Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   organizuoja nepertraukiamą informacijos apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas valdymo (analizės, sisteminimo ir prognozės) procesą; 

1.2.   gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus; 

1.3.   organizuoja tinkamą Skyriaus pareigūnų pasirengimą dirbti ekstremaliųjų situacijų operacijų centruose  ir jų veiklos užtikrinimą; 

1.4.  organizuoja teisės aktų projektų, reglamentuojančių informacijos apsikeitimą tarp Departamento, BPC,  atitinkamų civilinės saugos subjektų, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, rengimą; 

1.5.   organizuoja apibendrintų duomenų pateikimą Departamento vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biurui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, Departamento struktūriniams padaliniams ir Departamentui pavaldžioms įstaigoms, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vykdant tarptautinius įsipareigojimus – tarptautinėms organizacijoms ir kaimyninių valstybių analogiškoms institucijoms;  

1.6.   teikia siūlymus dėl civilinės saugos priemonių valstybės rezervo panaudojimo gresiančio ekstremalaus įvykio ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pasekmių likvidavimui; 

1.7.   dalyvauja valstybėsir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų grupių veikloje; 

1.8.   pagal kompetenciją teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams; 

1.9.   organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, kaimyninių valstybių perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją; 

1.10.   pagal kompetenciją organizuoja valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus pavedimų įgyvendinimą, koordinuoja gelbėjimo darbus, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą; 

1.11.   organizuoja metodinės pagalbos teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms organizuojant šių subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklą, taip pat Departamento administraciniams padaliniams dėl jų dalyvavimo valstybės ir (ar) Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veikloje; 

1.12.   teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) įgyvendinant valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus pavedimus koordinuoja civilinės saugos tarptautinės pagalbos pasitelkimą; 

1.13.   organizuoja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliems įvykiams likviduoti planų ir savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planų kaupimą; 

1.14.   bendradarbiauja su kitų valstybių civilinės saugos sistemos institucijų atstovais, dalyvauja mokymuose ir pratybose; 

1.15.   atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, Skyriaus veiklos rezultatus; 

1.16.   teikia pasiūlymus Departamento vadovybei ir Pajėgų valdymo valdybos viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo; 

1.17.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentui seminaruose, konferencijose bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose; 

1.18.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe; 

1.19.   pagal kompetenciją tikrina Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus; 

1.20.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų; 

1.21.   pagal kompetenciją vykdo Departamento vadovybės ir Pajėgų valdymo valdybos viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo; 

1.22.   organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą bei Skyriaus valstybės tarnautojų vykdomus pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo srityse;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.4.   gebėti valdyti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas kilus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai;

2.5.   būti susipažinusiam su kitų Lietuvos Respublikos institucijų, ūkio subjektų,  sudarančių civilinės saugos pajėgas, veiklos sritis, jų materialinių išteklių patelkimo ir koordinavimo ypatumus, valdant ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų padarinius;

2.6.   mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.7.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.8.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.9.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.10.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio švietimo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. lV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.11.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį

2.12.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše

2.13.   turėti Europos Komisijos Civilinės saugos mechanizmo operatyvaus valdymo ekspertų mokymus (EuropeanCommunityCivilProtectionMechanismOperationalManagementCourse).