Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją tikrina departamentui pavaldžių įstaigų nuolatinės parengties būklę, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

1.2.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas,talkina organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetencijąvadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

1.3.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento operacijų centrų grupių veikloje;

1.4.   renka ir analizuoja informaciją apie PGP pareigūnų (darbuotojų) pareigūnų(darbuotojų) žinių lygį teikia išvadas ir pasiūlymus;

1.5.   planuoja PGP veiklos organizavimą, kvalifikacijos tobulinimą, teikia siūlymus dėl jo gerinimo;

1.6.   užtikrina veiklos organizavimo medžiagos talpinimą į virtualaus mokymo aplinką;

1.7.   pagal kompetenciją vertina PGP veiklos oragnizavą ir teikia siūlymus dėl jos gerinimo;

1.8.   analizuoja ir kontroliuoja kaip PGP pasirengę atlikti gelbėjimo darbus griuvėsiuose, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, rengia teisės aktus;

1.9.   pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus reglamentuojančius kitus gelbėjimo darbus;

1.10.   pagal kompetenciją rengia teises aktų projektus ir kitus dokumentus susijusius su PGP  informacinių technologijų ir ryšio sistemų įsigijimu, diegimu, panaudojimu;

1.11.   pildo Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir skyriaus pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

1.12.   pagal savo kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.13.   vykdo kitus departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko ir  skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų diegimo ir eksploatavimo srityje;

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.4.   būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius PGPveiklą, įvykių,ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo organizavimą;

2.5.   mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.7.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.8.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

2.9.   atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.