Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymą, priėmimą ir teikimą;

1.2.   organizuoja Skyriaus, kaip tarptautinių organizacijų šalies (nacionalinio) kontaktinio punkto veiklą;

1.3.   analizuoja informaciją apie priešgaisrinių gelbėjimo valdybų struktūrinių padalinių pasirengimą likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas bei prireikus, teikia siūlymus, užtikrinančius reikiamą parengtį;

1.4.   organizuoja ir atlieka priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimo atitikties vertinimą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti planams ir teikia pasiūlymus dėl atitikties gerinimo;

1.5.   užtikrina keitimąsi informacija su Europos Komisijos, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Jungtinių Tautų koordinaciniais centrais, naudojasi bendromis ekstremaliųjų situacijų ryšių ir informavimo sistemomis (CECIS, UNECE IAN);

1.6.   nagrinėja ministerijų ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos institucijų teisės aktų projektus, šių institucijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, rengia atsakymus ir išvadas bei teikia pasiūlymus;

1.7.   kilus ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali kilti pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, rengia pranešimus ir organizuoja informacijos apie galimas grėsmes kaimyninių valstybių koordinaciniams centrams teikimą;

1.8.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas organizuoti nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, vadovauja priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

1.9.   pagal kompetenciją dalyvauja Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veikloje;

1.10.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentui seminaruose, konferencijose bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose;

1.11.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.12.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento organizuojamose civilinės saugos pratybose;

1.13.   dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų grupių veikloje;

1.14.   pagal kompetenciją atlieka Jungtinių Tautų Tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patariamosios grupės nacionalinio kontaktinio asmens funkcijas ir dalyvauja minėtos grupės veikloje;

1.15.   pagal kompetenciją tikrina Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

1.16.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų;

1.17.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.18.   nesant Skyriaus viršininko vykdo jo funkcijas;

1.19.   pagal kompetenciją vykdo Departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo srityse;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.4.   gebėti valdyti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas kilus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai;

2.5.  būti susipažinusiam su kitų Lietuvos Respublikos institucijų, ūkio subjektų,  sudarančių civilinės saugos pajėgas, veiklos sritis, jų materialinių išteklių patelkimo ir koordinavimo ypatumus, valdant ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų padarinius;

2.6.   mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.7.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.8.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.9.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.10.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio švietimo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. lV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.11.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį

2.12.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše

2.13.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.