Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   užtikrina skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, skyriaus veiklos rezultatus; 

1.2.   organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą bei skyriaus valstybės tarnautojų vykdomus pavedimus; 

1.3.   teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja valstybės ir (ar) Departamento operacijų centrų grupių veikloje; 

1.4.   analizuoja Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos būklę ir teikia pasiūlymus departamento vadovybei; 

1.5.   koordinuoja PGP sąveiką įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu; 

1.6.   pagal kompetenciją koordinuoja Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veiklą; 

1.7.   tikrina departamentui pavaldžių įstaigų nuolatinės parengties būklę, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus; 

1.8.   išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietas talkina organizuojant nepertraukiamą įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos padarinių likvidavimą, pagal kompetenciją vadovauja PGP ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmus įvykio ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų vietoje; 

1.9.   pagal kompetenciją atstovauja VPGT bendradarbiaujant su užsienio šalių gelbėjimo tarnybomis ir šalies institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis; 

1.10.   koordinuoja departamento darbuotojų rengiamas PGP taktines pratybas, vertina jų išvadas; 

1.11.   pagal kompetenciją inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su kitomis institucijomis rengimą, atnaujinimą; 

1.12.   analizuoja PGP pareigūnų (darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimą šalies ir analogiškų užsienio tarnybų mokymo įstaigose, departamento vadovybei teikia pasiūlymus, nustatant PGP budinčių pamainomis pareigūnų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo programas; 

1.13.   organizuoja mokymų medžiagos rengimą ir pateikimą PGP; 

1.14.   teikia pasiūlymus nustatant reikalavimus, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai, darbo ir asmeninės apsaugos priemonėms; 

1.15.   koordinuoja informacinių technologijų ir ryšio sistemų diegimo ir plėtros politiką VPGT vykdomoms funkcijoms užtikrinti; 

1.16.   pagal savo kompetenciją vykdo departamento vadovybės, Pajėgų valdymo valdybos viršininko pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo; 

1.17.   nesant valdybos viršininko atlieka jo funkcijas; 

1.18.   pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas; 

1.19.   koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį priešgaisrinės ar civilinės saugos užtikrinimo sistemų srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų diegimo ir eksploatavimo srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.4.   gebėti valdyti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas kilus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai;

2.5.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

2.7.   išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.8.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.9.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio švietimo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. lV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

2.10.   atitikti antrąjį  fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

2.11.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.