Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   vadovauja Skyriaus veiklai, organizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų darbą ir kontroliuoja jų funkcijų vykdymą, atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

1.2.   pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, vidaus reikalų ministro ir Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

1.3.   organizuoja ir kontroliuoja perspėjimo sistemos veiklą ir plėtrą;

1.4.   kontroliuoja Departamentui pavaldžių įstaigų veiklą pasirengimo nelaimėms, perspėjimo, gyventojų apsaugos srityje;

1.5.   pagal kompetenciją koordinuoja specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai atlikti, planavimą;

1.6.   koordinuoja likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos priemonių vykdymą;

1.7.   organizuoja informacijos apie kolektyvinės apsaugos statinius šalyje kaupimą, sisteminimą, apibendrinimą, išvadų ir siūlymų rengimą dėl jų panaudojimo;

1.8.   kontroliuoja ir vertina savivaldybių administracijų veiklą, siekiant įgyvendinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos, valdymo ir kitas būtinas priemones;

1.9.   pagal kompetenciją derina Departamento struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų, kitų institucijų rengiamus dokumentus, teikia pastabas, pasiūlymus ir rekomendacijas;

1.10.   dalyvauja civilinės saugos mokymo renginiuose (pratybose, seminaruose ir pan.);

1.11.   analizuoja Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kitų Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų veiklą ir patirtį pasirengimo nelaimėms, perspėjimo, gyventojų apsaugos srityje ir teikia Valdybos viršininkui pasiūlymus šiai veiklai gerinti;

1.12.   teikia Valdybos viršininkui siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių poreikio, organizuoja valstybės rezervo civilinės saugos priemonių techninių, estetinių, funkcinių ir kokybės reikalavimų pateikimą viešųjų pirkimų komisijai;

1.13.   pagal kompetenciją atstovauja Departamentui tarpžinybinių komisijų darbo grupių veikloje bei užsienio institucijose;

1.14.  pagal kompetenciją dalyvauja Departamento rengiamuose posėdžiuose,Departamento struktūrinių padalinių vadovų pasitarimuose bei darbo grupėse civilinės saugos srityje, Departamento organizuojamuose renginiuose;

1.15.   atlieka ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus, teikia metodinę pagalbą;

1.16.   ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu dalyvauja Valstybės Operacijų centro darbe.

1.17.   departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas teikti racionalius ir veiksmingus pasiūlymus atsakingiems pareigūnams, kurie organizuoja  ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jų padarinių šalinimą;

1.18.   kontroliuoja ir vykdo Skyriaus veiklą, vadovaudamasis Departamento strateginiu veiklos planu, Departamento veiklos pagrindinių priemonių metų planu;

1.19.   teikia Departamento vadovybei ar Valdybos viršininkui siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, nuobaudų skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka ir kvalifikacijos tobulinimo;

1.20.   teikia Valdybos viršininkui Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas bei siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

1.21.   atsako už Skyriui pavestų uždavinių vykdymą, Skyriaus veiklos tinkamą administravimą, planavimą ir organizavimą;

1.22.   pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ir Valdybos viršininko pavedimus, siekiant Departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;

2.3.   išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės saugos sistemos, civilinės saugos organizavimo teisinius bei organizacinius pagrindus, ekstremaliųjų situacijų valdymą; civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliosioms situacijoms pagrindus;

2.4.   gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.5.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

2.6.    gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.7.    atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.8.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

2.9.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.