BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Padaliniams nustatytos užduotys

Saulius Greičius

Direktorius

1. Užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

2. Užtikrinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

3. Užtikrinti tinkamą valstybės rezervo civilinės saugos priemonių administravimą.

4. Užtikrinti gaisrinę ir civilinę saugą potencialiai pavojinguose objektuose.

5. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis.

6. Pateikti pasiūlymus dėl PAGD organizacinės struktūros tobulinimo.

Mindaugas Kanapickas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti visuomenės švietimą nelaimių ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais.

2. Organizuoti ir koordinuoti gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų parengimą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti tarptautinio ir valstybinio lygio civilinės saugos pratybų rengimą ir vykdymą.

4. Organizuoti ir koordinuoti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų tobulinimo rengimą ir įgyvendinimą.

5. Parengti ir pateikti siūlymus dėl Departamento administracijos padalinių struktūros tobulinimo, siekiant sustiprinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

Giedrius Sakalinskas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti kuruojamų administracijos padalinių suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

2. Stiprinti VPGT pajėgumus, aprūpinant specialiąja įranga ir technika.

3. Užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą, kokybišką pareigūnų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Užtikrinti projekto LT05-5-VRM-TF-001 ,,Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ vykdymą.

5. Koordinuoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

 

1. Iki kovo 1 d. pateikti Finansų ministerijai Vidaus audito skyriaus metinę veiklos ataskaitą.

2. Iki vasario 15 d. atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, pateikti tvirtinti departamento direktoriui ilgalaikį (2021–2023 m.) bei metinį (2021 m.) veiklos planą.

3. Užtikrinti, kad siekiant kokybės vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Užtikrinti pažangos stebėjimą, kad vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos priemonių planuose nustatytais terminais.

1. Organizuoti interneto svetainės LT72 viešinimą, parengiant 10 pranešimų žiniasklaidai ir socialinio tinklo Facebook VPGT paskyrai.  

2. Organizuoti ir surengti 3 spaudos konferencijas, skirtas gaisų ir gelbėjimo darbų prevencijai.  

3. Organizuoti ir parengti 40 prevencinių pranešimų žiniasklaidai, siekiant mažinti gaisruose žūstančiųjų skaičių.

4. Organizuoti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viešinimą, skirtą supažindinti su ugniagesių gelbėtojų rengimu, parengiant 10 pranešimų žiniasklaidai apie šios mokyklos kursantus, siekiant didinti šios profesijos populiarumą.

5. Organizuoti ir parengti prevencinių patarimų paketą,  skirtą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams interneto svetainei pagd.lrv.lt ir socialinio tinklo Facebook VPGT paskyrai. 

1. Per pirmą ketvirtį surengti Baltijos jūros valstybių tarybos Civilinės saugos tinklo ekspertų susitikimą nuotoliniu būdu COVID-19 tematika.

2. Iki antrojo metų ketvirčio pabaigos surengti Baltijos jūros valstybių tarnybos civilinės saugos generalinių direktorių susitikimą.

3. Su suinteresuotomis Lietuvos institucijomis suderinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo susitarimą.

  1. Organizuoti, susisteminti ir pateikti VRM pasiūlymus Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginės veiklos plano 2022- 2024 metams rengimui, Vyriausybės programos priemonių plano rengimui ir kitiems planavimo dokumentams rengti.
  2. Planuoti ir kontroliuoti departamentui skirtų  asignavimų naudojimą (išskyrus darbo užmokesčiui, Socialiniam draudimui ir darbdavio pašalpoms).
  3. Teikti siūlymus ir papildomų lėšų poreikius 2022-2024 metų valstybės biudžeto formavimui atsižvelgiant šį prioritetines Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sritis.
  4. Koordinuoti projektų rengimą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.

 

1. Įvertinti departamento administracijos struktūrą, pareigybių aprašymus ir esant poreikiui teikti siūlymus dėl administracijos struktūros tobulinimo ir pareigybių aprašymų, darbo krūvių ir darbo užmokesčio vienodinimo.

2. Užtikrinti būsimų ugniagesių gelbėtojų parengimą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje. 

3. Užtikrinti departamente pareigybių užimtumą.

4. Parengti asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą tikrinimų pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas vykdomų procedūrų tvarkos aprašą.

 

 

1. Rengti procesinius dokumentus ir atstovauti teismuose, kitose Lietuvos Respublikos institucijose. Parengti ginčų, kuriuose atstovauta departamentui, analizę bei parengti rekomendacijas, padėsiančias VPGT įstaigoms ir struktūriniams padaliniams sumažinti teisminių procesų ir kitų ginčų skaičių.

2. Tobulinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-573 ,,Dėl nuolatinės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisijos sudarymo“ veiklą, įvertinus ir nustačius šios komisijos darbo reglamento trūkumus, parengti ir pateikti direktoriui pasirašyti darbo reglamento pakeitimo projektą.

3. Padėti rengti departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertinti pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą, vizuoti departamento sudaromus civilinius sandorius ir pateikti rekomendacijas dėl sandorių kokybės gerinimo.

1. Laiku parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2020 m. konsoliduotą rinkinį VSAKIS.

2. Patikslinti departamento Finansų kontrolės taisykles.

3. Nustatyti parengtas sąskaitų faktūrų algoritmą nuo gavimo iki apmokėjimo.

4. Pritaikyti prie FVAIS Buhalterinės apskaitos vadovą.

5. Pritaikyti Finansų skyriuje apskaitai naudojamus apskaitos registrus FVAIS.

1. Kas ketvirtį, ketvirčiui pasibaigus per 12 kalendorinių dienų, o paskutinį metų ketvirtį – kas mėnesį, atlikti preliminarią darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavio socialinės paramos prognozę gruodžio 31 d.

2. Koordinuoti, konsultuoti, dalyvauti Informacinių technologijų ir ryšių skyriui kuriant darbo grafikų bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo programą.

3. Tiesioginiam vadovui pateikti (po vertinimo) analizę apie statutinius pareigūnus (pagal pareigas, stažus, koeficientus, pareigūnų skaičių).

4. Tiesioginiam vadovui pateikti (po vertinimo) analizę apie karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (pagal pareigas, koeficientus, KVT skaičių, o darbo sutartininkams pagal pareigas, profesinio darbo stažą, koeficientus).

 

1. Kelti dalykinę kvalifikaciją.

2. Tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo PAGD prie VRM reglamentavimą.

3. Tobulinti viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo priemones. 

4. Pagerinti Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų ir kt. PAGD prie VRM specialistų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pirkimų žinių lygį.

1. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos  organizuoti apie 500  atleistų VPGT pareigūnų bylų  išslaptinimą.
2. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos  organizuoti Dokumentų valdymo sistemoje mokėjimo paraiškų, sąskaitų faktūrų procesų įdiegimą.
3. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos parengti Asmenų aptarnavimo standartą.
4. Iki 2021 m. IV ketvirčio pabaigos tikslinėms DVS naudotojų grupėms (DVS registratoriams, administratoriams, rengėjams) esant poreikiui surengti mokymus.
5. Iki 2021 m. liepos 1 d. peržiūrėti Dokumentų valdymo skyriaus ir Administracinių skyrių nuostatus ir apie funkcijų dubliavimą informuoti tiesioginį vadovą.

1. Koordinuoti ir kontroliuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie VRM veiklos plane Materialinių išteklių valdymo valdybai (toliau – valdyba) numatytų užduočių vykdymą.

2. Užtikrinti saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugomų valdybos sandėliuose saugojimą ir priežiūrą.

3. Organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų veiksmų plano vykdymą.

4. Organizuoti Išvykčių apskaitos modulio modernizavimą. 

1. Organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Turto valdymo skyriaus 2022 metais planuojamų atikti viešųjų pirkimų duomenų pateikimą į bendrą pirkimų planą.

2. Organizuoti moraliai pasenusio, nenaudojamo ir nereikalingo turto aukcionus. Organizuoti departamento aprūpinimą centralizuotai įsigytu turtu.

3.Organizuoti departamento aprūpinimą centralizuotai įsigytu turtu. 

4. Organizuoti departamento pastatų (patalpų) remonto darbus, naujų pastatų statybą.

1. Atlikti analizę ir pateikti vadovybei informaciją apie valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (toliau – VPGT) eksploatuojamų transporto priemonių būklę ir įsigijimo poreikį.

2. Organizuoti lengvųjų ir krovininių transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos pirkimą.

3. Atlikti analizę ir pateikti vadovybei informaciją apie VPGT teritorinių padalinių automobilinių cisternų aprūpinimo atitinką minimaliam įrangos sąrašui (tabelis). 

1. Organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) gaisrinių vandens siurblių remontą.

2. Organizuoti VPGT automobilinių gaisrinių kopėčių remontą, dalinius ir pilnutinius bandymus.

3. Pagal patvirtintą  grafiką organizuoti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų techninės priežiūros, remonto ir darbinės būklės tikrinimo darbus.

1.  Išanalizuoti VPGT naudojamų informacinių išteklių atsparumą skirtingoms ekstremaliosioms situacijoms (elektros tiekimo sutrikimas, elektroninių ryšių paslaugų sutrikimas). Parengti analizės dokumentą.

2. Išanalizuoti kitų įstaigų ir organizacijų informacinių išteklių atsparumo skirtingoms ekstremaliosioms situacijoms (elektros tiekimo sutrikimas, elektroninių ryšių paslaugų sutrikimas) vertinimus. Pateikti analizės dokumentą.

3. Parengti pasiūlymus / reikalavimus savanorių ugniagesių perspėjimo ir informavimo sistemos sukūrimui ir funkcionalumui. Pateikti reikalavimų dokumentą.

1. Organizuoti PAGD veiklos srities parinkimą korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti, taip pat organizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pasirinktoje veiklos srityje.

2. Organizuoti prevencines priemones tarnybinių patikrinimų, tarnybinių nusižengimų tyrimų dėl PAGD pareigūnų ir valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ar tyrimų dėl darbuotojų darbo pareigų pažeidimų skaičiui mažinti.

3. Organizuoti antikorupcinės aplinkos kūrimo priemones ir stiprinti PAGD ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

4. Laisvų skyriaus etatų pildymas, pritraukiant kvalifikuotus pareigūnus.

5. Organizuoti korupcijos prevencijos veiksmų plano parengimą.

6. Organizuoti VPGT korupcijai atsparios aplinkos tobulinimo plano parengimą. 

1. Koordinuoti ir kontroliuoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

2. Koordinuoti visuomenės švietimo renginius gaisrų prevencijos klausimais.

3. Koordinuoti Gaisrų prevencijos veiksmų plano įgyvendinimą.

4. Įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas teikti pasiūlymus dėl Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo projekto.

5. Vertinti įdiegtą rotacijos taikymą objektų priešgaisrinių patikrinimų srityje ir teikti pasiūlymus dėl proceso tobulinimo.

1.  Organizuoti 2022 metais suplanuotų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų įgyvendinimą.

2. Pagal kompetenciją organizuoti pasirengimo valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratyboms „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ veiklas.

3. Pagal kompetenciją organizuoti Europos Komisijos finansuojamo projekto „Pasirengimo galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje investicinis projektas“ (sutarties Nr. ECHO/SUB/2019/TRACK1/807526) (angl. „Preparation of proposal (investment project) addressing disaster risk management due to Belarusian Nuclear Power Plant possible threats“) projekto veiklų įgyvendinimą.

4. Pagal kompetenciją organizuoti specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybėms pasirengti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai poreikių planavimo veiklas.

1.  Atlikti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354, peržiūrą, pateikti VRM siūlymus šiam nutarimui tobulinti.

2. Pagal kompetenciją dalyvauja CBRN medžiagų aptikimo ir ėminių ėmimo komandos ir pasirengimo Astravo avarijai modulių kūrimo procese.

3. Suteikti metodinę pagalbą vietoje dviem teritoriniams struktūriniams padaliniams parengties užtikrinimo srityje.

4. Organizuoti savalaikį techninių specifikacijų parengimą ir pateikti jas pirkimų iniciatoriui.

5. Organizuoti PGP reagavimo į pagalbos prašymus, algoritmo peržiūrą ir jo pateikimą Bendrajam pagalbos centrui. 

1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – departamento Panevėžio PGV) teritorijoje.

2. Stiprinti departamento Panevėžio PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti  branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3.  Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą departamento Panevėžio PGV teritorijoje.

4.  Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, gerinti darbuotojų mikroklimatą, didinti  pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.

5. Vykdyti departamento Panevėžio PGV projektines veiklas.

 

 

 

1. Mažinti gaisruose žuvusiųjų ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PAGD prie VRM Kauno PGV) teritorijoje.

2.  Stiprinti Kauno PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3.  Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Kauno PGV teritorijoje.

4. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą.

5. Užtikrinti Kauno PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą.

6. Vykdyti projektines veiklas.

1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teritorijoje.

2. Stiprinti Klaipėdos PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3. Užtikrinti Klaipėdos PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Klaipėdos PGV teritorijoje.

5. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, gerinti darbuotojų mikroklimatą, didinti pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.

6. Vykdyti projektines veiklas.

 

 

 

1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių PGV) teritorijoje.

2. Stiprinti Šiaulių PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju.

3. Užtikrinti Šiaulių PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Šiaulių PGV veiklos teritorijoje.

5. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, gerinti darbuotojų mikroklimatą, didinti  pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.

6. Vykdyti projektines veiklas.

 

 

1.  Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - Vilniaus PGV) teritorijoje. 

2.  Stiprinti Vilniaus PGV veiklos teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti branduolinės avarijos Astravo AE atveju. 

3. Užtikrinti Vilniaus PGV metiniame veiklos plane numatytų priemonių vykdymą.

4. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Vilniaus PGV teritorijoje. 

5. Vykdyti projektines veiklas.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-27