Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.  atlieka finansinį, veiklos, valdymo, informacinių sistemų ir kitus vidaus auditus bei galimus jų derinius, siekiant visapusiškai įvertinti audituojamame subjekte vykstančius procesus;

1.2.  padėdamas įgyvendinti audituojamo subjekto veiklos tikslus, atlieka teisės aktais, planais, vidaus audito standartais ir kitais dokumentais numatytas vidaus audito procedūras, vertina rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, informacijos patikimumą ir teisingumą, programų vykdymą, informacines sistemas, turto panaudojimą ir apsaugą, finansų apskaitą, atskaitomybę ir vidaus kontrolės sistemą, įstatymų bei nuostatų, planų, procedūrų laikymąsi;

1.3.  analizuoja veiklos trūkumus, dėl kurių audituojamo subjekto atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

1.4.  užtikrindamas vidaus audito procedūrų įgyvendinimą, rengia numatomo vidaus audito programą ir teikia ją tvirtinti Tarnybos vedėjui, renka, analizuoja, sistemina audito įrodymus, vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia ją kartu su atlikto audito ataskaitos projektu Tarnybos vedėjui, vykdo vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);

1.5.  tikrina ir vertina audituojamo subjekto vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos valdymą ir programų vykdymą, vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, siekiant užtikrinti audituojamo subjekto veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą;

1.6.  rengia objektyvias teisės aktais, dokumentais bei analize pagrįstas išvadas ir rekomendacijas kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, teikia audituojamam subjektui veiksmingą praktinę ir metodinę pagalbą sprendžiant iškilusias problemas, tam, kad būtų užtikrinti vidaus auditui keliami reikalavimai. Baigus surašo teisingą ir pagrįstą vidaus audito ataskaitą ir pateikia Tarnybos  vedėjui, nedelsiant informuoja Tarnybos vedėją apie nustatytus teisės aktų pažeidimus;

1.7.  didindamas Tarnybos veiklos efektyvumą, teikia pasiūlymus rengiant ir tobulinant vidaus audito metodiką, strateginius ir metinius Tarnybos veiklos planus, teikia Tarnybos vedėjui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl audituotų sričių veiklos tobulinimo;

1.8.  atliekant sudėtingesnius vidaus auditus, analizuoja ir vertina galimų sprendimų alternatyvas, savarankiškai planuoja, teikia siūlymus dėl racionalaus sprendimo;

1.9.  užtikrindamas tinkamą darbo laiko apskaitą bei Tarnybos raštvedybą, tvarko  darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsako už teisingą ir tvarkingą Tarnybos raštvedybą;

1.10.  užtikrindamas vidaus auditui keliamus reikalavimus, turi gerbti gaunamos informacijos privatumą  ir neatskleisti jos be leidimo, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo;

1.11.  vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus, siekiant audituojamo subjekto strateginių tikslų įgyvendinimo;

1.12.  nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2.2.  mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

2.3.   mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu;

2.4.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonominio, teisinio, viešojo administravimo, vidaus audito, audito ar finansinės kontrolės darbo patirtį;

2.5.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, įstaigų ūkinę finansinę veiklą, išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų, tarptautinių vidaus audito standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktiniame darbe;

2.6.   mokėti planuoti savo veiklą;

2.7.  mokėti taktiškai bendrauti su audituojamo subjekto darbuotojais, išmanyti ir laikytis tarptautinių vidaus audito standartų, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir valstybės tarnautojų etikos normų;

2.8.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.