Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   pagal kompetenciją koordinuoja ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių planavimą, rengia Valstybinį ir Departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir juos tikslina;

1.2.   pagal kompetenciją koordinuoja Departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą mobilizacijos klausimais, užtikrina reikalingų duomenų ir informacijos, susijusios su Departamentui paskirtų valstybinių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių vykdymu, teikimą kitiems mobilizacijos sistemos subjektams, Departamento ir jam pavaldžių įstaigų civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projekto parengimą ir perdavimą Vidaus reikalų ministerijai;

1.3.  analizuoja, apibendrina NATO Civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komiteto (CEPC) ir jam pavaldžių grupių dokumentus ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl jų įgyvendinimo Lietuvoje;

1.4.   rengia civilinės saugos rekomendacijas dėl civilinės saugos priemonių planavimo, kaip padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai jai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos;

1.5.   atlieka kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

1.6.   teikia metodinę pagalbą ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo klausimais ir kitais civilinės saugos veiklos organizavimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

1.7.   rengia ir derina su Skyriaus viršininku darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

1.8.   atlieka Departamento internetinio ir intranetinio puslapių ,,Civilinės saugaʻʻ bei Skyriaus nuorodoje talpinamos informacijos priežiūrą;

1.9.   dalyvauja tarptautinėse pratybose ir kituose tarptautiniuose renginiuose civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

1.10.   dalyvauja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.11.   departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas teikti racionalius ir veiksmingus pasiūlymus atsakingiems pareigūnams, kurie organizuoja  ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jų padarinių šalinimą;

1.12.   pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse  numatytus pažeidimus arba surašo dėl šių administracinių teisės pažeidimų protokolus nenagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylų ir neskiriant administracinių nuobaudų;

1.13.  nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus;

1.14.   pagal kompetenciją dalyvauja Departamento darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;

1.15.   vykdo kitus Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

2.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;

2.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.4.   išmanyti civilinės saugos sistemos organizavimo principus ir jos subjektų veiksmų įvykus ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms pagrindus;

2.5.   būti susipažinusiam su NATO teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais civilinę saugą ir ekstremaliųjų situacijų valdymą;

2.6.  gebėti analizuoti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.7.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmensB1 lygiu;

2.8.   gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.9.   atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame administracijos padalinių pareigybių, kurias užimantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

2.10.   atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

2.11.   atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.