekamas žodžiu ar sutartis sudaroma žodžiu) laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar jos sąlygų pakeitimo.

 

 

Nadežda Bakučionienė

Skyriaus vedėja

1. Iki 2020-09-01 parengti  naujos redakcijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių pakeitimo projektą, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų pasikeitimai, patvirtinti  naujais teisės aktais.
2. Iki 2020 m. IV ketvirčio pabaigos perimti (apie 500)  iš Vidaus reikalų ministerijos archyvo nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2006 m. birželio 30 d. atleistų valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų  bylų ir, vadovaujantis  Valstybės tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 dalimi bei  Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, nustatytais reikalavimais, jose esančią išslaptintą informaciją išslaptinti.
3. Iki 2020 m. IV ketvirčio pabaigos tikslinėms DVS naudotojų grupėms (DVS registratoriams, administratoriams, rengėjams) esant poreikiui surengti mokymus.
4. Iki 2020 m. IV ketvirčio  pabaigos atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose ir pateikti pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo
.
5. Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos peržiūrėti Dokumentų valdymo skyriaus ir Administracinių skyrių nuostatus ir apie funkcijų dubliavimą informuoti tiesioginį vadovą.

Jolita Vanagėlienė

Patarėja

1. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 procentų departamento dokumentų būtų elektroniniai.
2. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti departamento dokumentų valdymo sistemos optimizavimą tobulinant veiklos procesus ir dokumentų valdymo sistemą.
3. Rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus veiklos klausimais (įsakymo „Dėl departamento „Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir kt.).
4. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo  arba jų pažeidimo departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose ir pateikti analizę tiesioginiam vadovui.
5. Organizuoti departamento vadovybės darbo pasitarimus, susitikimus, susirinkimus bei inicijuoti viešuosius pirkimus, reikalingus šiems renginiams organizuoti.

Ieva Raminta Bagdonienė

Vyriausioji specialistė

1. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų projektus ir teikti derinti dokumentų ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
2. Atlikti įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizaciją.
3. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti 2021 metų įslaptintos dokumentacijos plano projektą ir teikti derinti specialiajai ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui

Diana Rakickaja

Vyriausioji specialistė

1. Per pirmą metų ketvirtį dokumentų valdymo sistemoje pašalinti dokumentacijos medyje atsiradusius profilių ar saugų netikslumus, įvesti naujas bylas pagal patvirtintą 2020 metų dokumentacijos planą. Užtikrinti sklandų darbą DVS. Teikti konsultacijas ir pagalbą VPGT darbuotojams.
2. Dokumentų valdymo sistemoje  paruošti 2020 m. bylas uždarymui ir  archyvavimui. 
3. Suformuoti 2018 m. atitinkamas bylas iš ilgai saugomų ir direktoriaus įsakymų registrų.

Giedrė Pesliakienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti NATO Lietuvai perduotų ir ES Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žymos „Slaptai“, „Konfidencialiai“  ir „Riboto naudojimo“ atitikmeniu inventorizaciją. Inventorizacijos išvadas įforminti aktais.
2. Per einamuosius metus, įvertinus tolesnį dokumentų saugojimo tikslingumą, atrinkti NATO Lietuvai perduotus ir ES Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, pažymėtus slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“  ir „Riboto naudojimo“ sunaikinimui. Sunaikinimo išvadas įforminti aktais.
3. Per teisės aktuose nustatytą laiką, užtikrinant kriptografinės informacijos ir KP apsaugą, parengti Kriptografinės autorizacijos pažymėjimų suteikimo instruktažą ir pasirašytinai instruktuoti asmenis paskirtus administruoti ar naudotis KP.
4. Per einamuosius metus atlikti KP inventorizaciją.
 

Daiva Tarnauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Konsultuoti darbuotojus DVS, elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo, kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo, tvirtinimo, tikrinimo bei elektroninių bylų sudarymo klausimais. Per pirmą šių metų pusmetį parengti rekomendacijas ir organizuoti įstaigos darbuotojų supažindinimą su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pasikeitimais.
2. Organizuoti bei vykdyti dokumentų paiešką bei išdavimą pagal pateiktus juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir dokumentus. Ketvirtame ketvirtyje atlikus vykdomo proceso analizę pateikti skyriaus vadovui aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių pasiūlymus.
3. Parengti bylų naikinimo akto projektą

Laimutė Bulovaitė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti 2021 metų dokumentacijos plano dalį, apimančią Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bylas, iki 2020 m. spalio 15 d.
2. Parengti ilgai saugomų bylų apyrašų projektus iki 2019 m. lapkričio 1 d.
3 Koreguoti dokumentacijos planą DVS (pagal poreikį).
4. Supažindinti Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidurinės ir aukštesniosios grandies pareigūnus su naujomis Dokumentų rengimo taisyklėmis iki 2020 m. liepos 1 d.

Inga Ramonienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti ilgo saugojimo bylų naikinimo aktą.
2. Parengti trumpo saugojimo bylų naikinimo aktą.
3. Užtikrinti tinkamą ilgo saugojimo bylų archyvavimą.
4. Kartą per ketvirtį organizuoti valdybos darbuotojams apmokymus, kad elektroninių dokumentų rengimas (siekiamybė) padaliniuose būtų ne mažesnis nei 30 proc.
5. Atlikti departamento Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dokumentų apyvartos analizę.

Vaida Damaševičienė

Vyresnioji specialistė

1. Teikti žodines ir praktines konsultacijas Klaipėdos PGV struktūrinių padalinių darbuotojams dokumentų rengimo ir dokumentų valdymo sistemos (toliau - DVS) klausimais. Esant poreikiui, apmokyti naujus darbuotojus dirbti su dokumentų valdymo sistema.
2. Iki III ketvirčio pabaigos peržiūrėti ir papildyti 2020 m. dokumentacijos planą, teikti siūlymus dėl Klaipėdos PGV dokumentacijos plane nenaudojamų bylų išėmimo iš plano bei naujų bylų ir registrų papildymo poreikio, dalyvauti ir teikti siūlymus rengiant teisės aktų projektus dokumentų valdymo klausimais.
3. Nuolat per 2020 metus pagal kompetenciją administruoti dokumentų valdymo sistemos procesus, t. y. dokumentų registravimas, perdavimas vadovams rezoliucijai įrašyti, bylų (segtuvų) ir registrų tvarkymas ir sukūrimas, bylų saugos nustatymas, pasitaikančių klaidų fiksavimas bei jų analizės pateikimas tiesioginiam vadovui.

Silvija Jasiūnaitė

Specialistė

1. Parengti saugojimui departamento Panevėžio PGV Utenos PGT ir Molėtų PGT 2019 metais atleistų pareigūnų tarnybos bylas.
2. Sudaryti (papildyti) departamento  Panevėžio PGV Utenos PGT, Anykščių PGT, Ignalinos PGT, Molėtų PGT ir Zarasų PGT pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis sąrašus.
3. Per teisės aktuose nustatytą laiką parengti 2019 m. departamento  Panevėžio PGV Utenos PGT tvarkomas bylas archyviniam saugojimui.
4. Atlikti departamento  Panevėžio PGV Utenos PGT, Anykščių PGT, Ignalinos PGT, Molėtų PGT, Zarasų PGT įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Slaptai“ ir „Riboto naudojimo“ inventorizaciją.
5. Parengti ir suderinti atleistų valstybės tarnautojų ilgai saugomų asmens bylų ir personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašus.

Daina Tamulionienė

Specialistė

1.  Parengti iki 2020-12-01 (Telšių APGV, Plungės PGT, Mažeikių PGT) trumpo saugojimo naikinamų dokumentų nurašymo aktą.

2. Parengti iki 2020-03-01 ilgo saugojimo personalo valdymo bylų apyrašą Nr. 2 (2017 metų).

3. Parengti iki 2020-04-01 ilgo saugojimo atleistų valstybės tarnautojų asmens bylų apyrašą Nr.3 (2017 metų).

4. Sudaryti Telšių PGT pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų sąrašus iki 2020 m. vasario 15 d.

5. Konsultuoti darbuotojus elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo, kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo, tvirtinimo, tikrinimo bei elektroninių bylų sudarymo klausimais, tvarkyti bei atnaujinti DVS kontaktų „medį“. Atlikti Dokumentų valdymo sistemos, dokumentų, registrų analizę bei pateikti rekomendacijas iki 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių PGV administracijos darbuotojams bei Dokumentų valdymo skyriui.

 

Gaisrų prevencijos skyrius

 

Marijona Žalynaitė

Vyriausioji specialistė

1. Suorganizuoti ir pasitelkiant valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų atstovus atlikti žemesniojo ir aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų saugos patikrinimus pagal patvirtintą pavojingųjų objektų planinių patikrinimų 2019 metais grafiką (patikrinimai apima I–IV ketvirčius). Apibendrinti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų, savivaldybių administracijų pateiktus patikrinimo rezultatus ir parengti pavojingųjų objektų bendras planinių  patikrinimų ataskaitas (apimant 2018 m. IV ir 2019 m. I-IV ketvirčius).

2. Atlikti aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų saugos ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų (žemesniojo ir aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų) vertinimus  ir teikti išvadas (pagal poreikį).

3. Parengti departamento direktoriaus 2017-04-04 įsakymo Nr. 1-106 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1-217 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo projektą (2019 m. sausio mėn.).

4. Parengti Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiką (IV ketvirtis).

5. Prisidėti rengiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES „Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Tarybos direktyvą 96/82/EB“ įgyvendinimo ataskaitą už 2015-2018 metus (I-III ketvirčiai).

Eivitas Tupikas

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti pavojingųjų objektų saugos patikrinimus vadovaujantis patvirtintu 2019 metų pavojingųjų objektų planinių patikrinimų grafiku, apibendrinti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų, savivaldybių administracijų pateiktus patikrinimo rezultatus ir parengti pavojingųjų objektų bendras planinių patikrinimų ataskaitas (I–IV ketvirčiai).

2. Atlikti pavojingųjų objektų saugos ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų peržiūras bei pateikti atitinkamas išvadas (pagal poreikį) (I-IV ketvirčiai).

3. Parengti Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio įgyvendinimo ataskaitą už 2016-2018 metus (I-IV ketvirčiai).

4. Parengti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES „Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Tarybos direktyvą 96/82/EB“ įgyvendinimo ataskaitą už 2015-2018 metus (I-III ketvirčiai).

5. Parengti pavojingųjų objektų būklės pramoninių avarijų prevencijos srityje suvestinę metinę ataskaitą (I-IV ketvirčiai).

Irena Šaparnienė

Administracinio skyriaus vedėja

1.Organizuoti Administracinio skyriaus veiklą, užtikrinti skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų užduočių vykdymą ir skyriaus veiklos ataskaitų teikimą nustatytais terminais (2020 m. I-IV ketv.).
2. Kartu su kitais struktūrinių padalinių vadovais dalyvauti rengiant valdybos 2020 metų veiklos plano projektą, pateikti jį departamentui tvirtinti.
3. Organizuoti Panevėžio PGV viešųjų pirkimų plano sudarymą 2021 metams.
4. Organizuoti valdybos darbuotojų kasmetinių atostogų 2021 metams grafikų sudarymą ir tvirtinimą.

Asta Vozbutienė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Atlikti PAGD prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos galiojančių sutarčių analizę. Sutarčių analizės rezultatus iki 2020 m. balandžio 1 d. pateikti skyriaus vedėjai.
2. Surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją 2021 m. Panevėžio PGV pirkimų planui, pateikti skyriaus vedėjai iki 2020 m. lapkričio 30 d.
3. Parengti Panevėžio PGV finansinių ir energetinių išteklių panaudojimo ataskaitą. Pateikti ataskaitą skyriaus vedėjai.
4. Vizuoti Panevėžio PGV ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo įsakymus.
5. Tikrinti gaunamas sąskaitas-faktūras, kontroliuoti jų pagrįstumą.

Aušra Aukštikalnytė

Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Atlikti civilinės saugos būklės 2020 metais Panevėžio apskrities savivaldybėse vertinimą, civilinės saugos funkcijų vykdymo analizę, parengti apibendrintą duomenų suvestinę bei veikos rezultatų apibendrintą ataskaitą. Informaciją pateikti PAGD prie VRM, analizės rezultatus – Civilinės saugos skyriaus, Panevėžio PGV vadovams.
2. Analizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti apskrities savivaldybių administracijų vykdomų ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimų organizavimą ir vykdymą. Teikti metodinę pagalbą apskrities savivaldybių įgaliotiems specialistams ūkio subjektų reitingavimo bei jų suskirstymo į grupes, civilinės saugos būklės patikrinimų organizavimo ir vykdymo klausimais. Kontroliuojamos veiklos rezultatų analizės duomenis teikti Civilinės saugos skyriaus, Panevėžio PGV vadovams.
3. Kaupti informaciją apie apskrities savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijų bei operacijų centrų veiklą, vykdyti šios veiklos stebėseną ir analizę. Teikti metodinę pagalbą ir rekomendacijas apskrities savivaldybių administracijų vadovams ir jų įgaliotiems specialistams dėl ekstremaliųjų situacijų komisijų bei operacijų centrų veiklos organizavimo. Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijų bei operacijų centrų veiklos rezultatų analizės duomenis teikti Civilinės saugos skyriaus, Panevėžio PGV vadovams.

Virgilijus Smailys

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Kontroliuoti lėšų, skirtų civilinės saugos funkcijai vykdyti, panaudojimą savivaldybėse.
2. Surengti ne mažiau kaip 5 užsiėmimus moksleiviams apie saugų elgesį prie vandens, vandenyje ir žiemos metu ant ledo.
3. Kontroliuoti savivaldybių civilinės saugos prevencijos priemonių planų vykdymą.
4. Atlikti civilinės saugos uždavinių vykdymo savivaldybėse metinę analizę ir teikti ją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Aata Vanagaitė–Černiauskienė

Civilinės saugos skyriaus vyresnioji specialistė

1. Parengti suvestinių duomenis atliekant gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos periodinę techninę priežiūrą ir periodinius patikrinimus kiekvieną mėnesį bei atliekant periodinę techninę priežiūrą, jungiant elektros sirenas 2 kartus per metus.
2. Parengti suvestinių duomenis po GPIS patikrinimo valstybės lygiu, kuris atliekamas 2 kartus per metus kartu su sirenų jungimu.
3. Vykdyti Utenos apskrities teritorijoje esančių kolektyvinių apsaugos statinių apskaitą.
4. Teikti metodinę pagalbą savivaldybių institucijoms ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir    valdymo srityse.
5. Dalyvauti rengiant prevencinius mokymus moksleiviams maudymosi sezono ir žiemos metu.

 

 

 

Inesas Laugalienė

 

Administracinio skyriaus vedėja

1. Pagal patvirtintą skaičiavimo metodiką ir VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymais patvirtintus dydžius perskaičiuoti PAGD prie VRM Kauno PGV patikėjimo teise valdomų  gyvenamųjų patalpų  nuomos mokestį ir kontroliuoti papildomų susitarimų su gyventojais pasirašymą.

2. Pagal PAGD prie VRM nurodymą iš struktūrinių padalinių surinkti ir susisteminti informaciją, reikalingą 2020 m. Veiklos plano paruošimui.

3. Paruošti  PAGD prie VRM  direktoriaus įsakymo projektą dėl atsakingų asmenų paskyrimo už  važiavimo išlaidų kompensavimo perskaičiavimą nuo 2016 m. m sausio 6 d. iki 2019 m. kovo 8 d. ir kontroliuoti šio įsakymo vykdymą, atsižvelgiant į PAGD prie VRM važiavimo išlaidų nepriemokų kompensavimo priimtą tvarką.

4. Už 2019 m. surinkti duomenis apie patikėjimo teise valdomo PAGD prie VRM Kauno PGV turto išlaikymui patirtas (komunalines, eksploatavimo ir administravimo, remonto ir kitas) sąnaudas pagal Kauno PGV struktūrinius padalinius, ir pateikti suvestinę informaciją darbuotojui, atsakingam už duomenų pateikimą į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą.

Deimantė Bogušienė

 

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti atliekant išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų, gautinų sumų, sukauptų gautinų sumų, kitų gautinų sumų, grąžintų finansavimo sumų, tiekėjams mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų, kitų trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto, piniginių lėšų banko sąskaitose (išskyrus PAGD prie VRM Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus apskaitomas sumas) metinę inventorizaciją pagal 2019 m. lapkričio 30 d. būklę.

2. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, kuriuo pripažinta, kad Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktas (važiavimo išlaidos mažinamos 35 proc.) buvo neteisėtas, perskaičiuoti važiavimo išlaidas už numatytą laikotarpį.

3. Dalyvauti atliekant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto (atsargų), išsinuomoto turto, pagal panaudos ir pasaugos sutartis naudojamo turto metinę inventorizaciją 2020 m. spalio 31 d. būklei.

4. Susipažinti su teisės aktų pasikeitimais, pritaikyti juos darbe (komandiruočių apskaita, važiavimo išlaidų apskaita ir kt.) bei teikti su šiais pokyčiais susijusią informaciją valdybos struktūrinių padalinių darbuotojams.

Jolanta Mendelienė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (toliau – VTIPS) tinkamai ir laiku (nustatytais terminais) pateikti duomenis apie PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių valdomų statinių ir/ar patalpų patiriamas komunalines, eksploatavimo, administravimo, remonto ir kt. sąnaudas.

2. Vadovaujantis patvirtintu 2020 m. viešųjų pirkimų planu inicijuoti PAGD prie VRM Kauno PGV struktūriniams padaliniams 2020-2021 metams gamtinių dujų ir  elektros energijos viešuosius pirkimus bei PAGD Viešųjų pirkimų skyriui pateikti planuojamų pirkimų technines specifikacijas ir sutarčių projektus bei reikalingus duomenis ir kitą informaciją viešųjų pirkimų vykdymui.

3. Vadovaujantis PAGD prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto  direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-146 surinkti iš PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių 2021 metams planuojamų pirkti priemonių sąrašus, nurodant  kiekius, pirkimo objekto klasifikavimo BVPŽ kodą ir  pateikti PAGD prie VRM Viešųjų pirkimų skyriui.

4. Dalyvauti PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių vadovų pasitarimuose dėl statinių ir pastatų statybos, rekonstrukcijos ir/ar modernizavimo ir remonto darbų įgyvendinimo, pagal kompetenciją teikti siūlymus, konsultacijas dokumentų rengimo klausimais.

Donatas Antanaitis

Administracinio skyriaus vyresnysis specialistas

1. Kiekvieną mėnesį teikti PAGD prie VRM Kauno PGV viršininkui tvirtinti  kito mėnesio 2020 m. PAGD prie VRM Kauno PGV vidaus tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų grafiką.

2. Periodiškai programoje ,,STEKO ALGA“ atnaujinti duomenis apie PAGD prie VRM Kauno PGV vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojam, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteiktas kasmetines atostogas.

3. Organizuoti grąžintų negaliojančių vidaus tarnybos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų, išduotų iki 2016 m. kovo 1 d., naikinimą.

4. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti naikinti grąžintus negaliojančius vidaus tarnybos pareigūnų pažymėjimus.

 

   

 

Milda Jagafarovienė

Administracinio skyriaus vedėja

1. Užtikrinti skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų užduočių vykdymą ir skyriaus veiklos ataskaitų teikimą nustatytais terminais.

2. Kartu su kitais struktūrinių padalinių vadovais dalyvauti rengiant valdybos 2020 metų veiklos plano projektą.

3. Per einamuosius metus kontroliuoti valdybos viešųjų pirkimų plano lėšų panaudojimą, esant poreikiui, teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų plano pakeitimo, papildymo.

4. Atlikti valdybos Administracinio skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį/neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą teisės aktų : nustatyta tvarka ir terminais.

5. Sudaryti viso valdyboje turimo turto ir įsipareigojimams inventorizuoti komisijas. Dalyvauti sudarytų komisijų darbe.

Irma Slausgalvienė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Rengti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2020 metų kiekvieno mėnesio kasmetinių atostogų grafikų įsakymų projektus.

2. Vykdyti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV karjeros valstybės tarnautojų ir statutinių valstybės tarnautojų pažymėjimų užsakymą, išdavimą ir nurašymą.

3. Vesti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų duomenis apskaitos programoje STEKO ALGA.

4. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, susijusiose su PAGD prie VRM Klaipėdos PGV personalo klausimais.

Jolanta Klumbytė

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė

1. Surinkti ir apibendrinti duomenis apie Klaipėdos PGV tiekėjus, teikiančius prekes ir paslaugas pagal verslo liudijimą ir individualią veiklą; pateikti ataskaitą PAGD prie VRM.

2. Surinkti ir kaupti informaciją reikalingą PAGD prie VRM apie Klaipėdos PGV komandiruojamus  darbuotojus ir jiems išmokėtus dienpinigius už 2020 metus.
3. Per einamuosius metus kontroliuoti Klaipėdos PGV viešųjų pirkimų plano panaudojimą ir informuoti  pirkimo iniciatorius apie lėšų panaudojimą.
4. Surinkti informaciją reikalingą VĮ Turto bankui apie Klaipėdos PGV nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas už 2020 metus

Elena Šiukštienė

Administracinio skyriaus vyresnioji specialistė

1. Vykdyti struktūrinių padalinių energetinių resursų sunaudojimo apskaitą, duomenis teikti resursų tiekėjams.

2. Rinki ir teikti departamentui valdybos struktūrinių padalinių prekių, paslaugų ir darbų poreikį, kontroliuoti lėšų  panaudojimą pagal galiojantį viešųjų pirkimų planą, teikti paraiškas turto įsigijimui.

3. Dalyvauti valdyboje sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.

4. Vykdyti nuomos, panaudos ir pasaugos sutarčių administravimą, kontroliuoti jų vykdymą.

Stanislovas Kučinskas

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti civilinės saugos mokymus pagal patvirtintas klausytojų kategorijas.
2. Tikrinti civilinės saugos būklę valdybos veiklos teritorijo esančių savivaldybių institucijose ir įstaigose, I grupės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, teikia metodinę pagalbą.
3. Atlikti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų analizę.
4. Apibendrinti savivaldybėse kaupiamus duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti.

Rolandas Čelnaq

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Dalyvauti valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių administracijų, I grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimuose bei parengti tikrinimo ataskaitas;

2. Vykdyti Klaipėdos PGV kuruojamose savivaldybėse gyventojų perspėjimo sistemos priežiūrą, organizuoti veikimo kontrolę, rinkti duomenis ir informaciją apie sistemos veikimą;

3. Apmokyti Klaipėdos PGV specialistus dirbti su naujai įrengtomis perspėjimo sistemos sirenomis (patikrinimas ir realus įjungimas).
4. Organizuoti civilinės saugos mokymus pagal patvirtintas klausytojų kategorijas.

Ingrida Zubienė

Civilinės saugos skyriaus vyresnioji specialistė

1. Dalyvauti valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių administracijų, I grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimuose bei parengti tikrinimo ataskaitas.
2. Viešinti civilinės saugos veiklą teikiant pagalbą įvairių renginių metu savivaldybėms, ūkio subjektams, įstaigoms.
3. Viešinant civilinės saugos veiklą bei stiprinant jos statusą, organizuoti renginį “Civilinės saugos egzaminas-2020”, skirtą atsakingiems už civilinę saugą darbuotojams.
4. Inicijuoti savivaldybes bei kitas įstaigas vykdyti civilinės saugos pratybas bei jose dalyvauti.

 

 

Sandra Ulčinienė Administracinio skyriaus vedėja 

1. Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimų;

2. Organizuoti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kasmetinio veiklos plano parengimą.

3. Organizuoti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų plano parengimą.

4. Organizuoti pareigūnų nepriemokos už važiavimo į tarnybos vietą ir atgal išlaidų kompensavimo apmokėjimą.

5. Organizuoti ir parengti komisijų ¡sakymą dėl kasmetinės inventorizacijos ir dalyvauti komisijų darbe

 

 

Inga Ramanauskienė

 Administracinio skyriaus vedėja 

1.Nuolatinio pobūdžio: tęsti personalo poreikio prognozes 2020 m. ir apibendrinus statistinius duomenis, prioriteto tvarka organizuoti, suderinus su Vilniaus PGV ir  Departamento vadovybe, trūkstamų statutinių pareigybių padaliniuose – atrankas ir vykdyti tinkamų pretendentų paiešką Vilniaus PGV.

2.Iki 2020-03-01 parengti Departamento direktoriui raštą su motyvuotu siūlymu dėl etatų sąrašo pakeitimo Administraciniame skyriuje. Įsteigti Vyriausiojo specialisto pareigybę vykdyti funkcijas vidaus administravimo - materialinių išteklių valdymo srityje.

3. Iki 2020-06-01 parengti siūlymą darbuotojui Administracinio skyriaus, atliekančiam metus laiko funkciją, nesančio skyriuje darbuotojo, dėl jo pareigybės aprašymo papildymo teisės aktų nustatyta tvarka ir inicijuoti tolesnį derinimą su Vilniaus PGV, Departamento vadovybe ir kitais suinteresuotais Departamento darbuotojais bei atlikti visų būtinų dokumentų parengimą dėl aukštesnio pareiginės algos koeficiento nustatymo.

4. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus PGV 6-a Komanda vykdo specialias funkcijas - narų veiklos organizavime, gelbėjimo darbų vandenyje vykdyme ir suspausto oro kvėpavimo aparatų priežiūroje (suspausto oro balionų pildymo srityse), inicijuoti derinimą su Departamento vadovybe dėl naujų statutinių pareigybių įsteigimo (8 etatai) vyresniųjų ugniagesių gelbėtojų, užtikrinant organizavimą 6-os Komandos budinčių pamainų pareigūnų pareigybių aprašymų koregavimą ir pareigūnų perkėlimą į aukštesnes pareigas tarnybinės veiklos vertinimo ar atrankų metu per 2020 m. I-III ketvirčius.

5. Iki 2021-01-10 pateikti Departamentui siūlymus (projektą) dėl 2021 m. Vilniaus PGV metiniame veiklos plane numatytas priemones (veiksmus), koordinuoti jį ir Departamentui patvirtinus, pagal kompetenciją kiekvieną ketvirtį  užtikrinti informacijos pateikimą.

Ingrida Papaečkienė

Administracinio skyriaus vyresnioji specialistė 

1. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos parengti išduotų tarnybinių pažymėjimų suvestinę, visų Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinių padalinių statutinių valstybės tarnautojų,  karjeros valstybės tarnautojų, nurodant išdavimo ir galiojimo datas.

2. Parengti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Darbo užmokesčio apskaitos skyriui  - Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų suteikimo ir kasmetinių atostogų likučių suvestinę (suskaičiavus  turimą likutį 2020 12 31 dienai)

3. Kiekvieno mėnesio paskutinei dienai - parengti  įstaigos Darbo užmokesčio ir pareigybių pokyčių lentelę.

4. Per einamuosius metus parengti ir pateikti pasiūlymą Skyriaus vedėjui dėl atliekamos veiklos organizavimo tobulinimo (vykdomų  procedūrų),  kompetencijos ribose.

Vygintas Mendeika 

Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Parengti mokomąją medžiagą vidurinės mokyklos moksleiviams įvykus techninės kilmės pavojui (pajutus dujų kvapą patalpoje ir pirotechnikos naudojimas).

2. Organizuoti Operacijų centro stalo pratybas su Druskininkų savivaldybe tema – ES likvidavimas sutrikus elektros tiekimui gyventojams.

3. Organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymą, švietimą ir viešinimą.

Danutė Pučkytė

Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.Parengti Kolektyvinės apsaugos statinio savininkui priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo pavyzdinę instrukciją.

2.Dalyvauti Ukmergės raj. Sav. organizuojamose OC stalo pratybose tema – ES likvidavimas sutrikus šilumos ir geriamo vandens tiekimui gyventojams.

3.Organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymą, švietimą ir viešinimą.

Albertas Sabestinas 

Civilinės saugos skyriaus vyresnysis specialistas

1. Parengti mokomąją medžiagą pradinės mokyklos moksleiviams įvykus techninės kilmės pavojui (pajutus dujų kvapą patalpoje ir pirotechnikos naudojimas).

2. Dalyvauti Varėnos rajono savivaldybėje organizuojamose kompleksinėse pratybose pasiūlant savivladybei temą – Varėnos gyventojų evakavimas iš savivaldybės į gretimą savivaldybę.

3. Organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymą, švietimą ir viešinimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-07