Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   analizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimo gelbėjimo technikos eksploatavimą ir eksploatacinių medžiagų naudojimą;

1.2.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento operacijų centrų grupių veikloje;

1.3.   kaupia duomenis, analizuoja ir teikia skyriaus viršininkui siūlymus dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos vystymo ir naujų technologijų įsisavinimo;

1.4.   pagal savo kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.5.   pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų;

1.6.   esant poreikiui rengia mokymus su nauja gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika;

1.7.   pagal savo kompetenciją kontroliuoja kvalifikacijos tobulinimo kursų, susijusių su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos eksploatavimu, organizavimą;

1.8.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas talkinti organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

1.9.   pagal kompetenciją analizuoja ir kontroliuoja kaip PGP padaliniai pasirengę teikti pagalbą gyventojams ir talkinti kitoms civilinės saugos pajėgoms, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, rengia teisės aktus;

1.10.   pagal kompetenciją rengia bendradarbiavimo susitarimus;

1.11.   pagal savo kompetenciją tikrina veiklos organizavimą, analizuoja ir teikia pasiūlymus;

1.12.   analizuoja departamentui pavaldžių įstaigų teikiamus pasiūlymus dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo ir teikia pasiūlymus departamento vadovybei;

1.13.   vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

 2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį transporto priemonių ar gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos eksploatavimo organizavimo srityje;

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.4.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, norminiais dokumentais, reglamentuojančiais priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) veiklą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo organizavimą bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos eksploatavimą;

2.5.   gebėti testuoti ir tikrinti VPGT naudojamas technines priemones, turėti teisę vairuoti M1, N klasių transporto priemones;

2.6.   gebėti vadovauti PGP likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

2.7.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.8.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

2.9.   atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.