Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas talkinti organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

•   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento operacijų centrų grupių veikloje;

•   pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų;

•   pagal savo kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

•   pagal kompetenciją tikrina departamentui pavaldžių įstaigų nuolatinės parengties būklę, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

•   rengia teisės aktų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo, kenksmingųjų veiksnių valdymo, klausimais;

•   įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir kenksmingųjų veiksnių valdymą departamente, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, instruktuoja darbuotojus;

•   tiria nelaimingus atsitikimus ir profesinių ligų priežastis, įvykusius  departamento pareigūnams ir darbuotojams, vykdo jų apskaitą ir registraciją, tiria profesinių ligų priežastis;

•   dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, įvykusius VPGT pareigūnams ir darbuotojams;6.10. dalyvauja tiriant VPGT pareigūnų ir darbuotojų  profesinių ligų priežastis;

•   departamento vadovybės nurodymu atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimus, kontroliuoja, kaip departamentui pavaldžiose įstaigose laikomasi Lietuvos ir tarptautinių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų bei standartų, reglamentuojančių saugų darbą;

•   konsultuoja departamentui pavaldžias įstaigas darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo ir kenksmingųjų veiksnių valdymo klausimais;

•   konsultuoja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimo srityje;

•   nesant atsakingo skyriaus vyriausiojo specialisto pildo departamento Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

•   tvarko departamento Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyriaus bylas ir teikia saugojimui į archyvą;

•   pagal kompetenciją analizuoja ir koordinuoja savivaldybių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų veiklą;

•   vykdo asmens įgytų kompetencijų vertinimą pagal departamentui suteiktą akreditaciją;

•   pagal savo kompetenciją vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo srityje;

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.4.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.5.   gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6.   būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius VPGT veiklą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą;

2.7.   gebėti vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms (toliau – PGP), likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;

2.8.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.9.   atitikti sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

2.10.   atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.