Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   kompetencijos ribose įgyvendina Europos Sąjungos teisinės bazės keliamus reikalavimus susijusius su priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veikla;

1.2.   kaupia ir keičiasi informacija įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimo klausimais su kitų šalių priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis, rengia pagalbos teikimo stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju bendradarbiavimo susitarimus;

1.3.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) operacijų centrų grupių veikloje;

1.4.   analizuoja ir kontroliuoja kaip VPGT padaliniai pasirengę lokalizuoti chemines radiacines ir biologines avarijas teikia metodinę ir praktinę pagalbą, rengia teisės aktus;

1.5.   analizuoja informaciją apie pavojingus objektus, tarptautinių organizacijų teisės aktus, reglamentuojančius cheminių avarijų likvidavimą, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms aktualiais klausimais;

1.6.   nagrinėja  įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo eigą, pagal kompetenciją rengia išvadas bei pasiūlymus  skyriaus viršininkui;

1.7.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas, talkina organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje;

1.8.   rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą;

1.9.   pagal kompetenciją tikrina departamentui pavaldžių įstaigų veiklą, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus;

1.10.   pagal kompetenciją organizuoja Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veiklą ir komandos narių ir (ar) ekspertų pasirengimą tarptautinėms operacijoms;

1.11.   dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

1.12.   nesant skyriaus viršininko atlieka jo funkcijas;

1.13.   atstovauja departamentui seminaruose, konferencijose bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose;

1.14.   pagal kompetenciją vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 
2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą;
 
2.4.   gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 
2.5.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 
2.6.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 
2.7.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 
2.8.   gebėti vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas;
 
2.9.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;
 
2.10.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);
 
2.11.   atitikti antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.