Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1.   teikia siūlymus dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo veiklos tobulinimo krypčių rengiant ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas;

1.2.   pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Departamento strateginio veiklos plano priemonių ir kontroliuoja patvirtintų priemonių įgyvendinimą;

1.3.   koordinuoja ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą atstovaujant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo klausimais Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio Šalių Konferencijos ir jos darbo grupių pasitarimuose, įgyvendinant Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų dokumentus pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srityje;

1.4.   atstovauja ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo klausimais Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio Šalių Konferencijos ir jos darbo grupių pasitarimuose;

1.5.   pagal kompetenciją rengia ir derina pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų;

1.6.   apibendrina informaciją, būtiną pramoninių avarijų prevencijos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas, būklės apžvalgas;

1.7.   rengia apibendrintas Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų teisės aktų pramoninių avarijų prevencijos srityje įgyvendinimo ataskaitas; pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Departamento vadovybei ir kitiems padaliniams;

1.8.   pagal Departamento direktoriaus patvirtintus einamųjų metų planinių patikrinimų grafikus atlieka planinius kompleksinius (planinius) pavojingųjų objektų patikrinimus;

1.9.   teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka neplaninius pavojingųjų objektų patikrinimus, esant būtinybei, dalyvauja tiriant įvykusių avarijų pavojinguosiuose objektuose aplinkybes bei priežastis;

1.10.   teikia metodinę pagalbą ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms  pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo veiklos organizavimo klausimais;

1.11.   pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus arba surašo dėl šių administracinių nusižengimų protokolus nenagrinėjant administracinių nusižengimų bylų ir neskiriant administracinių nuobaudų;

1.12.   teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

1.13.   dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo veiklos bei pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srities tobulinimo bei koordinavimo klausimais;

1.14.   vykdo kitus Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, chemijos ir procesų inžinerijos krypties išsilavinimą;

2.2.   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.3.   gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą, gaisrinę saugą, pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą, valdyti informaciją, teikti išvadas bei siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir jų rengiamų projektų;

2.4.   būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų teisės aktais, reglamentuojančiais didelių pramoninių avarijų prevenciją, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

2.5.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.6.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

2.7.   gebėti gerai dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.8.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.