Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   kaupia ir keičiasi informacija įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimo klausimais su kitų šalių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis, dalyvauja rengiant pagalbos teikimo stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju bendradarbiavimo susitarimus

1.2.   pagal kompetenciją koordinuoja ir organizuoja sąveiką tarp PGP ir kitų įstaigų;

1.3.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą;

1.4.   rengia metodines rekomendacijas gelbėjimo darbų atlikimo ir PGP sutelkimo bei gelbėjimo darbų koordinavimo štabo veiklos klausimais;

1.5.   rengia PGP sutelkimo, jų tarpusavio sąveikos likviduojant įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padarinius, tvarką;

1.6.   pagal kompetenciją nustato PGP valdymo organizavimo, sutelkimo ir sąveikos su civilinės saugos pajėgomis srityse principus;

1.7.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) operacijų centrų grupių veikloje;

1.8.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas talkinti organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

1.9.   nagrinėja įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo eigą, rengia išvadas bei pasiūlymus;

1.10.   pagal kompetenciją tikrina departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

1.11.   dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.12.   atstovauja departamentui seminaruose, konferencijose bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose;

1.13.   analizuoja ir kontroliuoja kaip VPGT padaliniai pasirengę atlikti gelbėjimo darbus aukštyje ir gylyje bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą;

1.14.   pagal kompetenciją vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo. 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų srityje;

2.4.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą;

2.5.   mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.7.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.8.   gebėti vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

2.9.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

2.10.   atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.