Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

1.1.    kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, reikalingus galimai ekstremaliosios situacijos eigai prognozuoti;  

1.2.   pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų;  

1.3.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;  

1.4.   pagal kompetenciją keičiasi turimais ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių prognozių duomenimis su šalies institucijomis, dalyvaujančiomis prognozuojant ir valdant ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;  

1.5.   kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją ir duomenis apie ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;  

1.6.   esant poreikiui, vykdo budinčios pamainos vyresniojo arba vyriausiojo specialisto funkcijas;  

1.7.   pagal kompetenciją dalyvauja Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veikloje;  

1.8.   administruoja nacionalinius duomenis, teikiamus Europos Komisijos Reagavimo į nelaimes koordinaciniam centrui per CECIS,  taip pat Jungtinių Tautų pramoninių avarijų perspėjimo informacine sistema (UNECE IAN);  

1.9.   analizuoja ir dalinasi informacija apie kitose šalyse kilusias ekstremaliąsias situacijas, analizuoja ir vertina galimybę teikti prašomą tarptautinę pagalbą;  

1.10.   analizuoja ir vertina Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ekspertų, registruotų CECIS, pasirengimą ir galimybes dalyvauti tarptautinėse misijose, teikia pasiūlymus Departamento vadovybei;  

1.11.   teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymą, priėmimą ir teikimą;  

1.12.   pagal kompetenciją dalyvauja civilinės saugos subjektų ir (ar) Departamento organizuojamose civilinės saugos pratybose;  

1.13.   talkina atliekant periodinius gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimus;  

1.14.   pagal kompetenciją tikrina Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;  

1.15.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;  

1.16.   rengia skyriaus darbuotojų darbo ir atostogų grafikus;  

1.17.   esant poreikiui vykdo Skyriaus budinčios pamainos vyresniojo arba vyriausiojo specialisto funkcijas;  

1.18.   pagal kompetenciją vykdo Departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje; 

2.3.   išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės saugos sistemos veiklą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą; 

2.4.   išmanyti informacines ir geografinių informacinių sistemų technologijas; 

2.5.   mokėti valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti teikiamą informaciją, rengti išvadas; 

2.6.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu,  

2.7.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

2.8.   gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; 

2.9.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 

2.10.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše; 

2.11.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); 

2.12.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.