Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų srityje;

1.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

1.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius VPGT veiklą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą;

1.6. turėti vadovavimo gebėjimų likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

1.7. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

1.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

1.10. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) operacijų centrų grupių veikloje;

2.2. išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas, talkina organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

2.3. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius PGP pareigūnų (darbuotojų)kvalifikacijos tobulinimą ir veiklos organizavimą;

2.4. teikia metodinę ir praktinę pagalbą departamentui pavaldžių įstaigų vadovams budinčių pamainomis pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

2.5. pagal kompetenciją koordinuoja PGP pareigūnų (darbuotojų)kvalifikacijos tobulinimą užsienio analogiškų tarnybų mokymo įstaigose;

2.6. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus reglamentuojančius PGP atliekamų gelbėjimo darbų tvarką;

2.7. rengia gelbėjimo darbų ir veiklos organizavimo problemų PGP padaliniuose analizę, teikia pasiūlymus šios veiklos organizavimo gerinimo klausimais;

2.8. dalyvauja žinybinių priešgaisrinių pajėgų sudėties ir techninio aprūpinimo įvertinimo darbo grupės veikloje. Kaupia informaciją apie žinybines priešgaisrines pajėgas;

2.9. pagal kompetenciją tikrina departamentui pavaldžių įstaigų nuolatinės parengties būklę, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

2.10. remiantis PGP padalinių veiklos kontrolės rezultatais vertina pareigūnų teorines žinias, praktinius ir fizinius įgūdžių būtinajam lygiui užtikrinti, teikia pasiūlymus pareigūnų  tolimesnio kvalifikacijos tobulinimo ir tarnybinių mokymų klausimais;

2.11. pagal savo kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

2.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.