Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti tarptautinės humanitarinės pagalbos teikimo arba gelbėjimo darbų operacijų patirties,  ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį priešgaisrinės ar civilinės saugos užtikrinimo sistemų srityje;

1.3. turėti darbo patirties priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų rengime;

1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

1.5. gebėti valdyti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas kilus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai;

1.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

1.7 mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.8. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

1.10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio švietimo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. lV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

1.11. atitikti antrąjį  fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

1.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. atsako už Pajėgų valdymo valdybai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimą ir rezultatus;

2.2. organizuoja ir kontroliuoja Pajėgų valdymo valdybos skyrių darbą, analizuoja ir vertina šių skyrių personalo veiklą;

2.3. teikia siūlymus departamento vadovybei dėl Pajėgų valdymo valdybos veiklos tobulinimo;

2.4. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir departamento direktoriaus įsakymų įgyvendinimą  PGP;

2.5. analizuoja PGP veiklą bei numato ir įgyvendina PGP veiklos organizavimo, valdymo ir reagavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu politiką;

2.6. atstovauja departamentui tarpžinybinių komisijų darbo grupių veikloje ir užsienio institucijose;

2.7. nustatyta tvarka išvyksta į įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas, organizuoja pajėgų valdymą;

2.8. teikia siūlymus departamento vadovybei, dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos veiklos gerinimo;

2.9. pagal kompetenciją inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų sudarymą su šalies institucijomis ir kaimyninėmis šalimis VPGT pasirengimo  likviduoti įvykius srityje;

2.10. organizuoja ir koordinuoja PGP sąveiką;

2.11. konsultuoja PGP padalinių vadovus aktualiais veiklos organizavimo klausimais;

2.12. teikia departamento vadovybei pasiūlymus dėl PGP vystymo, veiklos organizavimo gerinimo, pareigūnų (darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo, analizuoja ir vertina situaciją šalyje ir užsienio valstybių patirtį;

2.13. pagal kompetenciją, rengia PGP veiklos organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų;

2.14. teikia siūlymus departamento vadovybei PGP darbo organizavimo gerinimo klausimais;

2.15. analizuoja ir vertina PGP veiklos organizavimą, gaisrų gesinimo ir kitų  gelbėjimo darbų atlikimą, teikia pasiūlymus;

2.16. pagal kompetenciją, koordinuoja sąveiką tarp PGP ir kitų civilinės saugos pajėgų;

2.17. dalyvauja departamento Operacijų centro veikloje;

2.18. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.