Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją gyventojų švietimo ir informavimo technologijas ir būdus, rengia strategijas ir investicinius projektus;

1.2.   pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

1.3.   pagal kompetenciją organizuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžius, atlieka sekretoriaus funkcijas jos posėdžių metu ir koordinuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

1.4.   užtikrina gyventojų švietimą ir informavimą civilinės saugos klausimais internetinėje svetainėje www.lt72.lt;

1.5.   pagal kompetenciją nagrinėja užsienio valstybių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl civilinės saugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

1.6.   pagal kompetenciją rengia rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir kaip apsisaugoti nuo ekstremaliosios situacijos;

1.7.   atlieka Skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų civilinės saugos srityje analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

1.8.   rengia technines sąlygas prekių ir paslaugų pirkimui organizuoti;

1.9.   konsultuoja gyventojus civilinės saugos klausimais;

1.10.   ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.11.   atlieka valstybės institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimus ir teikia metodinę pagalbą;

1.12.   atsako už Skyriaus dokumentų ir bylų tvarkymą;

1.13.   atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento vadovybės, Civilinės saugos valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą ir įgyvendinimo teisinius pagrindus;

2.4.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu,išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.5.   išmanyti civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliosioms situacijoms pagrindus;

2.6.   gebėti analizuoti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;

2.7.   mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

2.8.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.9.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.