Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti 3 metų darbo patirties viešojo saugumo srityje;

1.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirties ir ne mažesnį kaip 3 metų vidaus tarnybos stažą;

1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį  reguliavimą, su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

1.5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę saugą , ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

1.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

1.7. turėti strateginių veiklos planų rengimo patirties;

1.8. sugebėti valdyti civilinės saugos sistemos pajėgas susidarius ekstremaliosioms situacijoms;

1.9. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti teisės aktus;

1.10. gebėti gerai dirbti kompiuteriu ir MS Office programiniu paketu;

1.11. gebėti strategiškai mąstyti, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

1.12. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

1.13. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

1.14. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

1.15. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja Civilinės saugos valdybai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, priemonių planavimą ir jų įgyvendinimą;

2.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro ir departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą civilinės saugos klausimais;

2.3. analizuoja šalies civilinės saugos sistemos, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą bei užsienio valstybių patirtį ir analizės pagrindu teikia departamento vadovybei pasiūlymus civilinės saugos sistemos plėtros, veiklos organizavimo gerinimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo tobulinimo klausimais;

2.4. teikia siūlymus departamento vadovybei dėl teisės aktų, reikalingų civilinės saugos sistemai funkcionuoti, rengimo inicijavimo;

2.5. pagal kompetenciją užtikrina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių organizavimą ir koordinavimą, pagal kompetenciją įgyvendina jos priimtus sprendimus;

2.6. analizuoja apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pateiktą informaciją apie valstybinės (perduotos savivaldybėms) civilinės saugos funkcijos atlikimą ir šiai funkcijai atlikti reikalingą lėšų poreikį bei lėšų panaudojimą, teikia kasmetinius pasiūlymus ir apibendrintus duomenis Departamento vadovybei;

2.7. dalyvauja bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, atstovaujant Lietuvos Respublikos interesams civilinės saugos srityje tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

2.8. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo civilinės saugos klausimais;

2.9. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 526 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus;

2.10. dalyvauja valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

2.11. nagrinėja piliečių ar organizacijų prašymus, pasiūlymus ar skundus, susijusius su civilinės saugos sistemos veikla;

2.12. departamento vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

 2.13. pagal kompetenciją atstovauja Civilinės saugos valdybai departamentui pavaldžiose įstaigose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

2.14. kontroliuoja Civilinės saugos valdybos struktūrinių dalių darbą, analizuoja Civilinės saugos valdybos skyrių valstybės tarnautojų veiklą, siūlo naujus darbo metodus, kurie pagerintų Civilinės saugos valdybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo kokybę;

2.15. departamento vadovybės nurodymu vyksta į ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas teikti racionalius ir veiksmingus pasiūlymus atsakingiems pareigūnams, kurie organizuoja  ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jų padarinių šalinimą;

2.16. dalyvauja departamento rengiamuose posėdžiuose, departamento administracijos padalinių vadovų pasitarimuose bei darbo grupėse civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo srityse;

2.17. vykdo kitus departamento vadovybės pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.