Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   teikia siūlymus dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo veiklos tobulinimo krypčių rengiant ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas;

1.2.   pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Departamento strateginio veiklos plano priemonių ir kontroliuoja patvirtintų priemonių įgyvendinimą;

1.3.   pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų ir norminių dokumentų projektus pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo klausimais ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl šios srities reikalingų teisės aktų ir veiklos tobulinimo;

1.4.   apibendrina informaciją, būtiną valstybinės priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas, apžvalgas;

1.5.   pagal Departamento direktoriaus patvirtintus einamųjų metų planinių patikrinimų grafikus atlieka planinius kompleksinius (planinius) pavojingųjų objektų patikrinimus;

1.6.   teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka neplaninius pavojingųjų objektų patikrinimus, esant būtinybei, dalyvauja tiriant įvykusių avarijų pavojinguosiuose objektuose aplinkybes bei priežastis;

1.7.   apibendrina pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srities informaciją, rengia apibendrintas Europos Sąjungai ir Jungtinėms Tautoms, pagal teisės aktų reikalavimus pramoninių avarijų prevencijos srityje, įgyvendinimo ataskaitas; pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Departamento vadovybei ir kitiems padaliniams;

1.8.   nustatyta tvarka tikrina parengtas pavojingųjų objektų saugos ataskaitas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus bei kitus su pramoninių avarijų prevencija, likvidavimu ir tyrimu susijusius dokumentus, rengia šių dokumentų derinimo išvadas;

1.9.   teikia metodinę pagalbą valstybės priežiūros ir kontrolės institucijoms, ministerijoms, miestų, rajonų savivaldybėms bei kitoms institucijoms pramoninių avarijų prevencijos organizavimo klausimais, pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Departamento vadovybei, Departamento padaliniams;

1.10.   pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus arba surašo dėl šių administracinių nusižengimų protokolus nenagrinėjant administracinių nusižengimų bylų ir neskiriant administracinių nuobaudų;

1.11.   dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srities tobulinimo bei koordinavimo klausimais;

1.12.    teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

1.13.   dalyvauja Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe;

1.14.    vykdo kitus Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

2.2.   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą, valstybinės priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;

2.3.   išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą, gaisrinę saugą, civilinę saugą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų teisės aktais, reglamentuojančiais didelių pramoninių avarijų prevenciją, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

2.4.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.5.   gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

2.6.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.