Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų diegimo ir eksploatavimo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą;

1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.7. gebėti vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

1.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

1.9. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. pagal kompetenciją nustato PGP sąveikas ir kontroliuoja jų vykdymą;

2.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius gelbėjimo darbus vandenyje;

2.3. rengia informacinių ir ryšių technologijų naudojimo tvarką įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

2.4. kaupia ir analizuoja informaciją apie ryšių technologijų sprendimus, kitas organizacines technines priemones PGP valdymo organizavimo srityje, teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui kaip jas įgyvendinti VPGT;

2.5. kaupia ir keičiasi informacija įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimo klausimais su kitų šalių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis, dalyvauja rengiant pagalbos teikimo stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju bendradarbiavimo susitarimus;

2.6. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento operacijų centrų grupių veikloje;

2.7. analizuoja ir kontroliuoja kaip PGP padaliniai pasirengę atlikti gelbėjimo darbus transporto avarijose bei kitose gelbėjimo darbuose, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, rengia teisės aktus;

2.8. išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas talkinti organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, kompetencijos ribose vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

2.9. nagrinėja įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo eigą, pagal kompetenciją rengia išvadas bei pasiūlymus skyriaus viršininkui;

2.10. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus susijusius su PGP  informacinių technologijų ir ryšio sistemų įsigijimu, diegimu, panaudojimu;

2.11. tikrina departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

2.12. pagal kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

2.13. atstovauja departamentui seminaruose, konferencijose bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose;

2.14. tvarko skyriaus dokumentus ir bylų apskaitos dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

2.15. vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.