Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją įgyvendina teisinės bazės keliamus reikalavimus susijusius su priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veikla teikiant pagalbą valstybės, savivaldos institucijoms ir gyventojams;

1.2.   pagal kompetenciją vadovauja PGP įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

1.3.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus reglamentuojančius gaisrų gesinimo likvidavimą, gaisrų gesinimo įrangos eksploatavimą, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo klausimais;

1.4.   analizuoja ir teikia siūlymus dėl PGP esančios gaisrų gesinimo įrangos vystymo ir naujų technologijų įsisavinimo;

1.5.   pagal kompetenciją atnaujina ir prižiūri  pajėgų administravimo ir išvykimų apskaitos modulyje esančios gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos sritį VPGT vidiniame tinklyne;

1.6.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų pakeitimus ir jų projektus PGP veiklos organizavimo gerinimo klausimais;

1.7.   pagal kompetenciją analizuoja tarptautinių organizacijų teisės aktus, reglamentuojančius pagalbos tiekimą valstybės, savivaldos institucijoms ir gyventojams priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms aktualiais klausimais;

1.8.   pagal kompetenciją dalyvauja tikrinant pavojingų objektų turimą aprūpinimą gaisrų gesinimo įranga, nagrinėja įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas bei teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio jų likvidavimo;

1.9.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas, talkina organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

1.10.   dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir atstovauja departamentui seminaruose, konferencijose bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose;

1.11.   pagal kompetenciją rengia VPGT  padalinių pasirengimo atlikti gelbėjimo darbus ir veiklos organizavimo teisės aktus, analizuoja VPGT padalinių būklę, teikia pasiūlymus dėl jos gerinimo;

1.12.   dalyvauja organizuojant priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pratybas;

1.13.   pagal kompetenciją vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo;

1.14.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento operacijų centrų grupių veikloje; 

1.15.   kaupia duomenis apie priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų turimą gaisrų gesinimo įrangą.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį transporto priemonių ar gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos eksploatavimo organizavimo srityje;

2.3.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.4.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą;

2.5.   mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.6.   mokėti dirbti  kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.7.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.8.   gebėti vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms (toliau – PGP), likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

2.9.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

2.10.   atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.