Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apiecivilinės saugos sistemos veiklą savivaldybių lygmeniu, analizuoja civilinės saugos uždavinių įgyvendinimą savivaldybėse;

1.2.   pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

1.3.   analizuoja teisės aktus reglamentuojančius pasirengimą nelaimėms, ekstremaliųjų situacijų prevenciją, gyventojų perspėjimą, gyventojų kolektyvinių apsaugos priemonių organizavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

1.4.   rengia Departamento ir jam pavaldžių įstaigų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plano projektą, kontroliuoja jo vykdymą;

1.5.   pagal kompetenciją analizuoja saugaus elgesio vandenyje problematiką, rengia ir tikslina prevencinių priemonių planą, prižiūri jo įgyvendinimą, rengia rekomendacijas dėl saugaus elgesio vandenyje;

1.6.   organizuoja departamento kompetencijai priskirtoje srityje likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos priemones bei sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo prioritetų nustatymą;

1.7.   pagal kompetenciją nagrinėja užsienio valstybių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl civilinės saugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

1.8.   atlieka valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus ir teikia metodinę pagalbą;

1.9.   atlieka Skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų civilinės saugos srityje analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

1.10.   pagal kompetenciją rengia rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir kaip apsisaugoti nuo ekstremaliosios situacijos;

1.11.   konsultuoja gyventojus civilinės saugos klausimais;

1.12.   ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.13.   atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento vadovybės, Civilinės saugos valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus. 

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo civilinės saugos srityje patirtį;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą ir įgyvendinimo teisinius pagrindus, civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliosioms situacijoms pagrindus;

2.4.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.5.   mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

2.6.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.7.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.