Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo civilinės saugos srityje patirtį;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą ir įgyvendinimo teisinius pagrindus, civilinės saugos sistemos organizavimo principais ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliosioms situacijoms pagrindais;

1.4.  išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.5. išmanyti ir gebėti taikyti mokslinio tyrimo metodus, kuriais nustatomos, analizuojamos ir vertinamos grėsmės, vertinamas civilinės saugos pasirengimo ir gyventojų apsaugos priemonių efektyvumas;

1.6. gebėti analizuoti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

1.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.8. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.10. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie ekstremaliųjų situacijų prevenciją, gyventojų perspėjimą, gyventojų kolektyvinių apsaugos priemonių organizavimą;

2.2. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

2.3. analizuoja ir vertina savivaldybių administracijų veiklą civilinės saugos srityje, ekstremaliųjų situacijų skelbimą;

2.4. organizuoja gyventojų savisaugos kultūros civilinės saugos srityje didinimo priemones;

2.5. pagal kompetenciją nagrinėja užsienio valstybių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl civilinės saugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

2.6. atlieka šalies civilinės būklės analizę, renka informaciją apie joje numatytų rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimą;

2.7. taikant mokslinio tyrimo metodus nustato, analizuoja ir vertina grėsmes, vertina civilinės saugos pasirengimo ir gyventojų apsaugos priemonių efektyvumą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų vykdymo tikslingumo;

2.8. pagal kompetenciją rengia rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir kaip apsisaugoti nuo ekstremaliosios situacijos;

2.9. atlieka Skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų civilinės saugos srityje analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

2.10. rengia technines sąlygas prekių ir paslaugų pirkimui organizuoti;

2.11. konsultuoja gyventojus civilinės saugos klausimais;

2.12. ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu dalyvauja Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

2.13. atlieka valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus ir teikia metodinę pagalbą;

2.14. atlieka kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei Departamento vadovybės, Civilinės saugos valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus.