Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   atlieka galimos grėsmės arba ekstremaliosios situacijos pirminį įvertinimą, prognozavimą ir duomenų pavaizdavimą grafinėmis ir techninėmis priemonėmis; 

1.2.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų; 

1.3.   tvarko ir periodiškai atnaujina civilinės saugos sistemos subjektų kontaktus; 

1.4.   administruoja Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos naudotojų teises, specialiųjų vartotojų grupes ir georeferencinius duomenis; 

1.5.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų grupių veikloje; 

1.6.   analizuoja Departamento pareigūnų darbo ekstremaliųjų situacijų operacijų centruose įgūdžius, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo; 

1.7.   esant poreikiui, rengia mokymus, pratybas ekstremaliųjų situacijų valdymo tematika Skyriaus, Departamento pareigūnams, darbuotojams;

1.8.   kaupia, sistemina savivaldybių ir kitų institucijų ekstremaliųjų situacijų valdymo  planus; 

1.9.   dalyvauja kitų civilinės saugos subjektų civilinės saugos pratybose, vertina jų parengtį valdyti ekstremaliąsias situacijas; 

1.10.   kaupia ir atnaujina duomenis apie civilinės saugos priemonių kiekius Valstybės rezerve; 

1.11.   esant poreikiui, vykdo budinčios pamainos vyresniojo arba vyriausiojo specialisto funkcijas; 

1.12.   tikrina Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus; 

1.13.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe; 

1.14.   pagal kompetenciją vykdo Departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo..

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

2.2.   išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės saugos sistemos veiklą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą; 

2.3.   išmanyti informacines ir geografinių informacinių sistemų technologijas; 

2.4.   gebėti valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti teikiamą informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; 

2.5.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

2.7.   mokėti anglų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 

2.8.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše; 

2.9.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); 

2.10.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.