Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. koordinuoja valstybinio lygio civilinės saugos pratybų organizavimą šalyje, rengia valstybinio lygio civilinės saugos pratybų planus;

1.2.   rengia Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pratybas;

1.3.   pagal kompetenciją kontroliuoja civilinės saugos pratybų rengimą;

1.4.   analizuoja tarptautinių organizacijų ir užsienio šalių praktiką civilinės saugos pratybų organizavimo srityje, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl civilinės saugos pratybų teisinio reglamentavimo tobulinimo ir praktinio jų vykdymo;

1.5.   organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

1.6.   dalyvauja civilinės saugos mokymo renginiuose (pratybose, seminaruose ir pan.) ir pedagoginėje veikloje, padeda ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms organizuoti civilinės saugos mokymus darbo vietoje;

1.7.   dalyvauja tarptautinėse pratybose ir kituose tarptautiniuose renginiuose civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

1.8.   pagal kompetenciją rengia ir derina civilinę saugą ir ekstremaliųjų situacijų valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų;

1.9.   pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus Departamento metų veiksmų planui ir kontroliuoja patvirtintų priemonių įgyvendinimą;

1.10.   atlieka kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

1.11.   teikia metodinę pagalbą ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms civilinės saugos pratybų rengimo klausimais ir kitais civilinės saugos veiklos organizavimo klausimais;

1.12.   surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus;

1.13.   departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas teikti racionalius ir veiksmingus pasiūlymus atsakingiems pareigūnams, kurie organizuoja  ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jų padarinių šalinimą;

1.14.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;

1.15.   dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.16.   vykdo kitus Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.      

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.4.   išmanyti civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos institucijų veiksmų įvykus ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms pagrindus;

2.5.   būti susipažinusiam su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis civilinės saugos pratybų rengimo klausimais;

2.6.   gebėti, analizuoti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.7.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

2.8.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.9.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame administracijos padalinių pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.10.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.11.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;